«Вчені записки Університету «КРОК» №47

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Маркетинг, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Менеджмент
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №47 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 182
 • ISBN: ISBN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33(082)
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Універ ситет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 47. – К., 2017. – 182 с.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Зміст

Вступне слово

Розділ 1 Економічна теорія

 • Бобров Є.А. Аналіз впливу децентралізації генерації електричної енергії на енергетичну безпеку держави
 • Грушко О.В. Оцінювання політичної ренти з використанням рейтингів міжнародних організацій
 • Даценко Ю.М. Вплив відновлювальної енергетики на зв’язки в суспільстві та економіці
 • Колядич О.І. Нетехнологічні інновації у розвитку сучасної організації соціально-трудової сфери суспільства
 • Радіонова І.Ф. Стейкхолдери макроекономічної політики та диспропорції публічного сектору національної економіки

Розділ 2 Фінанси

 • Вербинська М.О. Удосконалення системи державного регулювання транспарентності комерційних банків
 • Красман Н.В., Терещенко О.С. Тенденції та перспективи банківської системи України
 • Сова О.Ю. Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики держави

Розділ 3 Міжнародна економіка

 • Ковтонюк К.В. Цифрова трансформація світової економіки
 • Кульбачний С.В. Макроекономічне регулювання національної економіки в умовах глобалізаційних викликів

Розділ 4 Економіка підприємства

 • Закревська О.Ю. Внутрішній аудит поточної дебіторської заборгованості підприємств торгівлі
 • Копитко М.І., Прихідько С.М. Проблеми та перспективи діяльності приватних детективних підприємств в Україні
 • Петрова І.Л., Вінтсі Джо Інноваційна активність підприємства як фактор його конкурентоспроможності та економічної безпеки
 • Ромашко О.М., Дудка Н.П. Звіт про рух грошових коштів як компонент фінансової звітності
 • Сопко В.В., Фоміна О.В., Прокопова О.М. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємства

Розділ 5 Менеджмент і маркетинг

 • Добришин Ю.Є., Чернозубкін І.О. Ефективність застосування автоматизованих інформаційних систем управління навчальним закладом
 • Нікішин Е.В. Фундаментальні аспекти економічної безпеки в контексті теорії самоорганізації систем
 • Пазєєва Г.М., Самчинська К.І. Управління процесами логістичного обслуговування клієнтів торговельного підприємства

Розділ 6 Організація і економіка туризму

 • Алькема В.Г. Логістична діяльність сфери туристичного бізнесу та її специфіка
 • Гаврилюк С.П. Особливості сучасного розвитку підприємництва на ринку туристичних послуг в Україні
 • Сокол Т.Т., Плиска І.І. Інноваційні способи і форми екскурсійної діяльності на ринку туристичних послуг України
 • Терещук М.І. Особливості практики туристичного брендингу країн Центральної та Східної Європи

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово

Раздел 1 Экономическая теория

 • Бобров Е.А. Анализ влияния децентрализации генерации электрической энергии на энергетическую безопасность государства
 • Грушко А.В. Оценка политической ренты с использованием международных организаций
 • Даценко Ю.М. Влияние возобновляемой энергетики на связи в обществе и экономике
 • Колядич А.И. Нетехнологические инновации в развитии современной организации социально-трудовой сферы общества
 • Радионова И.Ф. Стейкхолдеры макроэкономической политики и диспропорции публичного сектора национальной экономики

Раздел 2 Финансы

 • Вербинская М.А. Усовершенствование системы государственного регулирования транспарентности коммерческих банков
 • Красман Н.В., Терещенко А.С. Тенденции и перспективы банковской системы Украины
 • Сова О.Ю. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики государства

Раздел 3 Международная экономика

 • Ковтонюк Е.В. Цифровая трансформация мировой экономики
 • Кульбачный С.В. Макроэкономическое регулирование национальной экономики в условиях глобализационных вызовов

Раздел 4 Экономика предприятия

 • Закревская Е.Ю. Внутренний аудит текущей дебиторской задолженности торговых предприятий
 • Копытко М.И., Прыхидько С.М. Проблемы и перспективы деятельности частных детективных предприятий в Украине
 • Петрова И.Л., Винтси Джо Инновационная активность предприятия как фактор его конкурентоспособности и обеспечения экономической безопасности
 • Ромашко О.М., Дудка Н.П. Отчет о движении денежных средств как компонент финансовой отчетности
 • Сопко В.В., Фомина Е.В., Прокопова Е.Н. Организация учетно-аналитического обеспечения управления деятельностью предприятия

Раздел 5 Менеджмент и маркетинг

 • Добришин Ю.Е., Чернозубкин И.О. Вопросы эффективности применения автоматизированных информационных систем управления учебным заведением
 • Никишин Е.В. Фундаментальные аспекты экономической безопасности в контексте теории самоорганизации систем
 • Пазеева А.М., Самчинская К.И. Управление процессами логистического обслуживания клиентов торгового предприятия

Раздел 6 Организация и экономика туризма

 • Алькема В.Г. Логистическая деятельность организаций сферы туристического бизнеса и ее специфика
 • Гаврилюк С.П. Особенности современного развития предпринимательства на рынке туристических услуг в Украине
 • Сокол Т.Г., Плиска И.И. Инновационные способы и формы экскурсионной деятельности на рынке туристических услуг Украины
 • Терещук М.И. Особенности практик туристического брендинга стран Центрально-Восточной Европы

CONTENT

Introduction

Chapter 1 Economic Theory

 • Bobrov Y. Analysis of Effect of Electric Energy Generation Decentralization on State Energy Security
 • Hrushko O. Evaluation of Political Rent by means of International Organizations
 • Datsenko Yu.M. Infl uence of renewable energy on communication in society and economics
 • Koliadych O. Non-technological Innovations in Development of Modern Organization of the Social and Labor Spheres of Society
 • Radionova I. Macroeconomic policy stakeholders and the disproportions of national economy public sector

Chapter 2 Finance

 • Verbynskaya M. Improvement of System of State Regulation of Commercial Banks Transparency
 • Krasman N.V., Tereshchenko O.S. Trends and prospects Banking system of Ukraine
 • Сова О.Ю. The transmission mechanism of monetary policy

Chapter 3 International Economics

 • Kovtoniuk K.V. Digital transformation of the world economy
 • Kulbachnyi S.V. National economy macroeconomic regulation in the context of globalization challenges

Chapter 4 Enterprise Economics

 • Zakrevska O.Yu. Internal audit of trade enterprises current receivables
 • Kopytko M.I., Pryhidko S.M. Problems and prospects of private detective activity in Ukraine
 • Petrova I., Vintsi Joe Innovation Activity of an Enterprise as a Factor of its Competitiveness and Ensuring of Economic Security
 • Romashko О.M., Dudka N. Cash Flow Report as a Component of Financial Reporting
 • Sopko V.V., Fomina O.V., Prokopova O.M. Organization of accounting and analytical support of enterprise activity management

Chapter 5 Management and Marketing

 • Dobryshyn Yu.Ye., Chernozubkin I.O. The effectiveness of the application of automated information systems for the management of educational institutions
 • Nikishyn E.V. Fundamental aspects of economic security in the context of the theory of self-organization of systems
 • Pazieieva A., Samchynska К. Management of Logistic Service Processes of Commercial Enterprise Customers

Chapter 6 Organizational and Economic Tourizm

 • Alkema V.H. Logistic activity of sphere of tourist business and its specifi city
 • Hаvrylіuk S. Peculiarities of Modern Development of Entrepreneurship оn the Tourism Market in Ukraine
 • Sokol T.H., Plyska I.I. Innovation methods and forms of the excursion activity on the tourist services market of Ukraine
 • Tereshchuk M.I. Peculiarities of tourism branding practices of Central and Eastern Europe countries

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами