Цивільно - правова відповідальність за шкоду, завдану транскордонним забрудненням: міжнародно-правовий аспект

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Цивільно - правова відповідальність за шкоду, завдану транскордонним забрудненням: міжнародно-правовий аспект

С.М. Вихрист кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», член Комітету з дотримання Протоколу про воду та здоров’я

Стаття присвячена проблемі міжнародно-правового регулювання цивільної відповідальності за шкоду, завдану транскордонним забрудненням, на прикладі Протоколу про цивільну відповідальність та компенсацію за шкоду, спричинену транскордонним впливом промислових аварій на транскордонні води, який було укладено 2003 року у м. Києві на 5-ї Конференції Міністрів «Довкілля для Європи». Здійснено аналіз змісту основних положень Протоколу та перспектив набуття ним чинності у осяжному майбутньому

Ключові слова: цивільно-правова відповідальність, транскордонне забруднення, шкода, промислова аварія, транскордонні водотоки, сувора відповідальність, відповідальність за наявності вини, обмежен- ня відповідальності

Гражданско-правовая ответственность за ущерб, причиненный трансграничным загрязнением: международно-правовой аспект

Выхрист С.М.

Статья посвящена проблеме международно-правового регулирования гражданской ответственности за ущерб, причиненный трансграничным загрязнением, на примере Протокола о гражданской ответственности и компенсации за ущерб, причиненный трансграничным воздействием промышленных аварий на трансграничные воды, подписанного в 2003 году в г. Киеве на 5-й Конференции Министров «Окружающая среда для Европы». Проведен анализ содержания основных положений Протокола и перспектив вступления его в силу в обозримом будущем.

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, трансграничное загрязнение, ущерб, промышленная авария, трансграничные водотоки, строгая ответственность, ответственность при наличии вины, ограничения ответственности.

Civil liability for damage caused by transboundary pollution: international law aspect

Vykhryst S.

The article is focused on the issue of international law regulation of civil liability for damage caused by transboundary pollution on the example of the Protocol on Civil Liability and Compensation for Damage Caused by the Transboundary Effects of Industrial Accidents on Transboundary Waters, signed in 2003 in Kyiv at the 5th Ministerial Conference «Environment for Europe». The content of basic provisions of the Protocol and perspectives of its entry into force in the foreseeable future have been analysed.

Keywords: civil liability, transboundary pollution, damage, industrial accident, transboundary watercourses, strict liability, fault-based liability, limits of liability.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами