Legal Bulletin №6

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки
 • Спеціальність: Правознавство
 • № комплекту: №6 Legal Bulletin
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 75
 • ISBD: “Legal Bulletin”: Collection of Scientific Works. “KROK” University and University of Economics and Human Sciences in Warsaw. Iss.6. Kyiv. 2022. pp. 76.
 • uk-UA

 • en-GB

Зміст

РОЗДІЛ 1. Теорія та історія держави і права, історія політичних та правових учень; конституційне, муніципальне, філософія права

 • Француз А.Й., Гаряга О.О.Інститут мирових суддів у системі правосуддя Російської імперії після Судової реформи 1864 року
 • Француз А.Й, Марина Ю.Ю.Моделі медіації та можливість їх наближення до правової системи України

РОЗДІЛ 2. Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне та міжнародне право; господарське та господарське процесуальне право

 • Француз А.Й., Головата Н.В.Теоретико-правові парадигми регулювання банкрутства
 • Доляновська І.М., Дрига Д.О.Проблеми правового регулювання діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю
 • Григорчук М.В., Горєлов Д.О.Інститут імунітету свідка в господарському процесі як баланс між суспільним інтересом та захистом прав людини

РОЗДІЛ 3. Трудове право і право соціального забезпечення; адміністративне право і адміністративний процес; фінансове, інформаційне, земельне право

 • Григорчук М.В., Ткачук І.М.Перспективи розвитку договірних орендних земельних відносин в Україні
 • Міщук М.С., Бутко Р.С.Деякі питання правового регулювання обігу цінних паперів

РОЗДІЛ 4. Кримінальне право і кримінальний процес; кримінально-виконавче право і кримінологія; криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

 • Француз А.Й, Тупіченко Ю.К.Організаційно-правові засади діяльності приватних детективів у Польщі та Україні
 • Француз А.Й, Новіцький В.Ю.Людина як джерело інформації для приватного детектива
 • Француз А.Й., Носенко Б.О.Співробітництво суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з підрозділами національної поліції

CONTENT

Introduction

CHAPTER 1. Theory and history of the state and law, history of political and legal students; constitutional, municipal, philosophy of law

 • Frantsuz A.J., Garyaga O.O.The Institute of Justices of the Peace in the justice system of the Russian Empire after the Judicial Reform of 1864
 • Frantsuz A.J., Marina Yu.Yu.Models of mediation and the possibility of their approximation to the legal system of Ukraine

SECTION 2. Civil law and process; family law; international private and international law; economic and economic procedural law

 • Frantsuz A.J.., Golovata N.V.Theoretical and legal paradigms of bankruptcy regulation
 • Dolyanovska I.M., Dryga D.O.Problems of legal regulation of activities of limited and additional liability companies
 • Hryhorchuk M.V., Gorelov D.O.Institute of witness immunity in economic proceedings as a balance between public interest and protection of human rights

SECTION 3. Labor law and social security law; administrative law and administrative process; financial, informational, land law

 • Hryhorchuk M.V., Tkachuk I.M.Prospects for the development of contractual leased land relations in Ukraine
 • Mishchuk M.S., Butko R.S.Some issues of legal regulation of securities circulation

SECTION 4. Criminal law and criminal process; criminal enforcement law and criminology; criminalistics; forensic examination; investigative activity

 • Frantsuz A.J.., Tupichenko Yu.K.Organizational and legal principles of the activity of private detectives in Poland and Ukraine
 • Frantsuz A.J.Novitskyi V.Yu.A person as a source of information for a private detective
 • Frantsuz A.J., Nosenko B.O.Cooperation of subjects of private detective (research) activities with units of the national police

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами