Інструментарій вдосконалення механізму управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємств

  • uk-UA

  • en-GB

Інструментарій вдосконалення механізму управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємств

Алькема В.Г. д.е.н., професор, завідувач кафедри управлінських технологій, Університет економіки і права «КРОК»

Кучмєєв О.О. к.п.н., магістрант спеціальності «Менеджмент», Університет економіки та права «КРОК»

У статті проведено системний аналіз методів управління логістичними ризиками торгівельних підприємств та рекомендовано поряд з методами ухилення, локалізації, дисипації та компенсації ризиків, до основних типів методів управління ризиками додати його прийняття. Підґрунтям такої позиції є факт того, що певні ситуації у логістичній діяльності торговельного підприємства не залишають менеджерам можливості запобігти втратам, а управлінські рішення у такому разі мають бути спрямовані на формування готовності до їх виникнення. Надано загальні рекомендації з вибору методу управління логістичними ризиками залежно від чинників логістичного ризику та зазначено, що обрати релевантний метод управління логістичними ризиками можливо за врахування не тільки розміру очікуваних втрат, але й імовірності їх виникнення. Розроблено систематизований за типами портфель методів управління, який полегшує керівникові вибір способів і засобів впливу на виникаючі ситуації логістичного ризику. Запропоновано матричну модель управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємств, яка складається з п’яти етапів: на першому етапі рекомендовано визначеною експертною групою провести ідентифікацію можливих ризиків; на другому етапі запропоновано визначити значимість логістичного ризику з точки зору необхідності впливу на нього за допомогою розрахунку індексу логістичного ризику, та третьому етапі рекомендовано визначити рівень ризику в логістичній системі торгівельного підприємства та обрати відповідний метод управління ризиком, використовуючи запропонований у дослідженні порядок; на четвертому етапі запропоновано порівняти величини очікуваних втрат операційного прибутку до і після впровадження вибраного методу, з урахуванням витрат на таке впровадження; п’ятий етап – це етап прийняття рішення щодо доцільності подальшого застосування обраного методу управління ризиком в логістичній системі торгівельного підприємства або пошуку іншого методу. Запропоновано до впровадження на торгівельних підприємствах інтегрованої системи вибору методів управління логістичними ризиками, характеристиками даної системи є: інтегрований підхід, безперервність і циклічність, комплексність і координація та повнота функціонування управління ризиками, тобто процес управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємств на яких буде функціонувати запропонована система, має відбуватися безперервно та охоплювати всі види діяльності торгівельного підприємства. Визначено перспективні напрямки дослідження управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємств.

Ключевые слова: ризик, логістичний ризик, торгівельні підприємства, система управління логістичними ризиками, матрична модель, інтегрована система, логістична система.

INSTRUMENT FOR IMPROVING THE MECHANISM OF RISK MANAGEMENT IN LOGISTIC SYSTEMS OF TRADE ENTERPRISES

Alkema V.H. doctor of economics, professor, head of the department of management technologies, «KROK» University

Kuchmyeyev O. candidate of pedagogical sciences, master of specialty “Management”, «KROK» University

In the article the analysis of the systems of methods of management of point-of-sale enterprises logistic risks is conducted and it is made to order next to the methods of deviation, localization, dissipation and indemnification of risks, to the basic types of methods of management risks to add his acceptance, subsoil of such position is a fact of that certain situations in logistic activity of point-of-sale enterprise do not abandon the managers of possibility to prevent losses, and administrative decisions at that rate must be directed on forming of readiness to their origin. General recommendations are given from the choice of method of management logistic risks depending on the factors of logistic risk and it is marked that to choose the relevant method of management logistic risks possibly for the account of not only size of the expected losses but also probability of their origin. The brief-case of management methods, which facilitates a leader the choice of methods and facilities of influence on the nascent situations of logistic risk a matrix case risks frame is Offered in the logistic systems of point-of-sale enterprises systematized after types is developed, which consists of five stages: on the first stage it is made to order a certain expert group to conduct authentication of possible risks; on the second stage it is suggested to define meaningfulness of logistic risk from the point of view the necessity of influence on him by the calculation of index of logistic risk, and the third stage it is made to order to define a risk level in the logistic system of point-of-sale enterprise and choose the proper method of management a risk, utillizing the order offered in research;на fourth stage it is suggested to compare the sizes of the expected losses of operating profit to to and after introduction of the chosen method, taking into account charges on such introduction; the fifth stage is the stage of decision-making in relation to expedience subsequent application of select method of management a risk in the logistic system of point-of-sale enterprise or search of other method. It is offered to introduction on the point-of-sale enterprises of the computer-integrated system of choice of methods of management logistic risks, descriptions of this system is: approach is computer-integrated, безперевність and a recurrence, complexity and co-ordination and plenitude of functioning of management risks, that the process of management risks in the logistic systems of point-of-sale enterprises on which will function the offered system, must take a place continuously and engulf all of types of activity of point-ofsale enterprise. Certainly perspective directions of research of management risks in the logistic systems of point-of-sale enterprises.

Keywords: risk, logistic risk, point-of-sale enterprises, control the system by logistic risks, matrix model, computerintegrated system, logistic system.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами