«Правничий вісник Університету «КРОК» №11

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №11 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 199
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 67(я43)
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 11. – К., 2012. – 199 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • О.В. Батанов, В.В. Кравченко
  Роль конституції у формуванні правової основи місцевого самоврядування: порівняльний аналіз
 • І.Я. Андрюшко
  Генезис правового мислення
 • А.Н. Пугачёв
  Научные основы классификации норм конституционного права
 • Ю.Л. Юринець
  Проблеми імплементації в Україні Конвенції про права інвалідів у сфері реалізації їх прав на участь у культурному житті
 • А.О. Янчук
  Історико-правові аспекти безпосереднього здійснення влади народом

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • П.П. Войтович
  Міжнародно-правове регулювання Інтернету
 • О.В. Двірська
  Правове регулювання діяльності колекторських компаній в Україні
 • О.П. Міщенко
  Умови здiйснeння авторських прав
 • К.С. Радзівіл
  До питання вдосконалення організаційно-правового забезпечення фінансової безпеки України
 • Л.В. Шульга
  Сучасний стан нормативно-правового регулювання діяльності адвокатів в Україні: проблеми та перспективи

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРА-ТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 • Н.В. Дараганова
  Державні службовці чи суб’єкти владних повноважень: питання термінології
 • Р.Ф. Аракелян
  Деякі аспекти адміністративного провадження, пов’язаного з набуттям статусу біженця в Україні
 • В.І. Теремецький
  Актуальні проблеми модернізації державного управління у сфері податкових правовідносин

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • В.М. Боровенко, О.А. Величко
  Проблеми правового статусу юридичної особи в кримінальному праві
 • В.О. Улибіна
  Провадження справи про банкрутство та її місце в системі ознак об’єктивної сторони складу злочину доведення до банкрутства

РОЗДІЛ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • Л.М. Карамушка, О.А. Філь, П.П. Блешмудт
  Когнітивний компонент психологічної готовності до роботи в команді персоналу банківських структур: рівень і чинники розвитку
 • О.А. Матеюк, М.М. Россова
  Імпліцитний психологічний вплив у системі «вчитель-учень»
 • О.Д. Сафін
  Почуття гумору як чинник міжособистісної взаємодії у проблемних ситуаціях
 • О.О. Бірюк
  Рейтингова система оцінювання як метод мотивації педагогічних працівників
 • Т.В. Дектярьова
  Можливості візуальної діагностики у психологічному забезпеченні організації
 • В.О. Калюжний
  Прикордонник як об’єкт і суб’єкт професійного психологічного впливу
 • Н.Ю. Кузьміна, Ю.М. Теппер, П.М. Андруховець
  Про нові аспекти підготовки психологів в умовах інформатизації суспільства
 • С.Л. Марков
  Квінтологічний підхід до побудови єдиної теорії творчості
 • Н.О. Омельченко
  Поняття професійної та управлінської компетентності в зарубіжній психології
 • О.О. Продан
  Особливості структури самосвідомості особистості: самопізнання, самоставлення, саморегулювання
 • О.А. Філь
  Психологія розвитку конкурентоздатності організацій: рівні аналізу, психологічні складові та характеристики, методи дослідження

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами