«Вчені записки Університету «КРОК» №43

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Фінанси і кредит, Маркетинг, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Економіка, Менеджмент
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №43 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 176
 • ISBN: ISSN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33(082)
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 43. – К., 2016. – 176 с, ISSN 2307-6968
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Зміст

Вступне слово

Розділ 1 Економічна теорія

 • Захаров О.І. Глобалізація та її вплив на економічну безпеку
 • Розевелът Вінтсі Жое Сучасні методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства
 • Соляник А.В. Енергетична безпека України як функціональна складова її економічної безпеки
 • Сулейман Валид Миляд Роль інформації у процесі виробництва
 • Ткач Д.І. Лібералізація господарської діяльності в Угорщині як перший крок на шляху економічних трансформацій (досвід 90-х років XX сторіччя)
 • Ткаченко Н.О. Регулювання зовнішніх ефектів: теоретичні підходи та практичний досвід

Розділ 2 Фінанси

 • Вербинська М.О. Кредитні ризики комерційних банків в сучасних економічних умовах

Розділ 3 Міжнародна економіка

 • Бобров Є.А. Аналіз становлення енергетичної безпеки Європейського Союзу
 • Одягайло Б.М., Швай В.В. Мінімізація ризиків українського підприємства-експортера на міжнародних ринках
 • Рокоча В.В. До питання про методологію аналізу проблем інформатизації світової економіки

Розділ 4 Економіка підприємства

 • Борисова О.О. Зовнішні чинники економічної безпеки підприємств сфери ресторанного бізнесу України
 • Евтушенко С.В. Інвестиційна безпека підприємства як фактор забезпечення його конкурентоспроможності в довгостроковому періоді
 • Кириченко О.С., Дарага І.А. Економічна безпека інноваційного розвитку виробничих підприємств в Україні
 • Леонова О. О. Удосконалення аналітичної оцінки тіньової економічної діяльності промислового підприємства на основі аналізу використання ресурсів
 • Петрова І.Л., Белова О.І. Мотивування стратегічної активності підприємств
 • Сова О.Ю. Особливості організації та функціонування малого підприємництва в Україні

Розділ 5 Менеджмент і маркетинг

 • Алькема В.Г., Кучмєєв О.О. Порівняльний аналіз моделей управління якістю освітньої діяльності
 • Лелюк О.О. Управління витратами на формування техніко-технологічного потенціалу аграрних підприємств
 • Наумова О.О. Порівняльний аналіз товарів розкоші та їх підробок: намір споживача здійснити покупку та бажання володіти розкішшю
 • Шапоренко О.І., Чібузор Орджі Леонард Фактори впливу інновацій на конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово

Раздел 1 Экономическая теория

 • Захаров А.И. Глобализация и ее влияние на экономическую безопасность
 • Винтси Жое Розевелът Современные методические подходы к оценке конкурентоспособности предприятия
 • Соляник А.В. Энергетическая безопасность Украины как функциональная составляющая ее экономической безопасности
 • Сулейман Валид Миляд Роль информации в процессе производства
 • Ткач Д.И. Либерализация хозяйственной деятельности в Венгрии как первый шаг на пути экономических трансформаций (опыт 90-х годов XX столетия)
 • Ткаченко Н.А. Регулирование внешних эффектов: теоретические подходы и практический опыт

Раздел 2 Финансы

 • Вербинская М.А. Кредитные риски коммерческих банков в современных экономических условиях

Раздел 3 Международная экономика

 • Бобров Е.А. Анализ становления энергетической безопасности Европейского Союза
 • Одягайло Б.М., Швай В.В. Минимизация негативного влияния рисков украинского предприятия-экспортера на международных рынках
 • Рокоча В.В. Дуальность процесса информатизации мировой экономики

Раздел 4 Экономика предприятия

 • Борисова Е.А. Внешние факторы экономической безопасности предприятий сферы ресторанного бизнеса Украины
 • Евтушенко С.В. Инвестиционная безопасность предприятия как фактор обеспечения его конкурентоспособности в долгосрочном периоде
 • Кириченко О.С., Дарага И.А. Экономическая безопасность инновационного развития производственных предприятий в Украине
 • Леонова А.О. Усовершенствование аналитической оценки теневой экономической деятельности промышленного предприятия на основе анализа использования ресурсов
 • Петрова И.Л., Белова Е.И. Мотивирование стратегической активности предприятий
 • Сова Е.Ю. Особенности организации и функционирования малого бизнеса в Украине

Раздел 5 Менеджмент и маркетинг

 • Алькема В.Г., Кучмеев О.О. Сравнительный анализ моделей управления качеством образовательной деятельности
 • Лелюк О.О. Управление затратами на формирование технико-технологического потенциала аграрных предприятий
 • Наумова Е.А. Сравнительный анализ товаров роскоши и их подделок: намерение потребителя совершить покупку и желание владеть роскошью
 • Шапоренко О.И., Орджи Леонард Чибузор Факторы влияния инноваций на конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции

CONTENT

Introduction

Chapter 1 Economic Theory

 • Zakharov O. Globalization and its impact on economic security
 • Vіntsі Joe Rosevelt Modern Methodological Approaches to Assessing of the Enterprise Competitiveness
 • Solianyk А.V. Energy security of Ukraine as a functional component of economic security
 • Suleiman Valid Miliad The Role of Information in Production Process
 • Tkach D. Liberalization of Economic Activity in Hungary as the First Step on the Path of Economic Transformations (the experience of the 90-ies of the XX century)
 • Tkachenko N.O. External effects regulation: theoretical approaches and practical experience

Chapter 2 Finance

 • Verbynska M. Credit Risks of Commercial Banksь in the Current Economic Conditions

Chapter 3 International Economics

 • Bobrov Y.A. The analysis of the European Union’s energy security formation
 • Odiahailo B.M., Shvai V.V. Minimization of negative infl uence of risks of Ukrainian exporting enterprise on international markets
 • Rokocha V.V. Concerning the methodology of analysis of the world economy informatization problems

Chapter 4 Enterprise Economics

 • Borysova О. External Factors of Economic Security of the Enterprises in the Sphere of Restaurant Business in Ukraine
 • Yevtushenko S. Investment Security of an Enterprise as the factor of Provision of its Competitiveness in the Long-term Period
 • Kyrychenko O., Daraha І. Economic Security of Innovative Development of Industrial Enterprises in Ukraine
 • Leonova O. Improvement of Analytical Estimation of Shadow Economic Activities of Industrial Enterprise on the Basis of Analysis of the Used Resources
 • Petrova I., Bielova O. Motivation of strategic activity of enterprises
 • Sova O.Y. The peculiarities of organization and functioning of small enterprises in Ukraine

Chapter 5 Management and Marketing

 • Alkema V.H., Kuchmieiev O.O. Comparative analysis of educational activity quality management systems
 • Leliuk O. Management of Expenses on the Formation of the Technical and Technological Potential of Agrarian Enterprises
 • Naumova O.O. Comparative analysis of the luxury goods and their counterfeits: the intention of the consumer to make a purchase and the desire to possess a luxury
 • Shaporenko O.I., Оrji Leonard Chibuzor Factors of the infl uence of innovations on competitiveness of agricultural products

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами