Механізм фінансового контролю за розподілом бюджетних коштів залежно від результатів наукової діяльності закладу вищої освіти

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Механізм фінансового контролю за розподілом бюджетних коштів залежно від результатів наукової діяльності закладу вищої освіти

Гребень С. Є. кандидат наук з державного управління, Державна аудиторська служба України, Київ, Україна

Мігус І. П. доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансово-економічної безпеки, Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна

Паращенко Л. І. доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри управлінських технологій, Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна

Лаптєв С. М. кандидат економічних наук, професор, Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна

Алькема В. Г. доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управлінських технологій, Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна

Запропоновано механізм фінансового контролю за розподілом бюджетних коштів залежно від результатів наукової діяльності закладу вищої освіти (ЗВО) і його структуру, яка включає: мету і завдання механізму; об’єкти і суб’єкти механізму; основні принцип, на яких ґрунтується механізм; види забезпечення реалізації механізму; важелі впливу та інструменти реалізації механізму; методичні підходи до оцінювання результатів наукової діяльності; заходи фінансового контролю за розподілом бюджетних коштів. Введено поняття «механізм фінансового контролю за розподілом бюджетних коштів залежно від результатів наукової діяльності закладу вищої освіти», під яким пропонуємо розуміти систему заходів і методів впливу державного фінансового контролю на діяльність закладів вищої освіти з метою підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів шляхом ухвалення рішення про фінансування ЗВО на основі результатів проведених наукових досліджень. Зазначено, що основними напрямами забезпечення функціонування механізму фінансового контролю за розподілом бюджетних коштів залежно від результатів наукової діяльності закладу вищої освіти є: правовий, нормативний та інформаційний. Систематизовано основні важелі впливу на функціонування запропонованого механізму: ліцензування спеціальності, за якою буде проводитись підготовка здобувачів вищої освіти; акредитація освітніх програм за спеціальностями; державна атестація ЗВО залежно від результатів наукової діяльності; розподіл бюджетних коштів залежно від результатів державної атестації ЗВО. До інструментів реалізації механізму фінансового контролю за розподілом бюджетних коштів залежно від результатів наукової діяльності ЗВО віднесено: фінансовий контроль; державний фінансовий аудит; ІТ-аудит. Запропоновано механізм проведення ІТ-аудиту результатів наукової діяльності ЗВО шляхом пошуку інформації про результати наукової діяльності працівників та її порівняння з інформацією ЗВО, поданою у заявці на проходження державної атестації в частині провадження ним наукової (науково-технічної) діяльності.

Ключевые слова: фінансовий контроль, бюджетні кошти, механізми державного управління, наукова діяльність, заклади вищої освіти, ІТ-аудит.

Механизм финансового контроля за распределения бюджетных средств в зависимости от результатов научной деятельности учреждения высшего образования

Гребень С. Е. кандидат наук по государственному управлению, Государственная аудиторская служба Украины, Киев, Украина

Мигус И. П. доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры финансово-экономической безопасности, Университет экономики и права «КРОК», Киев, Украина

Паращенко Л. И. доктор наук по государственному управлению, доцент, профессор кафедры управленческих технологий, Университет экономики и права «КРОК», Киев, Украина

Лаптев С. М. кандидат экономических наук, профессор, Университет экономики и права «КРОК», Киев, Украина

Алькема В. Г. доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управленческих технологий, Университет экономики и права «КРОК», Киев, Украина

Предложен механизм финансового контроля за распределением бюджетных средств в зависимости от результатов научной деятельности учреждения высшего образования (УВО) и его структура. Введено понятие «механизм финансового контроля за распределением бюджетных средств в зависимости от результатов научной деятельности учреждения высшего образования». К инструментам реализации предложенного механизма отнесены: финансовый контроль; государственный финансовый аудит ИТ-аудит. Предложен механизм проведения ИТ-аудита результатов научной деятельности УВО путем поиска информации о результатах научной деятельности работников и ее сравнение с информацией УВО, представленной в заявке на прохождение государственной аттестации в части осуществления им научной (научно-технической) деятельности.

Ключевые слова: финансовый контроль, бюджетные средства, механизмы государственного управления, научная деятельность, учреждения высшего образования, ИТ- аудит.

The mechanism of financial control over the allocation of budgetary funds depending on the results of scientific activity of a higher education institution

Hreben S. Ph. D. Sciences in Public Administration, State Audit Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Mihus I. Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Financial and Economic Security, «KROK» University, Kyiv, Ukraine

Parashchenko L. Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of Management Technologies Department, «KROK» University, Kyiv, Ukraine

Laptіev S. Ph. D. in Economics, Professor, «KROK» University, Kyiv, Ukraine

Alkema V. Doctor of Economics, Professor, Head of the Management Technologies Department, «KROK» University, Kyiv, Ukraine

The article proposes a mechanism for financial control over the allocation of budget funds, depending on the results of the scientific activity of a higher education institution (HEI) and its structure, which includes: the purpose and objectives of the mechanism; objects and entities of the mechanism; the basic principles on which the mechanism is based; types of ensuring the implementation of the mechanism; impact levers and tools for implementing the mechanism; methodological approaches to the evaluation of the results of scientific activity; measures of financial control over the allocation of budgetary funds. The concept of «mechanism of financial control over the allocation of budgetary resources depending on the results of scientific activity of a higher education institution» is introduced, which proposes to understand the system of measures and methods of influence of state financial control on the activity of higher education institutions in order to increase the efficiency of spending of budgetary funds by deciding on financing. HEI based on the results of scientific research. It is stated that the main directions of ensuring the functioning of the mechanism of financial control over the allocation of budget funds, depending on the results of scientific activity of the institution of higher education are: legal, regulatory and information. The main levers of influence on the functioning of the proposed mechanism have been systematized: licensing of a specialty, which will be used for the preparation of applicants for higher education; accreditation of educational programs in specialties; state certification of HEI depending on the results of scientific activity; allocation of budgetary funds depending on the results of the state certification of the HEI. The instruments of implementation of the mechanism of financial control over the allocation of budget funds, depending on the results of the scientific activity of the HEI include: financial control; state financial audit; IT audit. The mechanism of carrying out an IT audit of the results of the scientific activity of HEI is proposed by searching for information on the results of the scientific activity of employees and comparing it with the information of the HEI, submitted in the application for state certification in the part of carrying out scientific (scientific and technical) activity.

Keywords: financial control, budgetary funds, mechanisms of public administration, scientific activity, higher education institutions, IT audit.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами