Податкове стимулювання розвитку птахівництва в Україні

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №51(3) «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Кафедра національної економіки та фінансів
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 10
 • УДК: УДК 336.221:631.155:636.5.033
 • ISBD: Тулуш Л. Д. Податкове стимулювання розвитку птахівництва в Україні / Л. Д. Тулуш // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 74-83.
 • uk-UA

 • en-GB

Податкове стимулювання розвитку птахівництва в Україні

Л. Д. Тулуш к.е.н, доцент, доцент кафедри національної економіки та фінансів, Університет економіки та права "КРОК"

У статті на прикладі діяльності птахівничих підприємств розглядаються питання ефективності надання податкових преференцій для сільськогосподарських товаровиробників. Узагальнено досвід податкового стимулювання розвитку агропромислового виробництва, на прикладі галузі птахівництва оцінено його вплив на діяльність суб’єктів аграрного бізнесу. Визначено, що в аграрному секторі економіки сформовано сприятливі податкові умови для розвитку суб’єктів господарювання – в першу чергу, за рахунок застосування специфічного податкового інструментарію, що не має світових аналогів. Здійснено аналітичну оцінку наданих птахівничим підприємствам податкових преференцій, визначено їх структуру та особливості отримання. Встановлено, що внаслідок одержаних податкових преференцій птахівнича галузь отримала суттєвий імпульс для розвитку, який їй вдалося трансформувати в суттєве збільшення обсягів та маржинальності діяльності. Окреслено ключові проблеми застосування уніфікованих аграрних преференцій, що без суттєвих обмежень застосовуються сільськогосподарськими підприємствами різних напрямів діяльності. Виявлено нерівномірність впливу універсальних аграрних податкових преференцій на різні види аграрного бізнесу, внаслідок чого окремі галузі, в першу чергу птахівництво, отримали суттєві конкурентні переваги, внаслідок чого стали розвиватись фактично за рахунок інших та крім того, посилились процеси концентрації капіталу, що негативно позначається на рівні сільської зайнятості. Обґрунтовано висновок щодо недоцільності збереження наявних універсальних податкових преференцій, призначених для будь-яких суб’єктів аграрного бізнесу, незалежно від масштабів та спрямованості діяльності. Опрацьовано напрями розвитку податкової політики щодо аграрної галузі, зокрема сформовано пропозиції щодо звуження можливості користування інструментами податкового стимулювання для сільськогосподарських підприємств, діяльність яких, з огляду на стан врегулювання проблеми продовольчої безпеки по окремих видах продуктів харчування та рівень доходності відповідних суб’єктів, вже не потребує державного фінансового стимулювання. Практична реалізація напрацьованих пропозицій забезпечить підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, що направляються на підтримку розвитку агропромислового виробництва в Україні, в тому числі й рахунок мінімізації необґрунтованих податкових преференцій та пов’язаних з ними непродуктивних бюджетних втрат.

Ключевые слова: сільське господарство, галузь птахівництва, державне фінансове регулювання, податкова політика, податкове стимулювання, податкові преференції, спеціальні режими оподаткування, податок на додану вартість, оподаткування доходів.

Tax incentives for the development of poultry farming in Ukraine

L.D. Tulush PhD, associate professor, associate professor of National Economy and Finance «КRОК» University, Kyiv

In the article on the example of the activity of poultry enterprises, the issues of the effectiveness of granting tax preferences for agricultural commodity producers are considered. The experience of tax incentives for the development of agro-industrial production is summarized, as an example of the poultry industry, its impact on the activities of agricultural business entities is assessed. It is determined that in the agricultural sector of the economy favorable tax conditions for the development of economic entities have been formed - first of all, due to the use of specific tax instruments that do not have world counterparts. Analytical estimation of tax privileges provided to poultry enterprises was made, their structure and features of receipt were determined. It has been established that as a result of the tax privileges received, the poultry industry has received a significant impetus for development, which it was able to transform into a significant increase in volumes and marginality of activity. The main problems of the application of unified agricultural preferences are outlined, which are applied without any significant restrictions by agricultural enterprises of different directions of activity. The uneven impact of universal agrarian tax preferences on different types of agrarian business was revealed, as a result of which certain branches, primarily poultry farming, received significant competitive advantages, which resulted in actual development at the expense of others, and, moreover, the processes of concentration of capital, which negatively affects the level rural employment. The conclusion is based on the inappropriateness of preserving existing universal tax preferences, intended for any subjects of agrarian business, regardless of the scale and direction of activity. The directions of development of tax policy on the agrarian sector have been worked out, in particular, proposals have been made regarding the reduction of the possibility of using tax incentives for agricultural enterprises, whose activities, taking into account the state of regulation of the food security problem for particular types of food products and the level of profitability of the relevant entities, no longer require state financial incentives. The practical implementation of the developed proposals will increase the efficiency of the use of budget resources aimed at supporting the development of agro-industrial production in Ukraine, including the minimization of unjustified tax preferences and related unproductive budget losses.

Keywords: agriculture, poultry industry, state financial regulation, tax policy, tax incentives, tax preferences, special tax regimes, value added tax, taxation of income.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами