«Правничий вісник Університету «КРОК» №17

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №17 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 260
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 67(я43)
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 17. – К., 2013. – 260 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • Л.І. Баликіна
  Окремі аспекти становлення та розвитку парламентаризму в Республіці Білорусь
 • Б.В. Бернадський
  Кваліфікація державної зради у законодавстві Російської імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
 • М.Л. Бєлкін
  Механізми забезпечення єдиного правозастосування в Україні: теорія, практика, подальший розвиток
 • В.Ю. Горелова, О.М. Пижов
  Правові аспекти реалізації політичних прав і свобод на сучасному етапі розвитку демократичної держави
 • А.Н. Пугачёв
  Причины появления новых конституций
 • Т.А. Француз-Яковець
  Парламент Республіки Польща як приклад ефективного функціонування бікамеральної системи в умовах унітарної держави

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • В.К. Гіжевський, К.О. Компанець
  Сучасні аспекти протиправності та проблеми захисту авторських прав в Інтернеті
 • В.К. Гіжевський, Б.О. Мацієвський
  Сучасні форми реалізації правової свободи учасників цивільно-господарських спорів
 • Н.М. Басай, О.В. Шипілова
  Окремі аспекти регулювання ліцензійних правовідносин
 • В.В. Іванюшенко, А.О. Мішкур
  Конституційне регулювання права на результати творчої діяльності в країнах Європейського Союзу
 • В.Г. Кабанов, К.В. Цеков
  Нормативно-правове забезпечення регулювання інвестиційного процесу в Україні
 • Л.С. Криворучко
  Актуальні питання моніторингу дотримання прав людини в Україні
 • Т.І. Сухоребра
  Організаційно-правові основи регулювання торгівлі через торговельні автомати

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 • В.К. Гіжевський, Б.М. Сулицький
  Особливості правового становища профспілок у взаємовідносинах із господарськими організаціями з питань юридичної відповідальності
 • І.І. Світлак
  Правові основи організації здійснення державного контролю у сфері охорони, використання та відтворення тваринного світу

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • В.Н. Боровенко
  Экономическая преступность – следствие неэффективной уголовно-правовой политики государства
 • П.А. Горбаченко
  Характерні ознаки сучасних організованих злочинних угруповань, що займаються наркобізнесом
 • І.В. Тарасова, І.О. Татієв, Ю.В. Шеляженко
  Про вирішення проблемних питань реабілітації, у тому числі реабілітації померлого у кримінальному провадженні

РОЗДІЛ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • Н.Г. Калашник, В.С. Сідак
  Формування ставлення до засуджених як один зі шляхів реформування пенітенціарної системи України: соціально-психологічний аспект
 • О.Д. Сафін, О.В. Данько
  Психологічний анaлiз взaємoзв’язку cуб’єктивних та oб’єктивних пoкaзникiв прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння особистості зaлeжнo вiд рiвня рoзвитку її рeфлeкciї
 • Л.М. Гридковець
  Вплив родинно-соціальних моделей поведінки на спроможність особистості долати особистісні кризи
 • Т.В. Дектярьова
  Психологічна безпека студентів вищих навчальних закладів
 • М.Т. Дригус
  Концептуальний підхід П.Г. Редкіна до психології вчителя
 • О.Б. Дубчак
  Проблема диференціації та індивідуалізації навчання психології в закладах післядипломної педагогічної освіти
 • А.В. Журавель
  Застосування інтервізії для формування готовності майбутніх психологів до консультативної роботи як складової професійної кар’єри
 • В.О. Калюжний
  Застосування керівниками органів та підрозділів ОДК експліцитного психологічного впливу на підлеглих: організація та оптимізація
 • О.П. Коломієць
  Взаємозв’язок успішності професійної діяльності менеджерів енергокомпаній та їх психологічної готовності до управління
 • О.Ф. Король
  Концептуальні основи побудови структурно-динамічної моделі соціальної компетентності державних службовців
 • Ю.В. Кузьмeнкo
  Ocoбливocтi функцioнувaння пcиxiки мeшкaнця нeбeзпeчниx у клiмaтoгeoгрaфiчнoму aбo гeoфiзичнoму вiднoшeннi тeритoрiй Укрaїни
 • М.С. Кутас
  Модель професійно значущих якостей керівника проектів
 • А.А. Озерянський, А.В. Швець
  Особливості прогнозування психологічної дизадаптації у військовослужбовців Збройних сил України, які залучаються до миротворчих місій
 • Т.Д. Перепелюк
  Егоцентризм як пізнавальна позиція розвитку особистості школяра
 • Л.Г. Петрова
  Мотивація та задоволеність професійною діяльністю
 • С.А. Світич
  Особливості підготовки вчителів початкової школи до взаємодії з учнями, які часто хворіють
 • С.В. Солдатов
  Прояви професійного стресу в мотиваційній сфері фахівців
 • О.А. Ставицкий
  Эмпирическое исследование комплекса гандикапа
 • А.В. Шулдик
  Вплив соціально-психологічних чинників на розвиток професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів
 • На допомогу студентам, аспірантам та викладачам юридичних вишів та факультетів

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами