Посилення регулювання властивостей прямого оподаткування у сфері агропромислового виробництва

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Посилення регулювальних властивостей прямого оподаткування у сфері агропромислового виробництва

Л. Д. Тулуш кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківського бізнесу, Університет економіки та права «КРОК»

Н. М. Малініна кандидат економічних наук, асистент кафедри економіки підприємства, Вінницький національний технічний університет

У статті проведено аналіз та здійснено оцінювання діючої системи прямого оподаткування у сфері агропромислового виробництва; визначено напрями посилення регулювальних властивостей прямих податків з метою забезпечення рівномірного роз- поділу податкового навантаження на товаровиробників різних форм господарювання та виробничої спеціалізації.

Ключевые слова: система прямого оподаткування, податкове навантаження, сільське господарство.

Усиление регулирующих свойств прямого налогообложения в сфере агропромышленного производства

Л. Д. Тулуш кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и банковского бизнеса, Университет экономики и права «КРОК»

Н. М. Малинина кандидат экономических наук, ассистент кафедры экономики предприятия и производственного менеджмента, Винницкий национальный технический университет

В статье проведён анализ и осуществлена оценка действующей системы прямого налогообложения в сфере агропромышленного производства; определены направления усиления регулирующих свойств прямых налогов с целью обеспечения равномерного распределения налоговой нагрузки на товаропроизводителей различных форм хозяйствования и производственной специализации.

Ключевые слова: система прямого налогообложения, налоговая нагрузка, сельское хозяйство.

Strengthening of Regulating Properties of the Direct Taxation in the Field of Agrarian Business

L.D. Tulush PhD in Economics, Associate Professor of Finance and Banking Department, «KROK» University

N.M. Malinina PhD in Economics, Teaching Assistant of Enterprise Economics and Production Management Department Vinnytsia National Technical University

In the article the analysis was carried out and the operating system of the direct taxation in the fi eld of agrarian business was estimated. The ways of strengthening of the direct taxes regulating properties for the provision of uniform distribution of tax burden on producers of various forms of managing and production specialization were defi ned.

Keywords: system of direct taxation, tax burden, agriculture

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами