«Правничий вісник Університету «КРОК» №15

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №15 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 222
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 67(я43)
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 15. – К., 2013. – 222 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • В.В. Крутов
  Духовность как стратегический путь к обеспечению экономической безопасности
 • А.Й. Француз, А.А. Француз
  Громадянське суспільство як ефективний механізм запобігання та протидії корупції
 • Л.В. Баєва, П.Г. Назаренко
  Принципи і стадії процедури прийняття рішень місцевих рад: загальнотеоретичний аналіз
 • Л.І. Баликіна
  Нормативно-правове закріплення представницького характеру Верховної Ради України через призму досвіду Республіки Білорусь
 • Б.В. Бернадський
  Перлюстрація як метод забезпечення державної безпеки
 • І.Р. Вітик
  Питання здійснення цивільного контролю за діяльністю Служби безпеки України як важливий механізм оптимізації її правосуб’єктності
 • О.М. Кирило
  Тюремна система царської Росії у 1900–1917 роках (історико-правовий аспект)
 • А.І. Мамедова
  Причини та структура конфліктів у системі місцевого самоврядування
 • А.О. Янчук
  Безпосереднє народовладдя, Конституційний Суд України та зміна Основного закону України: до постановки питання

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • В.К. Гіжевський, Ю.С. Поліщук
  Проблеми правового регулювання суб’єктів комерційної діяльності
 • М.Л. Бєлкін
  Презумпція невинуватості як складова права на справедливий судовий розгляд у рішеннях Європейського суду з прав людини
 • Л.М. Ніколенко
  Визначення мети діяльності касаційної інстанції в господарському судочинстві
 • О.В. Оніщенко, В.О. Голуб
  Проблеми визначення правової природи договору репо
 • О.А. Рассомахіна, О.А. Веденьєва
  Позов у цивільному процесі: поняття та структурні елементи
 • Д.С. Січко
  Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав та інтересів: термінологічний аспект

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 • О.І. Коваленко, О.Є. Крисюк
  Відпустка як різновид часу відпочинку в міжнародних і вітчизняних нормативно-правових актах
 • В.П. Пономарьов
  Проблеми захисту підприємництва в адміністративному судочинстві
 • І.В. Скірський
  Деякі аспекти трудової правосуб’єктності фізичних осіб

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • О.Ю. Вітко
  Безпосередній об’єкт злочину з виготовлення, збуту та використання підроблених недержавних цінних паперів
 • О.В. Кришевич
  Зловживання довірою як спосіб вчинення шахрайства
 • І.В. Тарасова, Ю.В. Шеляженко
  Реалізація конституційного принципу гласності судового процесу в новому Кримінальному процесуальному кодексі України

РОЗДІЛ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • О.Д. Сафін, О.В. Данько
  Oсновні напрями психологічного забезпечення професійного самовизначення майбутніх офіцерів-прикордонників
 • Т.В. Дектярьова
  Формування понять психологічної безпеки вищої освіти
 • О.С. Дронова
  Управління персоналом і роль організаційного психолога в роботі кадрової служби
 • Р.О. Ковальчук
  Самоорганізація особистості як психологічний феномен
 • О.Ф. Король
  Соціальна компетентність у контексті професійної діяльності державної служби: парадигма дефініцій
 • В.В. Корсакевич
  Корпоративний семінар-тренінг «Психологія розвитку конкурентоздатності персоналу вищого навчального закладу приватної форми власності»
 • С.Л. Марков
  Смислотворчість у структурі процесів смислової динаміки
 • С.Л. Назарук
  Психологічні детермінанти скоєння неповнолітніми корисливих злочинів
 • А.А. Озерянський
  Особливості змін деяких психологічних показників у миротворців в особливих умовах діяльності
 • В.Є. Шевченко
  Характеристика професійно важливих якостей персоналу оперативного складу розвідувального органу Міністерства оборони України
 • М.O. Фiлiппoв
  Щoдo aнaлiзу eфeктивнoстi зaстoсувaння псиxoтexнoлoгiй нeiнструмeнтaльнoї дeтeкцiї нeдoстoвiрнoї iнфoрмaцiї oфiцeрaми-прикoрдoнникaми у свoїй прoфeсiйнiй дiяльнoстi

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами