«Правничий вісник Університету «КРОК» №16

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №16 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 298
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 67(я43)
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 16. – К., 2013. – 298 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • М.Х. Корецький, Ю.Є. Вовк
  Визначення кордонів України у XX столітті: історико-правовий аспект
 • Б.В. Бернадський
  Функції спецслужб та основні напрями контррозвідувального захисту державних інтересів у Російській імперії на початку ХХ століття
 • В.В. Бойко
  Проблеми тлумачення правових норм як способу встановлення наявності та вирішення конкуренції правових норм
 • І.Р. Вітик
  Реформування прокуратури України – вимога сьогодення
 • В.В. Омельчук
  Особливості правового статусу монастирського землеволодіння у Візантійській імперії
 • В.І. Попіль
  Деякі питання праворозуміння в умовах реформування вищої школи
 • О.В. Філонов
  Формування головних заходів Міністерства внутрішніх справ Російської імперії, спрямованих на протидію тероризму наприкінці ХІХ століття
 • Н.В. Червінська
  Сутнісна характеристика та основні вимоги до якості законів

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • A. Zaporozchuk
  The principles of radioactive waste management in international law
 • В.В. Іванюшенко, Г.С. Гресь
  До питання становлення товариства з обмеженою відповідальністю в Україні
 • О.В. Батрин
  Вимоги до апеляційної скарги в цивільному процесі України
 • С.М. Вихрист
  Механізм забезпечення дотримання Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції ЄЕК ООН про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер
 • О.М. Домбровська
  Місце соціальних та економічних прав людини в праві Світової організації торгівлі
 • В.Ф. Дутчак
  Перспективи інвестиційних проектів промислових підприємств на території Чорнобильської катастрофи: правові аспекти
 • Н.Д. Когут
  Правова природа штрафів як фінансових санкцій
 • М.П. Курило
  Щодо можливості уніфікації інституту процесуальних строків у Судовому процесуальному кодексі
 • Н.Б. Мушак
  Теорії походження прав людини та їх вплив на розвиток концепції прав людини в міжнародному праві
 • В.А. Свирида
  Формування системи захисту інтелектуальної власності митними органами України
 • А.В. Токунова
  Вплив транснаціональних корпорацій на зовнішню торгівлю

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРА-ТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 • М.Л. Бєлкін
  Проблеми спростування судових преюдицій за законодавством України
 • В.Г. Кабанов, К.В. Цеков
  Аспекти державного регулювання ринків похідних фінансових інструментів
 • Т.Ю. Лєбєдєва
  Потенційні вектори розвитку глобальної архітектури фінансового нагляду над ринком похідних фінансових інструментів
 • Ю.В. Мягкоход
  Відшкодування збитків як спосіб захисту суб’єктивного земельного права
 • І.І. Світлак
  Організаційно-правові засади забезпечення безпеки людини на полюванні
 • Т.І. Сухоребра
  Окремі питання адміністративної відповідальності за порушення у сфері оподаткування

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • О.В. Мазур
  Поняття «інтерес» і проблеми його захисту в кримінальному судочинстві України
 • М.Л. Романюк
  Генеза законодавства про кримінальну відповідальність за незаконну порубку лісу
 • І.В. Тарасова
  Застосування запобіжних заходів у межах здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру
 • О.В. Тихонова
  Окремі питання визначення суб’єктів злочинів, пов’язаних із бюджетними коштами
 • І.С. Яковець
  Місце Державної пенітенціарної служби України в системі суб’єктів оптимізації процесу виконання кримінальних покарань

РОЗДІЛ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • Л.М. Карамушка, Т.В. Дектярьова
  Дослідження змісту психологічної безпеки освітнього середовища вищих навчальних закладів
 • Л.М. Карамушка, Т.М. Канівець
  Психологічна готовність студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри: зміст, структура, рівень і чинники
 • Л.І. Паращенко
  Психологічні особливості управління розвитком педагогічного персоналу в системі шкільної освіти України
 • В.С. Сідак
  Диверсифікація суспільної свідомості як різновид інформаційно-психологічних операцій і шляхи протидії
 • А.Й. Француз
  Психологічні засади роботи спецслужб Російської імперії з конфідентами зі злочинного середовища
 • О.С. Дронова
  Співбесіда як психологічний засіб викриття кандидата
 • А.В. Журавель
  Експериментальне дослідження рівня сформованості готовності студентів-майбутніх психологів освіти до надання консультативної допомоги
 • О.Ф. Король
  Толерантність як компонента соціальної компетентності державних службовців
 • С.Л. Марков
  Особистісні механізми смислотворчості
 • А.А. Озерянський
  Особливості дизаптаційного синдрому у військовослужбовців національних контингентів
 • І.А. Сорока
  Особливості конфліктів у колективі організації: теоретичний аспект
 • В.Є. Шевченко
  Психологічний аналіз спеціальної діяльності персоналу оперативних підрозділів розвідувального органу Міністерства оборони України в контексті визначення провідних професійно важливих якостей

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами