«Вчені записки Університету «КРОК» №46

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Фінанси і кредит, Маркетинг, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Менеджмент
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №46 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 177
 • ISBN: ISBN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33(082)
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 46. – К., 2017. – 177 с.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Зміст

Вступне слово

Розділ 1 Економічна теорія

 • Копитко М.І., Літвін Н.М. Деструктивні чинники середовища функціонування соціально-економічних систем
 • Бобров Є.А. Завдання регіонів щодо розвитку відновлювальної енергетики
 • Борисенко З.М. Колізії у конкурентному законодавстві як загрози економічній безпеці
 • Сiчиoкнo Г.Б. Формування економічної безпеки держави в сучасних умовах
 • Євтушенко С.В. Оцінка та регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі України

Розділ 2 Фінанси

 • Колядинська Ю.А. Банківські кредити в системі фінансового забезпечення підприємств
 • Петренко О.С. Інтеграційна взаємодія банків і страхових компаній в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення
 • Скітецька І.М. Оподаткування прибутку підприємств: аналіз застосування в Україні
 • Телегуз А.В. Фінансовий лізинг: порядок відображення в податковому і бухгалтерському обліку

Розділ 3 Міжнародна економіка

 • Алькема В.Г. Логістичне забезпечення міжнародної торгівлі

Розділ 4 Економіка підприємства

 • Андрєєва В.А. Формалізація оцінки вартості нематеріальних активів підприємства
 • Алькема В.Г., Качур О.Л. Логiстична стратегія підприємства та алгоритм її реалізації
 • Алькема В.Г., Кучмєєв О.О. Аналіз ефективності діяльності кафедри вищого навчального закладу
 • Мігус І.П., Денисенко М.П., Коваль Я.С. Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку
 • Сугак Т.О. Організація бухгалтерського обліку в забезпеченні економічної безпеки підприємства

Розділ 5 Менеджмент і маркетинг

 • Москаленко В.В. Інноваційні підходи до стратегічного управління регіональною економікою
 • Наумова О.О., Хрістов Є.О. Сутність та сучасні методи просування продукції в системі маркетингу
 • Віткін Л.М., Філатов С.А., Прищепа О.М. Аналіз впливів стейкхолдерів в системі управління якістю Державного центру сертифікації ДСНС України
 • Одарчук К.М., Кутателадзе К.З. Розвиток академічної автономії навчального закладу
 • Каліна І.І. Ідентифікація системи маркерів якості персоналу машинобудівних підприємств

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово

Раздел 1 Экономическая теория

 • Копытко М.И., Литвин Н.Н. Деструктивные факторы среды функционирования социально-экономических систем
 • Бобров Е.А. Задача регионов по развитию возобновляемой энергетики
 • Борисенко З.Н. Коллизии в конкурентном законодательстве как угрозы экономической безопасности
 • Cичиoкнo Г.Б. Формирование экономической безопасности государства в современных условиях
 • Евтушенко С.В. Оценка и регулирование инвестиционной безопасности издательско-полиграфической отрасли Украины

Раздел 2 Финансы

 • Колядинская Ю.А. Банковские кредиты в системе финансового обеспечения предприятий
 • Петренко А.С. Интеграционное взаимодействие банков и страховых компаний в Украине: проблемы и пути их решения
 • Скитецкая И.Н. Налогообложение прибыли предприятий: анализ применения в Украине
 • Телегуз А.В. Финансовый лизинг: порядок отражения в налоговом и бухгалтерском учете

Раздел 3 Международная экономика

 • Алькема В.Г. Логистическое обеспечение международной торговли

Раздел 4 Экономика предприятия

 • Андреева В.А. Формализация оценки стоимости нематериальных активов предприятия
 • Алькема В.Г., Качур О.Л. Логистическая стратегия предприятия и алгоритм ее реализации
 • Алькема В.Г., Кучмеев О.О. Анализ эффективности деятельности кафедры высшего учебного заведения
 • Мигус И.П., Денисенко М.П., Коваль Я.С. Расчет интегрального показателя оценки экономической безопасности банка
 • Сугак Т.А. Организация бухгалтерского учета в обеспечении экономической безопасности предприятия

Раздел 5 Менеджмент и маркетинг

 • Москаленко В.В. Менеджмент и маркетинг Инновационные подходы к стратегическому управлению экономикой региона
 • Наумова Е.А., Христов Е.А. Сущность и современные методы продвижения продукции в системе маркетинга
 • Виткин Л.М., Филатов С.А., Прищепа А.М. Анализ влияния стейкхолдеров в системе управления качеством Государственного центра сертификации ДСНС Украины
 • Одарчук К.М., Кутателадзе К.З. Развитие академической автономии учебного заведения
 • Калина И.И. Идентификация системы маркеров качества персонала машиностроительных предприятий

CONTENT

Introduction

Chapter 1 Economic Theory

 • Kopytko M.I., Litvin N.M. Destructive factors of the functioning of social and economic systems environment
 • Bobrov Y. The task of the regions in the development of renewable energy
 • Borysenko Z.M. Competitive legislation confl icts as a threat to economic security
 • Siсhyоknо H.B. Formation of the state economic security in modern conditions
 • Yevtushenko S.V. Estimation and regulation of Ukrainian publishing and printing industry investment security

Chapter 2 Finance

 • Koliadynska Yu.A. Bank loans in the sinews of an undertaking
 • Petrenko O.S. Integration interaction of banks and insurance companies in Ukraine: problems and solutions
 • Skitetska І.M. Taxation of profi t of enterprises: analysis of application in Ukraine
 • Telehus A.V. Financial leasing: the procedure of refl ection in taxation management and accounting

Chapter 3 International Economics

 • Alkema V.H. Logistic Support of International Trade

Chapter 4 Enterprise Economics

 • Andrieieva V.A. Formalization of estimation of cost of immaterial assets of enterprise
 • Alkema V.H., Kachur O.L. Logistic strategy of enterprise and algorithm of its implementation
 • Alkema V.H., Kuchmieiev O.O. Analysis of the activity effi ciency of the department of higher educational institution
 • Mihus I.P., Denysenko M.P., Koval Ya.S. Calculation of the integral indicator of the bank economic security assessment
 • Suhak T.O. rganization of record-keeping is in providing of economic security of enterprise

Chapter 5 Management and Marketing

 • Moskalenko V. Innovative approaches to the strategic management of the regional economy
 • Naumova O.O., Khristov Y.O. Essence and modern methods of product promotion in the marketing system
 • Vitkin L.M., Filatov S.А., Pryshchepa O.M. Analysis of stakeholders’ infl uence as part of the Quality Management System of the State Certifi cation Body DSNS of Ukraine
 • Odarchuk K.M., Kutateladze K.Z. Development of academic autonomy of the educational institution
 • Kalina I.I. Identifi cation of the system of markers of personnel quality of machine-building enterprises

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами