Туризм у контексті сталого розвитку

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Туризм у контексті сталого розвитку

Мелько Л.Ф., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму, ВНЗ «Університет економіки та права КРОК»

Висвітлено сучасні підходи до розуміння сутності сталого розвитку туризму. Проаналізовано сучасні міжнародні документи щодо сталого розвитку туризму, шляхів впровадження принципів сталого розвитку. Наголошено на необхідності виділення показників для оцінки сталого туризму. Розкрито значення туристичних обсерваторій ЮНВТО як інноваційної форми моніторингу процесів сталого розвитку туризму.

Ключевые слова: сталий розвиток, сталий туризм, сутність сталого розвитку туризму, туристичні обсерваторії.

Туризм в контексте устойчивого развития

Мелько Л.Ф., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой туризма, ВНЗ «Университет экономики и права «КРОК»

Освещены современные подходы к пониманию сущности устойчивого развития туризма. Проанализированы современные международные документы по устойчивому развитию туризма, путей внедрения принципов устойчивого развития. Отмечена необходимость выделения показателей для оценки устойчивого туризма. Раскрыто значение туристических обсерваторий ЮНВТО как инновационной формы мониторинга процессов устойчивого развития туризма.

Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивый туризм, сущность устойчивого развития туризма, туристические обсерватории.

Tourism in the context of sustainable development

L.F. Melko PhD in Pedagogy, Associate Professor, Head of Tourism Department, “KROK” University

Modern approaches to the understanding of the essence of sustainable development of tourism are highlighted. Modern international documents on sustainable development, sustainable tourism development, ways of implementing the principles of sustainable development are analyzed. The need to allocate indicators for the assessment of sustainable tourism was emphasized. The signifi cance of the UNWTO tourist observatories as an innovative form of monitoring of sustainable tourism development processes is revealed.

Keywords: sustainable development, sustainable tourism, the essence of sustainable development of tourism, tourist observatories.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами