Матеріали спецслужб Російської імперії як джерело з історії держави і права України

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Матеріали спецслужб Російської імперії як джерело з історії держави і права України

Б.В. Бернадський, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права, Університет економіки та права «КРОК»

У статті здійснено класифікацію та аналіз ступеня достовірності матеріалів спецслужб Російської імперії, їх значення в історії держави і права України. Першочергову увагу приділено документам контррозвідувальної спрямованості.

Ключевые слова: контррозвідка, циркуляри, агентурне повідомлення, жандарми, Україна

Материалы спецслужб Российской империи как источник по истории государства и права Украины

Б.В. Бернадский, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права, Университет экономики и права «КРОК»

В статье классифицируются материалы спецслужб Российской империи и анализируется их достоверность. Рассматривается их значение в истории государства и права Украины. Первоочередное внимание уделяется документам контрразведывательной направленности.

Ключевые слова: контрразведка, циркуляры, агентурное сообщение, жандармы, Украина.

Materials of the special services of the Russian Empire – as a source of the history of the state and law of Ukraine

B. Bernadskiy Ph.D. in History, Docent, Docent of the Department of Theory and History of State and Law, “KROK” University

The article is classifi ed materials of special services of the Russian Empire and analyze their credibility. Consider their signifi cance in the history of the state and the law of Ukraine. Priority should attach documents counterintelligence orientation.

Keywords: counterintelligence, circulars, covert intelligence, gendarmes, Ukraine.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами