Наближене обчислення детермінованого еквіваленту випадкового прибутку з метою визначення найприбутковішої альтернативи за умов ризику

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • № комплекту: №20 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 9
 • ISBD: Кігель, В. Р. Наближене обчислення детермінованого еквіваленту випадкового прибутку з метою визначення найприбутковішої альтернативи за умов ризику / В. Р. Кігель // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2009. - Том 3, № 20. - С. 209-215
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Наближене обчислення детермінованого еквіваленту випадкового прибутку з метою визначення найприбутковішої альтернативи за умов ризику

Обґрунтовано метод наближеного обчислення детермінованого еквіваленту випадкового прибутку, заснований на використанні інформації про очікуваний рівень та стандартне відхилення прибутку від його очікуваного значення, з урахуванням індивідуального ставлення до ризику особи, яка обирає рішення.

Наведено приклад використання методу для визначення найприбутковішого інвестиційного проекту за умов ризику щодо майбутніх витрат та доходів.

«Вчені записки Університету «КРОК»
Університет економіки та права «КРОК». – 2009. – Вип. 20, том III (Серія «Економіка»). – С. 209–214.

Приближенное вычисление детерминированного эквивалента случайной прибыли с целью определения самой прибыльной альтернативы в условиях риска

Обоснован метод приближенного вычисления детерминированного эквивалента случайной прибыли, основанный на использовании информации об ожидаемом уровне и стандартном отклонении прибыли от ее ожидаемого значения, с учетом индивидуального отношения к риску лица, принимающего решения.

Приведен пример использования метода для определения самого прибыльного инвестиционного проекта в условиях риска будущих расходов и доходов.

Kigel V.R. Approximate Calculation of Random Profit Deterministic Equivalent for the Finding of the Most Profitable Alternative under the Risk

A method for approximate calculation of Random Profit Deterministic Equivalent is developed. The method is based on information about expected level and standard deviation of profit from its expected value with accounting for the individual risk assessment of a decision–maker.

An application of the method for the most profitable investment project selection under the risk of future incomes and expenditures is presented.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами