Legal Bulletin №5

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки
 • Спеціальність: Правознавство
 • № комплекту: №5 Legal Bulletin
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 93
 • ISBD: “Legal Bulletin”: Collection of Scientific Works. “KROK” University and University of Economics and Human Sciences in Warsaw. Iss.5. Kyiv. 2022. pp. 92.
 • uk-UA

 • en-GB

Зміст

РОЗДІЛ 1. Теорія та історія держави і права, історія політичних та правових учень; конституційне, муніципальне, філософія права

 • Бровко Н.І., Поляруш-Сафроненко С.О.Принципи добровільного об’єднання територіальних громад в Україні
 • Ткач К.Д.Генезис розвитку правового регулювання у сфері охорони здоров’я в Україні за часи незалежності

РОЗДІЛ 2. Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне та міжнародне право; господарське та господарське процесуальне право

 • Француз А.Й., Яновська А.В.Місце медіації в системі способів захисту прав суб’єктів господарювання
 • Олійник О.Б., Макаренко Є.О.Розвиток електронної комерції та поняття електронного договору
 • Гіжевський В.К., Громей Д.В.Проблеми розвитку власності в Україні

РОЗДІЛ 3. Трудове право і право соціального забезпечення; адміністративне право і адміністративний процес; фінансове, інформаційне, земельне право

 • Француз А.Й., Онисковець М.Ю.Теоретико правові засади 47 адміністративного регулювання дозвільних процедур у сфері урбанізації
 • Грищук В.К., Маковецька Н.Є., Рибалко В.О.Оцінне поняття «малозначність» як підстава для звільнення від адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння
 • Скоморовський В.Б., Рибченко В.І.Нормативно-правове забезпечення розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з комунальної у приватну власність

РОЗДІЛ 4. Кримінальне право і кримінальний процес; кримінально-виконавче право і кримінологія; криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

 • Француз А.Й., Єлісєєв І.С.Технічне забезпечення розшукової діяльності приватних детективів в Україні
 • Француз А.Й., Істоміна А.С.Приватна детективна діяльність: міжнародний досвід та національні перспективи

CONTENT

Introduction

CHAPTER 1. Theory and history of state and law; history of political and legal sciences; constitutional law; municipal law; philosophy of law

 • Brovko N.I., Poliarush-Safronenko S.OPrinciples of voluntary association of territorial communities in Ukraine
 • Tkach K.D.Genesis of Development of Legal Regulation in the Field of Health Care in Ukraine in Times of Independence

CHAPTER 2. Civil law and civil procedure law; family law; international private law; international law; commercial law; commercial procedure law

 • Frantsuz A.J., Yanovska A.V.The place of mediation in the system of ways of protecting the rights of business entities
 • Oliynik O.B., Makarenko Y.O.Customs regulation of foreign economic activities in Ukraine: history of formation and modernity
 • Hizhevskyy V.K., Gromey D.V.Problems of property development in Ukraine

CHAPTER 3. Labour law; social security law; administrative law and administrative procedure law; financial law; information law; land law

 • Frantsuz A.J., Onyskovets M.Y.Theoretical and legal principles of 47 administrative regulation of permitting procedures in the field of urbanization
 • Hrishchuk V. K., Makovetska N. Y., Rybalko V. O.Evaluation concept of «insignificance» as a basis for exemption from administrative responsibility for driving under the influence
 • Skomorovskiy V.B., Rybchenko V.I.Legal and regulatory support of the development of a land planning for abstraction lands from communal to private property

CHAPTER 4. Criminal Law and Criminal Proceeding; Criminal Executive Law and Criminology; Forensic Science; Forensic Examination; Investigative Activities

 • Frantsuz A.J., Yelisieiev I.S.Technical support of private detective activity in Ukraine
 • Frantsuz A.J., Istomina A.S.Private detective activity: international experience and national perspectives

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами