Legal Bulletin №3

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки
 • Спеціальність: Правознавство
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 63
 • ISBD: “Legal Bulletin”: Collection of Scientific Works. “KROK” University and University of Economics and Human Sciences in Warsaw. Iss.3. Kyiv. 2022. pp. 62.
 • uk-UA

 • en-GB

Зміст

РОЗДІЛ 1. Теорія та історія держави і права, історія політичних та правових учень; конституційне, муніципальне, філософія права.

 • Степаненко Н.В., Безкровний А.В.Законодавчі основи забезпечення національної безпеки України
 • Скоморовський В.Б., Кінзерська Т.В.Погляди Іллі Шрага на систему правосуддя в українських землях після Судової реформи 1864 р.
 • Гуменюк В.В.Державотворення Української далекосхідної республіки у 1917-1922 роках: конституція національно-культурної автономії українців на далекому сході
 • Горбаченко О.В.Конституційно-правові аспекти зовнішніх функціїй України та Угорщини під теоретико-правовою призмою

РОЗДІЛ 2. Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне та міжнародне право; господарське та господарське процесуальне право

 • Корольова В.В.Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля в системі особистих немайнових прав фізичної особи

РОЗДІЛ 3. Трудове право і право соціального забезпечення; адміністративне право і адміністративний процес; фінансове, інформаційне, земельне право

 • Француз-Яковець Т.А., Гавриленко О.О.Відшкодування шкоди, завданої публічними суб’єктами у сфері нормотворчої діяльності: окремі теоретико-правові аспекти

РОЗДІЛ 4. Кримінальне право і кримінальний процес; кримінально-виконавче право і кримінологія; криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

 • Григорчук М.В.Практика застосування статті 214 КПК України (теоретичні аспекти)
 • Доляновська І.М.Співробітництво Організації Об’єднаних Націй та Уряду України у сфері захисту прав дітей як напрям загальносоціального попередження злочинності: сучасні аспекти

CONTENT

Introduction

CHAPTER 1. Theory and history of the state and law, history of political and legal students; constitutional, municipal, philosophy of law

 • Stepanenko N.V., Bezkrovnyi A.V.Legislative basis for ensuring national security of Ukraine
 • Skomorovskyi V.B., Kinzerska T.V.Views of Ilya Shrag on the justice system in Ukrainian lands after the judicial reform of 1864.
 • Gumenyuk V.V.State creation of the Ukrainian far eastern republic in 1917-1922: the constitution of the national and cultural autonomy of Ukrainians in the far east
 • Horbachenko O.V.Constitutional and legal aspects of the external functions of Ukraine and Hungary under a theoretical and legal prism

CHAPTER 2. Civil law and process; family law; international private and international law; economic and economic procedural law

 • Koroleva V.V.The right to an environment safe for life and health in the system of personal non-property rights of an individual

CHAPTER 3. Labor law and social security law; administrative law and administrative process; financial, informational, land law

 • Tetiana A. Frantsuz-Yakovets., Havrylenko O.O.Compensation of damage caused by public entities in the sphere of regulatory activities: separate theoretical and legal aspects

CHAPTER 4. Criminal law and criminal process; criminal enforcement law and criminology; criminalistics; forensic examination; investigative activity

 • Hryhorchuk M.V.Practice of application of article 214 of the Criminal Procedure Code of Ukraine of Ukraine (theoretical aspects)
 • Dolianovska I.М.Cooperation of the United Nations and the Government of Ukraine in the field of protection of children's rights as a direction of social crime prevention: modern aspects

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами