Макроекономічне регулювання національної економіки в умовах глобалізаційних викликів

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Макроекономічне регулювання національної економіки в умовах глобалізаційних викликів

Кульбачний С.В. кандидат економічний наук, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Для національних економік країн, що перебувають у стані трансформації, існує перспектива консервації ролі об’єкта зовнішнього управління. Автором обґрунтовується необхідність перегляду принципів та удосконалення інструментарію макроекономічної політики в умовах глобалізованого економічного середовища

Ключові слова: глобалізація, макроекономічне регулювання економіки, економічний націоналізм.

Макроэкономическое регулирование национальной экономики в условиях глобализационных вызовов

Кульбачний С.В. кандидат экономических наук, доцент кафедры макроэкономики и государственного управления ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадими Гетьмана», г. Киев

Для национальных экономик стран, находящихся в состоянии трансформации, существует перспектива консервации роли объекта внешнего управления. Автором обосновывается необходимость пересмотра принципов и методов макроэкономической политики в условиях глобализированной экономической среды.

Ключевые слова: глобализация, макроэкономическое регулирование экономики, экономический национализм.

National economy macroeconomic regulation in the context of globalization challenges

S.V. Kulbachnyi PhD in Economics, Associate Professor of the Macroeconomics and Public Administration Department of the Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

For the national economies of countries, which are in a state of transformation, there is the prospect of preserving the role of the external management entity. The author justifi es the need to revise the principles and methods of macroeconomic policy in the context of a globalized economic environment.

Keywords: globalization, macroeconomic regulation of the economy, economic nationalism.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами