Трансформації поведінки домогосподарств Угорщини як результат економічних перетворень в 90-х роках

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Трансформації поведінки домогосподарств Угорщини як результат економічних перетворень в 90-х роках

Д.І. Ткач доктор політичних наук, професор, проректор з міжнародних питань ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

У статті аналізуються найважливіші трансформації в стані та поведінці домогосподарств Угорщини як результат економічних перетворень в 90-х роках. Визначаються ключові напрями діяльності держави у цій царині. Підкреслюється, що зміни в положенні домогосподарств віддзеркалюють реальні результати і соціальну ціну реформ, які часто не збігаються з їх оцінками на основі макроекономічних індикаторів. Головним чином наголошується на тому, що невирішені соціальні проблеми, насамперед масштаби бідності і безробіття, соціального відчуження, можуть стати серйозною перешкодою на шляху прогресу, а також джерелом серйозних соціальних, національних і політичних конфліктів. Відзначається, що саме в 90-х роках ХХ століття Угорщина активно проводила інституціональні соціальні реформи і адаптувалася до соціальних реформ, які відповідають вимогам ЄС.

Ключевые слова: Угорщина, реформування економіки, трансформації в стані та поведінці домогосподарств Угорщини, інституціональні соціальні реформи.

Трансформации в поведении домохозяйств в Венгрии как результат экономических преобразований в 90-х годах

Д.И. Ткач доктор политических наук, профессор, проректор по международным вопросам ВУЗ «Университет экономики и права «КРОК»

В статье анализируются важнейшие трансформации в состоянии и поведении домохозяйств в Венгрии как результат экономических преобразований в 90-х годах. Определяются ключевые направления деятельности государства в этой области. Подчеркивается, что изменения в положении домохозяйств отражают реальные результаты и социальную цену реформ, которые часто не совпадают с их оценками на основе макроэкономических индикаторов. Особенно подчеркивается, что нерешенные социальные проблемы, особенно масштабы бедности и безработицы, социального отчуждения, могут стать серьезным препятствием на пути прогресса, источником серьезных социальных, национальных и политических конфликтов. Отмечается, что именно в 90-х годах ХХ века Венгрия активно проводила институциональные соци- альные реформы и адаптировалась, к социальным реформам, отвечающим требованиям ЕС.

Ключевые слова: Венгрия, реформирования экономики, трансформации в состоянии и поведении домохозяйств в Венгрии, институциональные социальные реформы.

Transformation of the behavior of Hungarian households as a result of economic transformations in the 1990s

D.I. Tkach Doctor of Political Sciences, Vice-Rector for International Affairs “KROK” University

The article analyzes the most important transformations in the state and behavior of households in Hungary as a result of economic transformations in 90s. The key directions of state activity in this area are determined. It is emphasized that changes in the situation of households refl ect the real results and the social price of reforms, which often do not coincide with their estimates based on macroeconomic indicators. Particular emphasis is placed on the fact that unresolved social problems, especially the extent of poverty and unemployment, social exclusion, can become a serious obstacle to progress, source of serious social, national and political confl icts. It is noted that it was in 1990s that Hungary actively pursued institutional social reforms and adapted to social reforms that would meet EU requirements.

Keywords: Hungary, reforming of economy, transformation in the state and behavior of households in Hungary, institutional social reforms.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами