Класифікація актуальних загроз економічній безпеці держави в контексті кризових тенденцій національної економіки

  • uk-UA

  • en-GB

Класифікація актуальних загроз економічній безпеці держави в контексті кризових тенденцій національної економіки

Літвін Н. М. к.е.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (навчальна робота), Університет «КРОК»

Ciчиокно Г.Б. аспірант, Університет «КРОК»

У сучасних кризових умовах функціонування економіки України, значної її тінізації, корумпованості влади, надмірної боргової залежності держави, низької інноваційної й інвестиційної активності та негативних демографічних тенденцій, виникла невідповідність між існуючою системою економічної безпеки й її механізмом протидії загрозам, деструктивним чинникам небезпеки та існуючими загрозами, і новими, специфічними, які породжені глобалізованим середовищем і зовнішньою агресією. Постало питання про створення нових моделей національної економічної безпеки, що були б ефективними для вирішення завдань захисту від модифікованих традиційних і нових, специфічних загроз. Незважаючи на значні напрацювання теорії економічної безпеки, залишається невирішеною проблема вчасного виявлення, ідентифікації та нейтралізації загроз економічній безпеці держави, зокрема в зв’язку з відсутністю єдиного підходу до їх класифікації та систематизації, перш за все, стосовно модифікованих традиційних і нових, специфічних загроз. Ефективність і результативність вирішення завдань захисту від традиційних і нових загроз обумовлена, перш за все, правильністю їх систематизації й класифікації. У статті здійснено узагальнення наявних в науковій літературі підходів до класифікації загроз економічній безпеці держави та систематизація й класифікація цих загроз в системі економічної безпеки держави, з урахуванням тенденцій сучасного кризового стану економіки України. Стратегією національної безпеки України, яка затверджена Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 визначені, серед іншого, основні актуальні загрози національній безпеці України в економічній сфері. Але така, згідно із законодавством, класифікація загроз економічній безпеці надається тільки в рамках національної безпеки і не враховує, в цілому, всі складові економічної безпеки держави. У той же час, в науковій літературі пропонується достатня кількість різних критеріїв їх класифікації. Здійснивши їх узагальнення можливо надати класифікацію актуальних загроз економічній безпеці держави за багатьма критеріями. Така багатокритеріальна класифікація дає можливість комплексно оцінити різноманітність загроз, масштаби їх прояву та джерела їх виникнення, для прийняття управлінських рішень упередженого впливу на них, а не лише тільки на подолання наслідків прояву цих загроз. Процес виникнення загроз є комплексним і складним. Він відбувається під впливом певних факторів, явищ і подій, що виступають каталізаторами цих загроз у певних умовах, які постійно й динамічно змінюються в зовнішньому та внутрішньому середовищі. При цьому, кожна загроза має свої особливі, як передумови виникнення, так і характер прояву та ступінь впливу на показники економічної безпеки держави. Надана класифікація актуальних загроз економічній безпеці держави, що враховує, як традиційні, відомі загрози, так і нові, специфічні, може бути використана при їх ідентифікації, класифікації, визначенні причинно-наслідкових зв’язків, послідовності та джерел виникнення, оцінки масштабів їх прояву при плануванні й здійсненні комплексу заходів щодо забезпечення економічної безпеки держави та відповідно при створенні новітніх ефективних моделей національної економічної безпеки.

Ключові слова: економічна безпека держави, система економічної безпеки, загроза, агресія, глобалізація, модель,класифікація.

Classification of actual threats to the economic security of the state in the context of crisis trends of the national economy of Ukraine

Litvin N. candidate of sciences (economics), associate professor, vice-rector on scientific and pedagogical work (educational work), “KROK” University

Sichyokno G.postgraduate, “KROK” University

In today's crisis conditions, the functioning of the Ukrainian economy, its significant shadowing, the corruption of power, the excessive indebtedness of the state, low innovation and investment activity and negative demographic trends, there was a discrepancy between the existing system of economic security and its mechanism of counteracting threats, destructive factors of danger and existing threats, and new, specific, generated by a globalized environment and external aggression. The question about the creation of new models of national economic security, that would be effective in solving the problems of protection from modified traditional and new, specific threats, was raised. Despite the significant developments in the theory of economic security, the problem of timely detection, identification and neutralization of threats to the country's economic security remains unresolved, in particular due to the lack of a unified approach to their classification and systematization, especially with regard to modified traditional and new, specific threats. Efficiency and effectiveness of solving problems of protection against traditional and new threats is due, above all, to the correctness of their systematization and classification. In the article the approaches in the scientific literature to the classification of threats to the economic security of the state and systematization and classification of these threats in the system of economic security of the state, taking into account the trends of the current crisis situation in the economy of Ukraine are summarized. The National Security Strategy of Ukraine, approved by the Decree of the President of Ukraine dated May 26, 2015, No. 287/2015, identified, among other things, the main topical threats to the national security of Ukraine in the economic sphere. However, according to the legislation, the classification of threats to economic security is provided only within the framework of national security and does not take into account, in general, all components of the economic security of the state. At the same time, the scientific literature offers a sufficient number of different criteria for their classification. Having done their generalization, it is possible to classify the actual threats to the economic security of the state by many criteria. Such a multi-criteria classification makes it possible to comprehensively assess the variety of threats, the scale of their manifestation and the sources of their occurrence, for the adoption of managerial decisions of a biased effect on them, and not only to overcome the consequences of the manifestation of these threats. The process of occurrence of threats is complex and complex. It occurs under the influence of certain factors, phenomena and events that act as catalysts of these threats under certain conditions, which constantly and dynamically change in the external and internal environment. At the same time, each threat has its own special, as a prerequisite for the emergence, and the nature of the manifestation and degree of influence on the indicators of economic security of the state. The classification of actual threats to the economic security of the state, taking into account both traditional, known threats, and new, specific, can be used for their identification, classification, determination of causal relationships, sequence and sources of origin, assessment of the extent of their manifestation in planning and implementation of a set of measures to ensure the country's economic security and, accordingly, in creating the latest effective models of national economic security

Keywords: : economic security of the state, system of economic security, threat, aggression, globalization, model, classification

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами