Міжнародно-правовий аспект зовнішньої політики України за Президента В.А. Ющенка

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Міжнародно-правовий аспект зовнішньої політики України за Президента В.А. Ющенка

Д.І. Ткач доктор політичних наук, професор, проректор з міжнародних питань ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

У статті аналізується роль суб’єктивного чинника у зовнішній політиці України часів президента В.А. Ющенка. Зазначається, що відносини України з Європейським Союзом, розвиток діалогу з Північноатлантичним Альянсом декларувалися Президентом як пріоритетні. Те ж саме було і в стосунках із ключовими стратегічними партнерами – США та Росією. Наголошено на зусиллях, які здійснював В.А. Ющенко для зміцнення регіональних позицій України та її міжнародного авторитету.

Ключевые слова: Україна, Президент України, В.А. Ющенко, зовнішня політика, Європейський Союз, НАТО, США, Росія.

Международно-правовой аспект внешней политики Украины при Президенте В.А. Ющенко

Д.И. Ткач доктор политических наук, профессор, проректор по международным вопросам ВУЗ «Университет экономики и права «КРОК»

В статье анализируется роль субъективного фактора во внешней политике Украины времен президента В.А. Ющенко. Отмечается, что отношения Украины с Европейским Союзом, развитие диалога с Североатлантическим Альянсом декларировались Президентом как приоритетные. То же самое было и в отношениях с ключевыми стратегическими партнерами – США и Россией. Отмечаются усилия В.А. Ющенко, направленные на укрепление региональных позиций Украины и ее международного авторитета

Ключевые слова: Украина, Президент Украины, В.А. Ющенко, внешняя политика, Европейский Союз, НАТО, США, Россия.

International legal aspects of foreign policy of Ukraine under President Viktor Yushchenko

D.I. Tkach Doctor of Political Sciences, Vice-Rector for International Affairs “KROK” University

The article examines the role of subjective factor in the foreign policy of Ukraine under the Presidency of Viktor Yushchenko. It is noted that relations between Ukraine and the European Union, development of the dialogue with the North Atlantic Alliance were declared by the President as a priority. The same thing happened in the relations with key strategic partners - the USA and Russia. The efforts made by V. Yushchenko to strengthen regional positions of Ukraine and strengthening of its international authority are specified.

Keywords: Ukraine, President of Ukraine, Viktor Yushchenko, foreign policy, the European Union, thr NATO, the USA, Russia.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами