Шлях Угорщини до євроатлантичної інтеграції (політико-правовий аспект)

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Шлях Угорщини до євроатлантичної інтеграції (політико-правовий аспект)

Д.І. Ткач доктор політичних наук, професор, проректор з міжнародних питань ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

У статті аналізується шлях, який пройшла Угорщини до євроатлантичної інтеграції. Підкреслюється, що завдяки своїй далекоглядності угорській дипломатії вдалося ще наприкінці 1980-х років чітко спрогнозувати, що в найближчій перспективі НАТО залишиться єдиним військовим союзом, спроможним ефективно впливати на політичні процеси у світі й регіоні. Розглядаючи НАТО як найефективнішу структуру колективної безпеки Європи і вагому складову системи загальноєвропейської безпеки, керівництво Угорщини мало на меті забезпечити свою незалежність, демократичний розвиток і територіальну цілісність, зміцнити гарантії зовнішньої безпеки, протидіяти виникненню нових загроз стабільності та безпеці в регіоні Центральної та Східної Європи. Зазначається, що провідні політичні партії, уряди не залежно від своїх внутрішньополітичних уподобань, здійснювали успішну ходу до євроатлантичної інтеграції, у тому числі й через політико-правове забезпечення членства Угорщини в НАТО.

Ключевые слова: Угорщина, НАТО, гарантії зовнішньої безпеки, реформування армії, політико-правове забезпечення членства в НАТО.

Путь Венгрии к евроатлантической интеграции (политико-правовой аспект)

Д.И. Ткач доктор политических наук, профессор, проректор по международным вопросам ВУЗ «Университет экономики и права «КРОК»

В статье анализируется путь, который прошла Венгрия к евроатлантической интеграции. Подчеркивается, что благодаря своей дальновидности венгерской дипломатии удалось еще в конце 1980-х годов четко спрогнозировать, что в ближайшей перспективе НАТО останется единственным военным союзом, способным эффективно влиять на политические процессы в мире и регионе. Рассматривая НАТО как наиболее эффективную структуру коллективной безопасности в Европе и весомую составляющую системы общеевропейской безопасности, руководство Венгрии поставило себе цель обеспечить свою независимость, демократическое развитие и территориальную целостность, укрепить гарантии внешней безопасности, противодействовать возникновению новых угроз стабильности и безопасности в регионе Центральной и Восточной Европы. Отмечается, что ведущие политические партии, правительства, независимо от внутриполитических предпочтений, осуществляли успешное шествие к евроатлантической интеграции, в том числе и через политико-правовое обеспечение членства Венгрии в НАТО.

Ключевые слова: Венгрия, НАТО, гарантии внешней безопасности, реформирования армии, политико-правовое обеспечение членства в НАТО.

Way of Hungary to Euro-Atlantic Integration (Political and Legal Aspect)

D.I. Tkach Doctor of Political Sciences, Vice-Rector for International Affairs “KROK” University

The way that has passed Hungary to Euro-Atlantic integration is analyzed in the article. It is emphasized that thanks to foresight of the Hungarian diplomacy it was succeeded to predict still in the late eighties accurately that in the short term NATO would remain the only military alliance capable effectively to infl uence political processes in the world and the region. Considering NATO as the most effective structure of collective security in Europe and a powerful component of system of the all-European safety, the leadership of Hungary aimed to provide the independence, democratic development and territorial integrity, to strengthen guarantees of external safety, to counteract emergence of new threats of stability and safety in the region of Central and Eastern Europe. It is noted that the leading political parties, the governments not depending on the internal political preferences, carried out a successful procession to Euro-Atlantic integration, through the politician – legal support of membership of Hungary in NATO.

Keywords: Hungary, NATO, guarantees of external safety, reforming of army, the politician – legal support of membership in NATO.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами