Удосконалення системи державного регулювання транспарентності комерційних банків

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Удосконалення системи державного регулювання транспарентності комерційних банків

Вербинська М.О. аспірант, кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Університет економіки та права «КРОК»

Визначено основні напрями удосконалення державного регулювання фінансової стійкості банків відповідно до принципів транспарентності, підвищення прозорості банківської діяльності, визначено напрями удосконалення статистичної звітності комерційних банків, проаналізовано статистику виведення з ринку та ліквідації банків в Україні протягом 2014-2016 років.

Ключові слова: державне регулювання, транспарентність, банківська діяльність, прозорість звітності, статистична інформац

Усовершенствование системы государственного регулирования транспарентности коммерческих банков

Вербинская М.А. аспирант, кафедра управления финансово-экономической безопастностью, Университет экономики и права «КРОК»

Определены основные направления усовершенствования государственного регулирования финансовой устойчивости банков в соответствии с принципами транспарентности, повышение прозрачности банковской деятельности, определены направления совершенствования статистической отчетности коммерческих банков, проанализирована статистика вывода с рынка и ликвидации банков в Украине в 2014-2016годах.

Ключевые слова: государственное регулирование, транспарентность, банковская деятельность, прозрачность отчетности, статистическая информация.

Improvement of System of State Regulation of Commercial Banks Transparency

M. Verbynskaya PhD student, Department of Management of Financial and Economic Security, KROK University

The main directions of improvement of state regulation of banks fi nancial stability in accordance with the principles of transparency and increasing transparency of banking activities are defi ned, the directions on improvement of statistical reports of commercial banks are indicated, the statistics of liquidation of banks in Ukraine in 2014-2016 is analyzed.

Keywords: state regulation, transparency, banking activities, transparency of reporting, statistical information.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами