Проблемні питання здійснення представництва в судах органів державної влади

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Проблемні питання здійснення представництва в судах органів державної влади

О.В. Кривов’яз, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права, Університет економіки та права «КРОК»

Стаття присвячена питанням здійснення представництва в судах органів державної влади в аспекті проведення судової реформи. Проаналізовано шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері представництва органів держави у судах України у відповідності до вимог сьогодення.

Ключевые слова: представництво інтересів органів державної влади у суді , органи державної влади, інститут адвокатури, Конституція України.

Вопросы осуществления представительства в судах органов государственной власти

О.В. Кривовяз кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права, Университет экономики и права «КРОК»

Статья посвящена вопросам осуществления представительства в судах органов государственной власти в аспекте проведения судебной реформы. Проанализированы пути совершенствования действующего законодательства в сфере представительства органов государства в судах Украины в соответствии с требованиями современности..

Ключевые слова: представительство интересов органов государственной власти в суде, органы государственной власти, институт адвокатуры, Конституция Украины.

Problems of representation of the government bodies in the courts

О. Kryvoviaz PhD in Law, Assistant Professor of Theory and History of Law Department, «KROK» University

The article is devoted to the issues of representation in the courts of public authorities in the aspect of judicial reform. The ways of improvement of the current legislation in the fi eld of representation of public bodies in the courts of Ukraine in accordance with the requirements of the present are analyzed.

Keywords: representation of public authorities in court, public authorities, institute of advocacy, Constitution of Ukraine.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами