«Вчені записки Університету «КРОК» №44

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Фінанси і кредит, Маркетинг, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Менеджмент
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №44 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 180
 • ISBN: ISBN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК УДК 33(082)
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 44. – К., 2016. – 180 с.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Зміст

Вступне слово

Розділ 1 Економічна теорія

 • Музиченко А.С. Реалії та перспективи державного регулювання витратами підприємницького сектора в Україні
 • Одягайло Б.М., Терехов В.І. Запобігання «системним глобальним ефектам» у паливно-енергетичному комплексі України
 • Січевлюк Л.В. Організаційно-економічні засади державності у теоретичній спадщині В’ячеслава Липинського
 • Ткач Д.І. Формування ринкової фінансово-кредитної системи в Угорщині (досвід 90-х років XX сторіччя)
 • Філончук Л.Я. Система забезпечення та моніторингу боргової безпеки держави
 • Шапоренко О.І. Ціноутворення медичних послуг як механізм державного регулювання охорони здоров’я

Розділ 2 Фінанси

 • Ромашко О.М., Зданович Л.С. Стан та проблеми обліку розрахунків з оплати праці
 • Сова О.Ю. Аналіз сфери вітчизняного споживчого кредитування
 • Черномор В.О. Сутність і функції платіжних систем

Розділ 3 Міжнародна економіка

 • Оксенюк С.Г. Кластеризація в системі економічної безпеки країн Європейського Союзу
 • Токар В.В. Оцінка сучасного стану соціальної безпеки країн ЄС
 • Чорний В.М. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств, що виходять на світові товарні ринки

Розділ 4 Економіка підприємства

 • Алькема В.Г., Копитко М.І. Методологічний підхід мінімізації негативного впливу дестабілізуючих чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємств транспортного машинобудування
 • Лаптєв М.С. Загрози економічній безпеці підприємств в сучасних умовах
 • Оласюк Г.П. Теоретико-методичні засади аналізу економічної безпеки підприємств у конкурентному середовищі
 • Кириченко О.С., Щербатюк А.М. Інноваційна складова системи економічної безпеки виробничих підприємств в Україні
 • Поскрипко Ю.А. Рівновага Неша у забезпеченні кадрової безпеки підприємств
 • Федорак В.І., Олійник М.Й. Напрями інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі
 • Черевко О.В., Радзіховська Ю.М. Вплив інформаційної прозорості ВНЗ на їхню економічну безпеку

Розділ 5 Менеджмент і маркетинг

 • Бобров Є.А. Аналіз проблемних питань і перспектив стратегічного планування та управління в енергетиці
 • Наумова О.О., Горобець С.В. Поняття та значення інформації у маркетинговій діяльності підприємства
 • Сулейман Валід Міляд Фактори впливу на формування інформаційно-конкурентної політики
 • Штундер І.О., Майсюра Д.І. Стимулювання продажів нової продукції

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово

Раздел 1 Экономическая теория

 • Музыченко А.С. Реалии и перспективы государственного регулирования затрат предпринимательского сектора в Украине
 • Одягайло Б.М., Терехов В.И. Предотвращение «системных глобальных эффектов» в топливно-энергетическом комплексе Украины
 • Сичевлюк Л.В. Организационно-экономические основы государственности в теоретическом наследии Вячеслава Липинского
 • Ткач Д.И. Формирование рыночной финансово-кредитной системы в Венгрии (опыт 90-х годов XX столетия)
 • Филончук Л.Я. Система обеспечения и мониторинга долговой безопасности государства
 • Шапоренко О.И. Ценообразование медицинских услуг как механизм государственного регулирования охраны здоровья

Раздел 2 Финансы

 • Ромашко О.М., Зданович Л.С. Состояние и проблемы учета расчетов по оплате труда
 • Сова Е.Ю./em> Анализ сферы отечественного потребительского кредитования
 • Черномор В.А. Сущность и функции платежных систем

Раздел 3 Международная экономика

 • Оксенюк С.Г. Кластеризация в системе экономической безопасности стран Европейского Союза
 • Токарь В.В. Оценка современного состояния социальной безопасности стран ЕС
 • Чёрный В.М. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятий, которые выходят на мировые товарные рынки

Раздел 4 Экономика предприятия

 • Алькема В.Г., Копытко М.И. Методологический подход минимизации негативного влияния дестабилизирующих факторов внешней среды на деятельность предприятий транспортного машиностроения
 • Лаптев М.С. Угрозы экономической безопасности предприятий в современных условиях
 • Оласюк А.П. Теоретико-методические принципы анализа экономической безопасности предприятий в конкурентной среде
 • Кириченко О.С., Щербатюк А.М. Инновационная составляющая системы экономической безопасности производственных предприятий в Украине
 • Поскрипко Ю.А. Равновесие Нэша в обеспечении кадровой безопасности предприятий
 • Федорак В.И., Олейник М.И. Направления инновационной деятельности предприятий строительной отрасли
 • Черевко А.В., Радзиховская Ю.Н. Влияние информационной прозрачности ВУЗов на их экономическую безопасность

Раздел 5 Менеджмент и маркетинг

 • Бобров Е.А. Анализ проблемных вопросов и перспектив стратегического планирования и управления в энергетике
 • Наумова Е.А., Горобец С.В. Понятие и значение информации в маркетинговой деятельности предприятия
 • Сулейман Валид Миляд Факторы, оказывающие влияние на формирование информационно-конкурентной политики
 • Штундер И.А., Майсюра Д.И. Стимулирование продаж новой продукции

CONTENT

Introduction

Chapter 1 Economic Theory

 • Muzychenko A. Realities and Prospects of Government Regulation of the Expenses of Business Sector in Ukraine
 • Odyagailo B., Terekhov V. Preventing of the “Systemic Global Effects” in Ukrainian Fuel and Energy Complex
 • Sichevluik L. Organizational and Economic Principles of State in Theoretical Heritage of Viacheslav Lypynskyi
 • Tkach D. Formation of the Market of Financial and Credit System in Hungary (Experience of 90-ies of the XX century)
 • Filonchuk L. System of Maintenance and Monitoring of the State Debt Security
 • Shaporenko O. Pricing of Medical Services as a Mechanism of State Regulation of Health Care

Chapter 2 Finance

 • Romashko О.M., Zdanovych L.S. State and problems of the accounting of payroll
 • Sova O. Analysis of the National Consumer Credit Market
 • Chernomor V. Essence and functions of payment systems

Chapter 3 International Economics

 • Okseniuk S.H. Clustering in the economic security of the European Union countries
 • Tokar V. Evaluation of the Current Social Security of the EU Member-States
 • Chornyi V. Mechanism of Ensuring of Economic Security of the Enterprises, which Enter the World Commodity Markets

Chapter 4 Enterprise Economics

 • Alkema V., Kopytko M. The methodological approach to minimization of the negative impact of destabilizing environmental factors on vehicle engineering enterprises
 • Laptiev М.S. Threat to economic security of enterprises in modern terms
 • Olasiuk H.P. The analysis of enterprises’ economic security in competitive environment: theoretical and methodical basis
 • Kyrychenko O.S., Shcherbatiuk A.M. Innovative component of the system of economic security of industrial enterprises in Ukraine
 • Poskrypko Yu.A. Nash Equilibrium in ensuring of personnel security of enterprises
 • Fedorak V., Oliynyk M. Directions of Innovation Enterprises Activities of Construction Industry
 • Cherevko O.V., Radzikhovska Y.M. Impact of information transparency of HEIs on their economic security

Chapter 5 Management and Marketing

 • Bobrov Y.A. Analysis of problematic issues and prospects of strategic planning and management in the energy sector
 • Naumova O.O., Gorobets S.V. Concepts and signifi cance of information in the enterprise marketing activities
 • Walid Soliman Milyad Factors of infl uence on the formation of information competitive policy
 • Shtunder I., Maisiura D. Stimulation of New Products Sales

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами