Аналіз факторів впливу на рівень безробіття в Україні за сучасних умов

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Аналіз факторів впливу на рівень безробіття в Україні за сучасних умов

В.І. Карюк к.е.н., доцент кафедри туризму, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Г.В. Білокур магістр, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

За сучасних умов інтеграції Української економіки до Європейського Союзу, коли одним із ключових напрямів орієнтації глобальної політики держави є досягнення високого рівня зайнятості населення, вагомою перешкодою постає зростання рівня безробіття в країні. Встановлено, що за останні роки в Україні спостерігається тенденція погіршення економічного становища ринку праці, зростання безробіття, зменшення населення працездатного віку, зростання рівня інфляції, зменшення обсягів допомоги по безробіттю, при цьому слабо керовані процеси євроінтеграції ще більше впливають на підвищення рівня безробіття, що обумовлює собою деградацію трудового потенціалу країни. За результатами аналізу тенденцій, що склалися на ринку праці України за останні роки, відповідно до показників зайнятості населення та рівня безробіття, визначено, причини, що формують високий рівень безробіття в Україні. На основі статистичних даних проаналізовано динаміку рівня безробіття в Україні за причинами незайнятості населення за останні роки та визначено негативні наслідки високого рівня безробіття в країні. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу визначено фактори, які за сучасних умов мають найбільший вплив на рівень безробіття, до них належать: індекс інфляції, індекс реальної заробітної плати, частка пенсіонерів, частка студентів денної форми навчання, відношення кількості безробітних чоловіків до загальної кількості безробітних. Запропоновано шляхи підвищення рівня зайнятості населення України, основними з яких є: посилення дій з боку державного апарату управління щодо підготовки робочої сили до новітніх умов праці; виведення з тіні малого підприємництва; орієнтація держави на підвищення знань, вмінь, навичок, компетентності підростаючого працездатного населення; стимулювання реєстрації безробітних у державних центрах зайнятості шляхом збільшення обсягів виплат допомоги по безробіттю, надання широкого спектру послуг з навчання, пошуку місця роботи відповідно фаху та попередньої займаної посади; орієнтація державної економіки на створення та «повернення до життя» робітничих спеціальностей в різних сферах зайнятості країни; удосконалення системи охорони праці тощо.

Ключові слова: ринок праці, безробіття, рівень безробіття, рівень зайнятості, причини незайнятості, наслідки безробіття, кореляційно-регресійний аналіз.

Анализ факторов влияния на уровень безработицы в Украине в современных условиях

В.И. Карюк к.э.н., доцент кафедры туризма, Университет экономики и права «КРОК», г. Киев

Г.В. Билокур магистр, Университет экономики и права «КРОК», г. Киев

В современных условиях интеграции украинской экономики в Европейский Союз, когда одним из ключевых направлений ориентации глобальной политики государства является достижение высокого уровня занятости населения, весомым препятствием становится рост уровня безработицы в стране. Установлено, что за последние годы в Украине наблюдается тенденция ухудшения экономического положения на рынке труда, рост безработицы, уменьшение населения трудоспособного возраста, рост уровня инфляции, уменьшение объемов помощи по безработице, при этом слабо управляемые процессы евроинтеграции еще больше влияют на повышение уровня безработицы, обусловливает собой деградацию трудового потенциала страны. По результатам анализа сложившихся тенденций на рынке труда Украины за последние годы, в соответствии с показателями занятости населения и безработицы, определены причины, формирующие высокий уровень безработицы в Украине. На основе статистических данных проанализирована динамика уровня безработицы в Украине по причинам незанятости населения за последние годы и определены негативные последствия высокого уровня безработицы в стране. С помощью корреляционно-регрессионного анализа определены факторы, которые в современных условиях оказывают наибольшее влияние на уровень безработицы, к ним относятся: индекс инфляции, индекс реальной заработной платы, доля пенсионеров, доля студентов дневной формы обучения, отношение количества безработных мужчин к общей численности безработных. Предложены пути повышения уровня занятости населения Украины, основными из которых являются: усиление действий со стороны государственного аппарата управления по подготовке рабочей силы в новых условиях труда; вывод из тени малого предпринимательства; ориентация государства на повышение знаний, умений, навыков, компетентности подрастающего трудоспособного населения; стимулирование регистрации безработных в государственных центрах занятости путем увеличения объемов выплат помощи по безработице, предоставление широкого спектра услуг по обучению, поиску места работы в соответствии специальности и предыдущей занимаемой должности; ориентация государственной экономики на создание и «возвращение к жизни» рабочих специальностей в различных сферах занятости страны; совершенствование системы охраны труда и тому подобное.

Ключевые слова: рынок труда, безработица, уровень безработицы, уровень занятости, причины незанятости, последствия безработицы, корреляционно-регрессионный анализ

Analysis of factors influencing unemployment in Ukraine under current conditions

V.I. Karіuk Ph.D., assistant professor of tourism, University of Economics and Law «KROK», Kyiv

H.V. Bilokur Master Degree Holder, University of Economics and Law «KROK», Kyiv

Under the current conditions of integration of the Ukrainian economy into the European Union, when one of the key directions of the country's global policy orientation is the achievement of a high level of employment, a significant obstacle is the increase in the unemployment rate in the country. It is established that in recent years in Ukraine there has been a tendency of deterioration of the economic situation of the labor market, an increase in unemployment, a decrease in the working-age population, an increase in the level of inflation, and a decrease in the amount of unemployment benefits, while weakly managed processes of European integration have an even greater impact on the increase in unemployment, which causes a degradation of the labor potential of the country. According to the results of the analysis of the tendencies in the labor market of Ukraine in recent years, in accordance with the indicators of employment and unemployment rate, the reasons for the high unemployment rate in Ukraine are determined. On the basis of statistical data, the dynamics of unemployment in Ukraine are analyzed for reasons of unemployment in recent years and the negative consequences of high unemployment in the country are determined. With the help of correlation regression analysis, factors that under the present conditions have the greatest impact on the unemployment rate are identified: inflation index, real wage index, share of pensioners, the proportion of full-time students, the ratio of the number of unemployed men to the total number of unemployed. The ways of raising the level of employment of the population of Ukraine are proposed, the main of which are: strengthening of the actions of the state apparatus of management on the training of the workforce to the newest working conditions; withdrawal from the shadow of small business; orientation of the state on the increase of knowledge, skills, skills, competence of the growing working-age population; encouraging the registration of the unemployed in state employment centers by increasing the amount of unemployment benefits, providing a wide range of educational services, looking for a job in line with the specialty and previous position; the orientation of the state economy to the creation and "return to life" of the working professions in various spheres of employment of the country; improvement of the system of labor protection, etc.

Keywords: labor market, unemployment, unemployment rate, employment rate, causes of unemployment, consequences of unemployment, correlationregression analysis.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами