Способи репрезентації уявлень про політичних лідерів в електоральній свідомості

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Способи репрезентації уявлень про політичних лідерів в електоральній свідомості

О.В. Петрунько доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри психології, Університет економіки та права «КРОК»

У статті висвітлено результати теоретико-експериментального дослідження особливостей сприймання і категоризації політичних лідерів українськими виборцями. Проаналізовано способи репрезентації уявлень про політичних лідерів у масовій свідомості. Визначено поняття “імпліцитні типології політичних лідерів” як багатофункціонального когнітивного конструкту буденної свідомості, що опосередковує сприймання політиків електоратом. Запропоновано динамічну модель “розгортання” категоризаційного процесу під час сприймання та оцінювання політиків населенням та відтворено систему еталонних типів політиків, з якими виборці зіставляють реальних політичних діячів під час політичного вибору.

Ключевые слова: репрезентація політичного досвіду, категоризація, еталонні типи політиків, імпліцитні типології політичних лідерів.

Способы репрезентации представлений о политических лидерах в электоральном сознании

О.В. Петрунько доктор психологесчких наук, старшый научный сотрудник, профессор кафедры психологии, Университет экономики и права «КРОК»

В статье представлены результаты теоретико-экспериментального исследования особенностей восприятия и категоризации политических лидеров украинскими избирателями. Проанализированы способы репрезентации представлений о политических лидерах в массовом сознании. Определено понятие «имплицитные типологии политических лидеров» как многофункциональный когнитивный конструкт сознания, опосредующий восприятие политиков электоратом. Предложено динамическую модель «разворачивания» процесса категоризации при восприятии и оценивании политиков населением, а также систему эталонных типов политиков, с которыми избиратели сопоставляют реальных политических деятелей во время политического выбора.

Ключевые слова: репрезентация политического опыта, категоризация, эталонные типы политиков, имплицитные типологии политических лидеров.

Forms of representation of ideas about political leaders in electoral consciousness

O.V. Petrunko Doctor of Psychology, Senior Research Fellow, Professor of Psychology’s Department of KROK University

The article presents theoretical and experimental research of political leaders perception peculiarities and categorisation by Ukrainian electorate. The ways of representation of perceptions about political leaders in the public consciousness are analized. The concept “implicit typologies of political leaders” as a polyfunctional cognitive construct of mass consciousness organising political leaders’ perception by electorate is termed. The dynamic model of categorisation process during perception and evaluation politicians by electorate is proposed. Universal system of ethalon types politicians (prototypes) which are compared with real political leaders in time political choice is reconstructed

Keywords: representation of political experience, categorisation, politicians ethalon types (prototypes), implicit typologies of political leaders.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами