The valuation of business in the terms of European integration

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Оцінка бізнесу в умовах євроінтеграції.

Cопко В., Фоміна О., Ромашко О.

Однією з умов збільшення вартості капіталу підприємства є визначення вартості бізнесу. На сьогодні у міжнародній практиці використовуються дві групи стандартів оцінки, які мають слугувати основою для внесення змін до національних. Врахування цієї тенденції передбачає поглиблене вивчення теоретичних засад оціночної діяльності, її нормативно-правового забезпечення.

Ключові слова: бізнес, оцінка, нормативно-правове регулювання, стандарти оцінки.

Оценка бизнеса в условиях евроинтеграции

Сопко В., Фомина Е., Ромашко О.

Проанализирована нормативно-правовая база оценки стоимости бизнеса. Исследованы значения отдельных нормативно-правовых источников для определения методов и результатов оценки бизнеса при принятии управленческих решений. Рассмотрено соответствие отдельных положений национальных и международных стандартов оценки. Доказана необходимость внесения изменений в действующие национальные стандарты оценки.

Ключевые слова: бизнес, оценка, нормативно-правовое регулирование, стандарты оценки.

The valuation of business in the terms of European integration

V. Sopko, O. Fomina, O. Romashko

N. Dudka Master Degree Holder «KROK» University

The normative and legal basis for estimating the value of a business is analyzed. The values of individual normative and legal sources for the determination of methods and results of business evaluation when making managerial decisions are researched. The compliance of certain provisions of national and international standards of assessment is considered. The researcher proved the necessity of making changes to the existing national standards of assessment.

Keywords: business, estimation, normative and legal regulation, evaluation standards.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами