Планування міжнародних морських контейнерних перевезень товарів

  • uk-UA

  • en-GB

Планування міжнародних морських контейнерних перевезень товарів

Пазєєва Г.М. кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту підприємства, Університет економіки та права «КРОК»

Чижевський Д.В. магістрант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Контейнерні перевезення вважаються найбільш популярними в усьому світі, їх універсальність – це одна з найголовніших причин, які дозволили контейнерним перевезенням стати найпопулярнішим способом транспортування вантажу. Це такий вид перевезення, коли від замовника потрібно тільки вказати місце звідки забирати вантаж і куди його доставляти. На цьому участь замовника в такому перевезенні закінчується. Вже неможливо собі уявити виробництво без здійснення перевезення вантажів на різні відстані. Конкурентоспроможність продукції в значній мірі визначається її ціною, до складу якої включаються транспортні витрати від місця виробництва до місця споживання. Такі витрати можуть наближатися до витрат, пов'язаних з виробництвом. Через високу вартість транспортної складової знижується конкурентоспроможність продукції не тільки на зовнішньому, але і на внутрішньому ринках. На поточний момент доставка вантажів ведеться найоптимальнішим і менш витратним для замовника способом. В даному випадку необхідним є здійснення планування міжнародних контейнерних перевезень, що дозволить суттєво знизити витрати на проведення транспортування. Об’єктом дослідження є процес здійснення міжнародних контейнерних перевезень на підприємстві «МАРИН КОНТЕЙНЕР СЕРВИС». Предметом дослідження є теоретико-методичні аспекти здійснення планування міжнародних контейнерних перевезень логістичного підприємства. Метою є розробка шляхів вдосконалення планування міжнародних контейнерних перевезень товарів. В статті досліджено поняття та види контейнерів, визначено основні переваги та етапи планування контейнерних перевезень. Проаналізовано стан та динаміку здійснення контейнерних перевезень на підприємстві ТОВ «МАРІН КОНТЕЙНЕР СЕРВІС». Розроблено та обґрунтовано напрямки удосконалення організації планування контейнерних перевезень.

Ключові слова: клієнт, логістичне обслуговування, критерії обслуговування, логістичний персонал, якість обслуговування, оперативність обслуговування, гнучкість обслуговування, управління логістичним обслуговуванням

Planning of international marine containertraffics of commodities

A. Pazieieva PhD in Economics, Associate Professor of Economics and Enterprise Management Department «KROK» University

Chyzhevskyi D. undergraduate, "KROK" University

Containertraffics are considered most popular in the whole world, their universality – it one of the most important reasons which allowed container transportation to become the biggest-selling method of transporting of load. It is such type of transportation, when from a customer it is needed only to specify a place from where to take away a load and where to deliver him. Thereon participating of customer in such transportation is closed. It is already impossible itself to present a production without realization of transportation of loads on different distances. The competitiveness of products is largely determined its price in the complement of which transport charges are included from the place of production to the place of consumption. Such charges can approach charges, to related to the production. Through the high cost of a transport constituent the competitiveness of products goes down not only on oversea but also on internal, markets. On a present moment delivery of loads is conducted the most optimum and less expense for a customer method. In this case a necessity is realization of planning of international containertraffics of, which will allow substantially to reduce charges on the leadthrough of transporting.A research object is a process of realization of international containertraffics on the enterprise of «MARIN CONTAINER of SERVIS». The article of research are theoretical and methodological aspects of realization of planning of international containertraffics of logistic enterprise. A purpose is development of ways of perfection of planning of international containertraffics of commodities. In the article investigational concept and types of containers, certainly basic advantages and stages of planning of containertraffics. Being and dynamics of realization of containertraffics is analysed in the enterprise of LTD. «MARIN CONTAINER SERVICE». Directions of improvement of organization of planning of containertraffics are developed and grounded.

Keywords: сontainertraffics are considered, types of containers, planning of transportations, classification of containers

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами