«Вчені записки Університету «КРОК» №35

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Фінанси і кредит, Маркетинг, Менеджмент
 • № комплекту: №35 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 205
 • ISBN: ISBN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33(082)
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 35. – К., 2014. – 205 с.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Зміст

Вступне слово

Розділ 1 Економічна теорія

 • Кальний С.В. Оцінка економічної безпеки сільського господарства України
 • Молодецький С.С. Виникнення та сучасний стан рейдерства в Україні
 • Рудковський О.В. Теоретичні засади дослідження інституту економічної безпеки
 • Румик І.І. Понятійні аспекти продовольчої безпеки як складової національної безпеки України
 • Степанкевич К.С. Еволюція вітчизняної статистики: етапи та модифікація змісту
 • Штундер І.О. Інституційні важелі формування ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку

Розділ 2 Фінанси

 • Кабанов В.Г., Овчіннікова Ю.І. Управління фінансовими ризиками на підприємстві
 • Кошембар Л.О. Недосконалість законодавчого забезпечення як загроза фінансовій безпеці підприємств
 • Мазуренко А.В. Інвестиційна діяльність банків і ринок ОВДП України
 • Миронов Ю.Б. Класифікація банківських рейтингів та їх практичне використання
 • Ставицький А.В., Наумова О.О. Аналіз факторів впливу на ефективність виконання державних інвестиційних програм в Україні
 • Тулуш Л.Д. Посилення регулювальних властивостей прямого оподаткування у сфері агропромислового виробництва
 • Шестак М.Л. Основоположні засади державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні

Розділ 3 Міжнародна економіка

 • Москаль І.І. Активізація іноземного інвестування в контексті реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
 • Пекна Г.Б. Вплив залучення прямих іноземних інвестицій на інноваційну складову економічної безпеки держави

Розділ 4 Економіка підприємства

 • Гаврилюк С.П. Особливості формування операційних витрат туристичних підприємств в Україні
 • Кудак В.М. SWOT-аналіз, як інструмент забезпечення економічної безпеки страхових компаній Попович А.В. Оцінка необхідності технічної реструктуризації авіапідприємства
 • Семенова Л.Н., Потятиник І.О. Концептуальні засади формування інноваційної стратегії розвитку підприємства
 • Федорак В.І., Ряшенцев М.І. Управління інноваційним розвитком підприємств сфери виробництва будівельних матеріалів

Розділ 5 Менеджмент і маркетинг

 • Абдрахманова А.О., Кокодей Т.О. Аналіз динаміки «соціального» патерну поведінки споживача на ринку продуктів харчування
 • Алькема В.Г., Арцюх Ю В. Інноваційна стратегія клієнтоорієнтованого логістичного сервісу
 • Микитюк О.Л. Роль менеджменту економічної безпеки суб’єктів господарювання при здійсненні лізингових операцій
 • Попов О.І. Аспекти формування стратегії розвитку логістики підприємств харчової промисловості та алгоритм її реалізації
 • Шапоренко О.І. Економіко-екологічні ризики: визначення, принципи, менеджмент та оцінка
 • Щербина С.В. Механізм державного управління розвитком ефективного маркетингу та логістики в аграрном секторі економіки України

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово

Раздел 1 Экономическая теория

 • Кальный С.В. Оценка экономической безопасности сельского хозяйства Украины
 • Молодецкий С.С. Возникновение и современное состояние рейдерства в Украине
 • Рудковский А.В. Теоретические основы исследования института кономической безопасности
 • Румык И.И. Понятийные аспекты продовольственной безопасности как составляющей национальной безопасности Украины
 • Степанкевич К.С. Эволюция отечественной статистики: этапы и модификация содержания
 • Штундер И.А. Институционные рычаги формирования эффективной занятости в условиях инновационного развития

Раздел 2 Финансы

 • Кабанов В.Г., Овчинникова Ю.В. Управление финансовыми рисками на предприятии
 • Кошембар Л.О. Несовершенство законодательного обеспечения как угроза финансовой безопасности предприятий
 • Мазуренко А.В. Инвестиционная деятельность банков и рынок ОВГЗ Украины
 • Миронов Ю.Б. Классификация банковских рейтингов и их практическое использование
 • Ставицкий А.В., Наумова Е.А. Анализ факторов влияния на эффективность выполнения государственных инвестиционных программ в Украине
 • Тулуш Л.Д., Малинина Н.М. Усиление регулирующих свойств прямого налогообложения в сфере агропромышленного производства
 • Шестак М.Л. Основополагающие принципы государственного регулирования инвестиционной деятельности в Украине

Раздел 3 Международная экономика

 • Москаль И.И. Активизация иностранного инвестирования в контексте реализации Программы экономических реформ на 2010-2014 годы
 • Пекна Г.Б. Влияние привлечения прямых иностранных инвестиций на инновационную составляющую экономической безопасности государства

Раздел 4 Экономика предприятия

 • Гаврилюк С.П. Особенности формирования операционных издержек туристических предприятий в Украине
 • Кудак В.М. SWOT-анализ как инструмент обеспечения экономической безопасности страховых компаний
 • Попович А.В. Оценка необходимости технической реструктуризации авиапредприятия
 • Семенова Л.Н., Потятиник И.О. Концептуальные основы формирования инновационной стратегии развития предприятия
 • Федорак В.И., Ряшенцев М.И. Управление инновационным развитием предприятий сферы производства строительных материалов

Раздел 5 Менеджмент и маркетинг

 • Абдрахманова А.А., Кокодей Т.А. Анализ динамики «социального» паттерна поведения потребителя на рынке продуктов питания
 • Алькема В.Г. Арцюх Ю В. Инновационная стратегия клиентоориентированного логистического сервиса
 • Микитюк А.Л. Роль менеджмента экономической безопасности субъектов хозяйствования при осуществлении лизинговых операций
 • Попов А.И. Аспекты формирования стратегии развития логистики предприятий пищевой промышленности и алгоритм ее реализации
 • Шапоренко О.И. Экономико-экологические риски: определение, оценка, менеджмент и принципы
 • Щербина С.В. Механизм государственного управления развитием эффективного маркетинга и логистики в аграрном секторе экономики Украины

CONTENT

Introduction

Chapter 1 Economic Theory

 • Kalnyi S.V. Evaluation of Agriculture Economic Security of Ukraine
 • Molodetskiy S.S. Origin and Current State of Raiding in Ukraine
 • Rudkovsky O.V. Theoretical Basis of Research of the Economic Security Institute
 • Rumyk I.I. Conceptual Aspects of Food Security as Constituent of National Security of Ukraine
 • Stepankevych K.S. Evolution of National Statistics: Stages and Content Modifi cation
 • Shtunder I. Institutional Instruments of Effective Employment Formation in Terms of Innovative Development

Chapter 2 Finance

 • Kabanov V.H., Ovchinnikova Y.I. Financial Risks Management at the Enterprise
 • Koshembar L.O. Imperfection of Legislative Support as a Threat to Enterprises Financial Security
 • Mazurenko A.V. Investment banking and market T-bills Ukraine
 • Myronov Y.B. Bank Ratings Classifi cation and their Practical Use
 • Stavytskyy A.V., Naumova O.O. The Analysis of Impact Factors on the Effi ciency of Public Investment Programs in Ukraine Implementation
 • Tulush L.D., Malinina N.M. Strengthening of Regulating Properties of the Direct Taxation in the Field of Agrarian Business
 • Shestak M.L. Fundamental Principles of Government Control of Investment Activity in Ukraine

Chapter 3 International Economics

 • Moskal I.I. Increase of Foreign Investment as a Part of the Economic Reform Program for 2010-2014
 • Pekna G.B. The Impact of Direct Foreign Investment Attraction on Innovative Component of State Economic Security

Chapter 4 Enterprise Economics

 • Hаvrylyuk S.P. Features of Operating Expenses Formation of the Tourists Enterprises in Ukraine
 • Kudak V.M. SWOT Analysis as a Tool for Insurance Companies Economic Security Provision
 • Popovych А.V. Estimation of necessity of the technical restructuring of airline
 • Semenova L.N., Potiatynyk I.O. The Conceptual Foundations of the Formation of the Enterprise Development Innovation Strategy
 • Fedorak V.I., Riashentsev M.I. Innovation Development Management of the Field of Building Materials Production’s Enterprising

Chapter 5 Management and Marketing

 • Abdrakhmanova A.A., Kokodey T.A. Dynamics Analysis for the “Social” Pattern of Consumer Behavior at the Food Market
 • Alkema V.G., Artsyuh Y.V. Innovative Client-Oriented Strategy of Logistics Service
 • Mykytyuk O.L. Management Role of Business Entities Economic Security while Carrying out Leasing Operations
 • Popov O.I. Aspects of Formation of Food Industry Enterprises Logistics Development Strategy and its Implementation Algorithm
 • Shaporenko O.I. Economic and Environmental Risks: Defi nition, Assessment, Management and Principles
 • Shcherbyna S.V. Mechanism of Public Administration of Effective Marketing and Logistics Development in Ukraine’s Agricultural Sector of Economy

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами