Legal Bulletin №1

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки
 • Спеціальність: Правознавство
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 120
 • ISBD: Legal Bulletin: international Professional Edition/ KROK University; University of Economics and Human Sciences in Warsaw. – Kyiv: University "KROK", 2020. – Iss.1. – 120 p.
 • uk-UA

 • en-GB

ЗМІСТ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права, історія політичних та правових учень; конституційне та муніципальне право, філософія права

 • Француз А.Й., Тригуб І.С.
  Удосконалення інституту приватних детективів в Україні
 • Красовський К.Ю.
  Ідея природних прав у науковому та практичному внеску Станілава Дністрянського у розвиток українського конституціоналізму
 • Доляновська І.М., Походжай О.О.
  Сучасні перспективи розвитку медіації у процесі здійснення адвокатами професійної діяльності в Україні
 • Сєдашова О.А., Заверуха І.Л.
  Проблемні питання застосування медіації в діяльності адвоката
 • Сєдашова О.А., Євтєхов Є.А.
  Тенденції розвитку медіації в Україні: наукові розробки та практична реалізація
 • Загребельна Н.А., Бодня О.В.
  Верховенство права як фундаментальний принцип сучасної правової держави

Розділ 2. Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне та міжнародне право; господарське та господарське процесуальне право

 • Шишка Р.Б.
  Індивідуалізація людини в умовах інформаційного суспільства
 • Григорчук М.В.
  Міжнародний і європейський досвід із застосування медіації як одного із інструментів вирішення корпоративних спорів
 • Корольова В.В., Ященко Ю.М.
  Особливості регулювання трансплантації органів: правовий аспект
 • Олійник О.Б., Птушкіна К.В.
  Форми та способи захисту прав суб’єктів господарювання
 • Скоморовський В.Б., Радомська Т.В.
  Правова неузгодженість дефініцій щодо визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням сучасних методів ведення бізнесу
 • Олійник О.Б., Кривов’яз Є.С.
  Правова природа спадкових правовідносин

Розділ 3. Трудове право і право соціального забезпечення; адміністративне право і адміністративний процес; фінансове, інформаційне, земельне право

 • Корольова В.В., Христюк І.В.
  Порівняльний аналіз Державної виконавчої служби та інституту приватних виконавців в Україні

Розділ 4. Кримінальне право і кримінальний процес; кримінально-виконавче право і кримінологія; криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

 • Яремко Г.З., Маковецька Н.Є.
  Особливості примусу як суспільно-небезпечного діяння
 • Міщук М.С., Бєлікова С.О.
  Теоретико-правовий аналіз міжнародних стандартів поводження й тримання засуджених
 • Гіжевський В. К., Коновалов О.А.
  Легалізація приватної детективної діяльності: проблемні питання

CONTENT

CHAPTER 1. Theory and history of state and law; history of political and legal sciences; constitutional law; municipal law; philosophy of law

 • Frantsuz A., Trigub I.
  Improvement of the institute of private detectives in Ukraine
 • Krasovsky K.
  Idea of natural rights in stanislav dnistrianskii’s scholar and practical contribution to the developments of ukrainian constitutionalism
 • Dolianovska I., Pokhodzhai O.
  Modern prospects of mediation development in the process of lawyers carrying out professional activities in Ukraine
 • Sedashova O., Zaverukha I.
  Problem aspects of mediation application in the activity of anattorney
 • Sedashova O., Yevtiekhov E.
  Tendencies of development of mediation in ukraine: scientific research results and practical implementation
 • Zahrebelna N., Bodnia О.V.
  The rule of law as a fundamental principle of the modern rule of law

CHAPTER 2. Civil law and civil procedure law; family law; international private law; international law; commercial law; commercial procedure law

 • Shishka R.
  Individualization of the person in the conditions of information society
 • Hryhorchuk M.
  International and european experience in the use of mediation as one of the tools for resolving corporate disputes
 • Koroleva V., Yashchenko Y.
  Features of regulation of organ transplantation: legal aspect
 • Olijnyk O., Ptushkina K.
  Forms and methods of protection of the rights of business enttities
 • Skomorovski V., Radomska T.
  Legal incompatibility of definitions of the concept of foreign economic activity taking into account modern methods of doing business
 • Olijnyk O., Kryvoviaz E.
  Legal nature of inheritance relations

CHAPTER 3. Labour law; social security law; administrative law and administrative procedure law; financial law; information law; land law

 • Koroleva V.V., Khrystiuk I.V.
  aspects of human rights protection in the face of armed conflict
 • Yaremko G., Makovetska N.
  Peculiarities of coercion as a socially dangerous act
 • Mishchuk M., Belikova S.
  Theoretical and legal analysis of international standards for the treatment and containment of consumed
 • Hizhevskyy V., Konovalov O.
  Legalization of private detective activity in Ukraine: problematic issues

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами