Інноваційна активність підприємства як фактор його конкурентоспроможності та економічної безпеки

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Інноваційна активність підприємства як фактор його конкурентоспроможності та економічної безпеки

Петрова І.Л. д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки Університет економіки та права «КРОК»

Вінсті Джо аспірант, Університет економіки та права «КРОК»

У статті досліджено актуальні питання конкурентоспроможності та забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств за сучасних умов. Обґрунтовано, що підвищення конкурентоспроможності підприємства як складова економічної безпеки залежить насамперед від його інноваційної активності. Проаналізовано стан інноваційної активності, запропоновано шляхи її посилення для забезпечення конкурентоспроможності та економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, інноваційна активність, економічна безпека.

Инновационная активность предприятия как фактор его конкурентоспособности и обеспечения экономической безопасности

Пертова И.Л. д.э.н., проф., заведующий кафедры маркетинга и поведенческой экономики, Университет экономики и права «КРОК»

Винтси Джо аспирант, Университет экономики и права «КРОК»

В статье исследованы актуальные вопросы конкурентоспособности и обеспечения экономической безопасности отечественных предприятий в современных условиях. Обосновано, что повышение конкурентоспособности предприятия как составляющая экономической безопасности, прежде всего зависит от его инновационной активности. Проанализировано состояние инновационной активности и предложены пути ее усиления для обеспечения конкурентоспособности и экономической безопасности предприятия.

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, инновационная активность, экономическая безопасность.

Innovation Activity of an Enterprise as a Factor of its Competitiveness and Ensuring of Economic Security

I. Petrova Doctor of Economic sciences, Professor, Head of Marketing and Behavioral Economics Chair «KROK» University

Vintsi Joe PhD student «KROK» University

The article explores the topical issues of competitiveness and ensuring of economic security of domestic enterprises in modern conditions. It is grounded that increase of the enterprise competitiveness as a component of economic security mostly depends on its innovation activity. The state of the innovation activity is analyzed and the ways of increasing of its competitiveness and economic security of the enterprise are proposed.

Keywords: competitiveness, competitive advantages, innovation activity, economic security.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами