Legal Bulletin №4

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки
 • Спеціальність: Правознавство
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 74
 • ISBD: “Legal Bulletin”: Collection of Scientific Works. “KROK” University and University of Economics and Human Sciences in Warsaw. Iss.4. Kyiv. 2022. pp. 74.
 • uk-UA

 • en-GB

Зміст

РОЗДІЛ 1. Теорія та історія держави і права, історія політичних та правових учень; конституційне, муніципальне, філософія права

 • Француз А.Й. Теоретико-правова призма будапештського меморандуму: неспрацьовані гарантії
 • Француз-Яковець Т.А.Правові аспекти проведення вакцинації в Україні: між правами особи та інтересами суспільства
 • Француз А.Й., Зубко Д.В.Політична медіація в Україні
 • Горбаченко О.В.Україна на шляху нової зовнішньо-політичної стратегії: юридичне значення та перспективи втілення

РОЗДІЛ 2. Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне та міжнародне право; господарське та господарське процесуальне право

 • Григорчук М.В., Науменко Я.О.Проблемні питання при оцінюванні доказів у господарському судочинстві
 • Корольова В.В., Кімленко О.О.Проблеми захисту прав суб’єктів господарювання в господарських судах України
 • Корольова В.В., Дикун Д.А.Проблемні аспекти досудового врегулювання господарських спорів

РОЗДІЛ 3. Трудове право і право соціального забезпечення; адміністративне право і адміністративний процес; фінансове, інформаційне, земельне право

 • Корольова В.В., Ляшенко Л.В.Історія становлення та розвитку інституту банківської таємниці

РОЗДІЛ 4. Кримінальне право і кримінальний процес; кримінально-виконавче право і кримінологія; криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

 • Француз А.Й., Йожиков С.Л.Фактори, що обумовлюють рівень використання технічних засобів в діяльності приватних детективів
 • Корольова В.В.Функції поліції України як юридична категорія

CONTENT

Introduction

CHAPTER 1. Theory and history of the state and law, history of political and legal students; constitutional, municipal, philosophy of law

 • Frantsuz A.JTheoretical and legal prism of the budapest memorandum: unprocessed guarantees
 • Tetiana A. Frantsuz-YakovetsLegal aspects of vaccination in Ukraine: between the rights of individuals and the interests of society
 • Frantsuz A.J., Zubko D.V.Political mediation in Ukraine
 • Horbachenko O.V.Ukraine on the way of a new external political strategy: legal significance and prospects of implementation

CHAPTER 2. Civil law and process; family law; international private and international law; economic and economic procedural law

 • Hryhorchuk M.V., Naumenko Y.O.Problematic issues in the evaluation of evidence in economic judicial proceedings
 • Koroleva V.V., Kimlenko O.O.Problems of protection of the rights of business entities in the commercial courts of Ukraine
 • Koroleva V.V., Dykun D.A.Problematic aspects of pre-trial settlement of commercial disputes

CHAPTER 3. Labor law and social security law; administrative law and administrative process; financial, informational, land law

 • Koroleva V.V., Liashenko L.V.Formation of banking activity in Ukraine and banking secrecy

CHAPTER 4. Criminal law and criminal process; criminal enforcement law and criminology; criminalistics; forensic examination; investigative activity

 • Frantsuz A.J., Yozhykov S.L.Factors determining the level of use of technical equipment in the activities of private detectives
 • Koroleva V.V., Novitskyi V.Yu.Functions of the police of Ukraine as a legal category

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами