Методи юнгіанського аналізу в розв’язанні внутрішнього конфлікту особистості (на прикладі роботи з пошуком сенсу життя)

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Методи юнгіанського аналізу в розв’язанні внутрішнього конфлікту особистості (на прикладі роботи з пошуком сенсу життя)

Сингаївська І.В., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології, Університет економіки та права «КРОК»

Ткач В.В. здобувач магістратури 2 курсу, групи Пс-15м, Університет економіки та права «КРОК»

Ткач Р.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Університет економіки та права «КРОК»

У статті розглядаються та розрізняються поняття «внутрішній конфлікт особистості» і «внутрішньоособистісний конфлікт», формулюється визначення поняття внутрішнього конфлікту особистості. Здійснюється огляд основних психодинамічних теорій, що відображають дану проблематику. Описуються методи сучасного юнгіанського аналізу, які сприяють вирішенню внутрішнього конфлікту особистості, пов’язаного із пошуком сенсу життя

Ключевые слова: юнгіанський аналіз, внутрішньоособистісний конфлікт, внутрішній конфлікт особистості, сенс життя, метод ампліфікації.

Методы юнгианского анализа в решении внутреннего конфликта личности (на примере работы с поиском смысла жизни)

Сингаевская И.В., кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедры психологии, Университет экономики и права «КРОК»

Ткач В.В. соискатель магистратуры 2 курса, группы Пс-15м, Университет экономики и права «КРОК»

Ткач Р.М., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, Университет экономики и права «КРОК»

В статье рассматриваются понятия «внутренний конфликт личности» и «внутриличностный конфликт», формулируется определение понятия внутреннего конфликта личности. Осуществляется обзор основных психодинамических теорий, которые отражают данную про-блематику. Описываются методы современного юнгианского анализа, способствующие разрешению внутреннего конфликта личности, связанного с поиском смысла жизни.

Ключевые слова: : юнгианский анализ, внутриличностный конфликт, внутренний конфликт личности, смысл жизни, метод амплификации.

Jungian analysis methods in solving the internal conflict of a personality (by searching the meaning of life as an example)

I. Syngaivska PhD (Psychological sciences), Associate Professor, Head of the Department of Psychology, “KROK” University

Vitalii Tkach 2nd year student of Master’s degree program, group Ps-15m, of KROK University

Razida Tkach PhD in Psychology, Associate Professor of Department of Psychology, of KROK University

This article discusses the terms of “internal confl ict of personality” and “intrapersonal confl ict”, formulates the defi nition of internal confl ict of personality. We review the main psychodynamic theories that refl ect this problematics. It describes the methods of modern Jungian analysis, contributing to the solution of the internal confl ict of personality associated with the search for the meaning of life

Keywords: Jungian analysis, intrapersonal confl ict, internal confl ict of personality, meaning of life, method of amplifi cation.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами