Teachers’ qualifications upgrading in the contemporary conditions

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Підвищення кваліфікації викладачів у сучасних умовах

О. О. Наумова кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та поведінкової економіки, Університет економіки та права «КРОК»

М. М. Ципле, здобувач ступеня магістра, Університету економіки та права «КРОК»

У статті досліджено значущість підвищення кваліфікації викладачів у сучасних умовах. Авторами статті проаналізовано особливості планування та організації підвищення кваліфікації викладачів, розглянуто види підвищення кваліфікації викладачів і обґрунтовано пропозиції з вдосконалення процесу підвищення кваліфікації викладачів.

Ключевые слова: підвищення кваліфікації викладачів, атестація, семінари, тренінги, науково-практичні конференції, самоосвіта, дистанційна освіта.

Повышения квалификации преподавателей в современных условиях

Е. А. Наумова кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга и поведенческой экономики, Университет экономики и права «КРОК»

М. Н. Ципле, соискатель степени магистра, Университета экономики и права «КРОК»

В статье исследована значимость повышения квалификации преподавателей в современных условиях. Авторами статьи проанализированы особенности планирования и организации повышения квалификации преподавателей, рассмотрены виды повышения квалификации преподавателей и обоснованы предложения по усовершенствованию процесса повышения квалификации преподавателей.

Ключевые слова: повышение квалификации преподавателей, аттестация, семинары, тренинги, научно-практические конференции, самообразование, дистанционное образование.

Teachers’ qualifications upgrading in the contemporary conditions

O. Naumova Ph.D., Assistant Professor of Marketing and Economic Behavior Department, «KROK» University

M. Tsyple Master’s degree applicant of «KROK» University

In the article the significance teachers’ qualifications upgrading in contemporary conditions is studied. The authors analyzed the features of planning and organization of teacher’s qualifications upgrading, types of teacher’s training and conceptualized the proposals for improving the process of teacher’s qualifications upgrading.

Keywords: teachers’ qualifications upgrading, certification, seminars, trainings, scientific and practical conferences, self-education, distance education.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами