Місце економічної дипломатії в системі економічної безпеки держави

  • uk-UA

  • en-GB

Місце економічної дипломатії в системі економічної безпеки держави

Рокоча В.В. д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин, Університет «КРОК»

Горбачук О.І. к.е.н, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Університет «КРОК»

В умовах глобальних трансформацій, з огляду на зростання масштабів міжнародної економічної взаємоідї, збільшення її учасників і загострення конкурентної боротьби, зявилася необхідність в універсальному механізмові оперативного узгодження та врегулювання різних, інколи діаметрально протилежних економічних інтересів держав. Функції такого механізму в сучасній міжнародній практиці виконує економічна дипломатія, інструменти якої успішно застосовуються для подолання барєрів на шляху міжнародної торгівлі, вирішення суперечок та зброї ринку, дотримання умов контрактів, забезпечення усіх сторін міжнародних економічих відносин максимально симетричною інформацією. У статті обґрунтовується факт системного впливу інструментів економічної дипломатії на інтенсивність міжнародних торговоінвестиційних потоків і відповідно на складові економічної безпеки держави. Зокрема в результаті здійсненого кореляційного, регресійного і дисперсійного аналізу попередньо зібраних і систематизованих первинних емпіричних даних, що проводився із застосуванням мультиплікативної моделі, доведено пряму позитивну залежність між дією інструментів економічної дипломатії та основними показниками зовнішньоекономічної діяльності України (експорт, імпорт, ПІІ). Виявлений зв'язок є статистично значущим. Цей факт може свідчити про безпосередній вплив політико-дипломатичного компоненту на зовнішньоекономічну та інвестиційно-інноваційну складові економічної безпеки України а також про опосередкований вплив на інші складові, що має суттєво корегувати загальний інтегральний індекс рівня економічної безпеки України. Тобто зроблено перший крок у науковому розумінні характеру і степені впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки української держави. Ця наукова проблема вимагає подальших досліджень, але вже сьогодні, на основі отриманих авторами результатів, можна обґрунтовувати необхідність внесення до Методики розрахунку рівня економічної безпеки України політико-дипломатичного компоненту.

Ключевые слова: економічна безпека держави, економічна дипломатія, теоретичні та емпіричні дослідження, первинні емпіричні дані, моделювання.

Location of economic diplomacy in the system of economic security of the state

Rokocha V. doctor of economics, professor of the Department of International Economic Relations, «KROK» University

Horbachuk O. Ph.D (Economics), associate professor of the Department of International Economic Relations, «KROK» University

In the context of global transformations, in view of the growth of international economic cooperation, the increase in its participants and the intensification of competition, the need for a universal mechanism for operational coordination and settlement of various, sometimes diametrically opposed, economic interests of states appeared. The functions of such a mechanism in modern international practice are carried out by economic diplomacy, whose tools are successfully used to overcome the barriers to international trade, resolve disputes and weapons market, adhere to the terms of contracts, and provide all sides of international economic relations with as symmetrical information as possible. The article substantiates the fact of systematic influence of instruments of economic diplomacy on the intensity of international trade and investment flows and, accordingly, on a number of components of economic security of the state. In particular, as a result of the correlation, regression and dispersion analysis of pre-assembled and systematized primary empirical data carried out with the use of a multiplicative model, a direct positive correlation was established between the operation of instruments of economic diplomacy and the main indicators of foreign economic activity of Ukraine (export, import, FDI). The revealed link is statistically significant. This fact may indicate the direct influence of the political-diplomatic component on the external economic and investment-innovation components of Ukraine's economic security, as well as the indirect influence on other components, which should substantially adjust the overall integral index of the level of economic security of Ukraine. That is, the first step in the scientific understanding of the nature and degree of influence of instruments of economic diplomacy on the level of economic security of the state. This scientific problem requires further research, but today, based on the results obtained by the authors, it is possible to justify the necessity of making a political and diplomatic component to the Methodology of calculating the level of economic security of Ukraine.

Keywords: economic security of the state, economic diplomacy, theoretical and empirical research, primary empirical data, modeling

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами