Пріоритети антикартельного регулювання в Україні

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Пріоритети антикартельного регулювання в Україні

К.Ф. Захарова кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, Університет економіки та права «КРОК»

В роботі досліджено можливість впровадження економетричного інструментарію в практику антимонопольних органів з метою виявлення цінових змов. Проаналізовано комплекс діючих інструментів виявлення та запобігання картелізації національної економіки у формі цінових змов у практиці вітчизняних антимонопольних органів та запропоновано комплекс пропозицій щодо їх вдосконалення. Також запропоновано шляхи впровадження економіко-правових методів протидії картелізації в практику Антимонопольного комітету України з метою підвищення ефективності процедури виявлення та доведення факту існування картельної змови.

Ключевые слова: антимонопольна політика, пріоритети антикартельного регулювання, інтегральний показник макроекономічної стабільності, індекси картелізації, матриця парних кореляцій макроекономічних індикаторів та індикаторів концентрації ринків.

Приоритеты антикартельного регулирования в Украине

К.Ф. Захарова кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории, Университет экономики и права «КРОК»

В работе исследована возможность внедрения эконометрического инструментария в практику антимонопольных органов с целью выявления ценовых сговоров. Проанализирован комплекс действующих инструментов выявления и предотвращения картелизации национальной экономики в форме ценовых сговоров в практике отечественных антимонопольных органов и п редложен комплекс предложений по их усовершенствованию. Предложены пути внедрения экономико-правовых методов противодействия картелизации в практику Антимонопольного комитета Украины с целью повышения эффективности процедуры выявления и доказательства факта существования картельного сговора.

Ключевые слова: антимонопольная политика, приоритеты антикартельного регулирования, интегральный показатель макроэкономической стабильности, индексы картелизации, матрица парных корреляций макроэкономических индикаторов и индикаторов концентрации рынков.

Priorities of Anti-Cartel Regulation in Ukraine

K.F. Zakharova PhD in Economics, Associate Professor, Economic Theory Department, “KROK” University

In this paper, the possibility of introducing econometric tools into the practice of antitrust authorities in order to identify price conspiracies is investigated. The complex of active tools for detecting and preventing national economy cartelization in the form of price conspiracies in the practice of domestic antimonopoly authorities has been analyzed and a set of proposals for their improvement has been proposed. The ways of implementation of economic and legal methods of counteracting cartelization in the practice of the Antimonopoly Committee of Ukraine are proposed in order to increase the effectiveness of the procedure for detecting and proving the existence of a cartel conspiracy.

Keywords: аntimonopoly policy, priorities of anti-cartel regulation, integral indicator of macroeconomic stability, indexes of cartelization, matrix of pair correlations of macroeconomic indicators and indicators of concentration of markets.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами