Імператив соціалізації в концепції ефективної зайнятості

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Імператив соціалізації в концепції ефективної зайнятості

І.Л. Петрова професор, доктор економічних наук, Університет економіки та права «КРОК»

І.О. Штундер доцент, кандидат економічних наук, Київський національний торговельно-економічний університет

У статті досліджено теоретичні аспекти формування соціалізованого ринку праці, такої структури зайнятості, яка б давала можливість реалізовувати модель соціально орієнтованої ринкової економіки. Показано зв’язок соціалізації ринку праці із забезпеченням ефективної зайнятості, підвищенням ефективності використання трудового потенціалу.

Ключевые слова: соціалізація, ринок праці, ефективна зайнятість, інноваційний розвиток.

Императив социализации в концепции эффективной занятости

И.Л. Петрова профессор, доктор экономических наук, Университет экономики и права «КРОК»

И.А. Штундер доцент, кандидат экономических наук, Киевский национальный торгово-экономический университет

В статье исследованы теоретические аспекты формирования социализированного рынке труда, такой структуры занятости, которая бы давала возможность реализовывать модель социально ориентированной рыночной экономики. Показана связь социализации рынка труда с обеспечением эффективной занятости, повышением эффективности использования трудового потенциала.

Ключевые слова: социализация, рынок труда, эффективная занятость, инновационное развитие.

The imperative of socialization in the concept of effective employment

I.L. Petrova Professor, Doctor of Economics, “KROK” University

I.O. Shtunder Kyiv National University of Trade and Economics

The article investigates the theoretical aspects of the formation of the socialized labor market, such a structure of employment, which would enable to implement a model of a socially oriented market economy. The connection of the socialization of the labor market with the provision of effective employment, increase of the effi ciency of labor potential use is shown.

Keywords: socialization, labor market, effi cient employment, innovative development.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами