Управління процесами логістичного обслуговування клієнтів торговельного підприємства

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Управління процесами логістичного обслуговування клієнтів торговельного підприємства

Пазєєва Г.М. кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту підприємства, Університет економіки та права «КРОК»

Самчинська К.І. магістрант з управління логістичною діяльністю, Університет економіки та права «КРОК»

У статті здійснено системний аналіз процесів логістичного обслуговування, ідентифіковано базові критерії обслуговування. Визначено етапи формування системи обслуговування клієнтів торговельного підприємства. Встановлено напрямки удосконалення управління логістичним обслуговуванням

Ключові слова: клієнт, логістичне обслуговування, критерії обслуговування, логістичний персонал, якість обслуговування, оперативність обслуговування, гнучкість обслуговування, управління логістичним обслуговуванням

Управление процессами логистического обслуживания клиентов торгового предприятия

Пазеева А.М. кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента предприятия, Университет экономики и права «КРОК»

Самчинська К.И. магистрант управления логистической деятельности, Университет экономики и права «КРОК»

В статье осуществлен системный анализ процессов логистического обслуживания, идентифицированы базовые критерии обслуживания. Определено этапы формирования системы обслуживания клиентов торгового предприятия. Установлены направления усовершенствования управления логистическим обслуживанием

Ключевые слова: клиент, логистическое обслуживание, критерии обслуживания, логистический персонал, качество обслуживания, оперативность обслуживания, гибкость обслуживания, управление логистическим обслуживанием.

Management of Logistic Service Processes of Commercial Enterprise Customers

A. Pazieieva PhD in Economics, Associate Professor of Economics and Enterprise Management Department «KROK» University

Ê. Samchynska Master Degree Student of Management of Logistic Activity «KROK» University

The systemic analysis of the processes of logistic service is carried out in the article, the basic criteria of service are identifi ed. The stages of formation of the customers service system of commecial enterprise are defi ned. Directions of improvement of logistic service management are set.

Keywords: client, logistic service, criteria of service, logistic personnel, quality of service, operationability of service, fl exibility of service, management of logistic service.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами