Construction of a portfolio formation method by configuring project-candidates based on flow characteristics

  • Автор: , ,
  • Рік:
  • Категорія: Статті
  • Підрозділ: Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій
  • Сторінок: 15
  • УДК: УДК 005.22:005.83:005.953.2
  • ISBD: Rach V.A. Construction of a portfolio formation method by configuring project-candidates based on flow characteristics / V. A. Rach, K. Abdulkadir, O.Medvedieva, O. Biriukov, O. Rossoshanska // Eastern-European Journal of Enterprise Techonologies. - 2020. - №3(103), V.1. - Pp. 47-61.
  • uk-UA

Запропоновано метод формування портфеля, заснований на логiко-методологiчному прийомi конфiгурування проектiв-претендентiв, якi представленi S-кривими потоку витрат i очiкуваних результатiв. Застосування прийому дає можливiсть представити портфель не як статичну сукупнiсть проектiв, а як безперервнi процеси накопичення потенцiйної привабливостi рiзних поєднань проектiв. Показано, що конфiгурування дозволяє знаходити таку послiдовнiсть взаємного розташування проектiв в портфелi, за якої критерiй, що враховує рiзнi види потокiв, досягає максимального значення. Завдяки використанню S-кривих вдається врахувати змiни показникiв потокiв, якi залежать вiд часу старту проекту в портфелi, та впливають на його привабливiсть. На пiдставi розробленої моделi формування портфеля, системоутворюючим фактором якої виступає прийом конфiгурування, виявленi зв'язки мiж її структурними елементами, якi дозволили розкрити сутнiсть критерiального показника привабливостi та критерiю конфiгурування портфеля. При розрахунку привабливостi використовується запропонована процедура згортання S-кривих, що передбачає дисконтування накопичених потокiв. Таке згортання дозволяє отримати iнтегральний показник, який враховує особливостi конкретних S-кривих i вiдкриває можливiсть використання будь-яких видiв потокiв в задачах оцiнки i порiвняння проектiв i портфелiв. На основi показника привабливостi i використання процедури нормування дисконтованих накопичених потокiв розроблено критерiй формування портфеля. Встановлено, що критерiй адекватно вiдображає бiльшу привабливiсть проектiв з убутним характером витрат i меншою тривалiстю фiнансування при однакових параметрах очiкуваних результатiв. Даний факт пiдтверджений результатами комп'ютерного моделювання. Крiм того, пiдтверджено, що розроблений метод дозволяє враховувати стратегiчну важливiсть проекту, особливостi графiка фiнансування портфеля, а також особливостi характеру змiни витрат по проекту та очiкуваного результату проекту

Ключевые слова: привабливiсть проекту, реалiзуємiсть, досяжнiсть результату, S-кривi, дисконтування накопиченого потоку, нормування

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами