Перспективні напрями імплементації інновацій в закладах ресторанного господарства України

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Перспективні напрями імплементації інновацій в закладах ресторанного господарства України

Івашина Л.Л. кандидат технічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Черкаського державного технологічного університету

Бишовець Л.Г. старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Черкаського державного технологічного університету

Гаврилюк С.П. кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна»

У статті розглянуто тенденції та перспективи імплементації інновацій в ресторанному бізнесі як фактору підвищення конкурентоспроможності. На основі систематизації наявних під-ходів сформульовано понятійний інструментарій в цій сфері. Обґрунтовано необхідність упровадження інноваційних технологій на підприємствах ресторанного господарства. Розгляну-то пріоритетні напрями інноваційної діяльності у ресторанно-му бізнесі, шляхи їх реалізації. Охарактеризовано різновиди інновацій у ресторанному господарстві. Запропоновано сис-тематизацію інновацій за виконуваними функціями заклада-ми ресторанного господарства. Розглянуто основні проблеми імплементації інновацій в ресторанному бізнесі на сучасному етапі розвитку економіки України.

Ключові слова: інновація, нововведення, інноваційний розвиток, ресторанний бізнес, напрями імплементації інновацій в ресторанах.

Перспективные направления имплементации инноваций в заведениях ресторанного хозяйства Украины

В статье рассмотрены тенденции и перспективы имплементации инноваций в ресторанном бизнесе как фактора повышения конкурентоспособности. На основе систематизации существующих подходов сформулирован понятийный инструментарий в этой сфере. Обоснована необходимость внедрения инновационных технологий на предприятиях ресторанного хозяйства. Рассмотрены приоритетные направления инновационной деятельности в ресторанном бизнесе, пути их реализации. Охарактеризованы разновидности инноваций в ресторанном хозяйстве. Предложена систематизация инноваций по выполняемым функциям заведениями ресторанного хозяйства. Рассмотрены основные проблемы имплементации инноваций в ресторанном бизнесе на современном этапе развития экономики Украины.

Ключевые слова: инновация, нововведение, инновационное развитие, ресторанный бизнес, направления имплементации инноваций в ресторанах.

Perspective directions of implementation of innovations in Ukraine’s restaurant business establishments

The article considers trends and perspectives of implementation of innovations in the restaurant business as a factor for increasing competitiveness. On the basis of systematization of existing approaches, a conceptual apparatus is formulated in this area. The necessity of introduction of innovative technologies at restaurant enterprises is substantiated. The high priority directions of innovative activity in restaurant business and the ways of their implementation are considered. The characteristics of innovations categories in restaurant business are given. The systematization of innovations according to the functions performed by the restaurant establishments is offered. The main problems of implementation of innovations in the restaurant business at the present stage of the development of the Ukrainian economy are considered.

Keywords: innovation, introduction, innovative development, restaurant business, directions of innovation implementation in restaurants.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами