«Вчені записки Університету «КРОК» №48

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Маркетинг, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Менеджмент, Економічна теорія, Фінанси
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №48 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 201
 • ISBN: ISBN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33(082)
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 48. – К., 2017. – 201 с.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Зміст

Вступне слово

Розділ 1 Економічна теорія

 • Вишиванюк М.М., Шапоренко О.І., Федорак В.І. Ринок землі в системі управління земельними ресурсами
 • Барановська І.В., Мільман Л.М. Вплив модернізаційних процесів на економічну поведінку домогосподарств
 • Денисов О.Є. Наукові підходи до дослідження концептів економічної безпеки галузі
 • Захарова К.Ф. Пріоритети антикартельного регулювання в Україні
 • Кириченко О.С. Класифікація загроз економічній безпеки української промисловості
 • Колядич О.І. Поведінкова економічна теорія в поясненні соціально-трудових відносин
 • Петрова І.Л., Штундер І.О. Імператив соціалізації в концепції ефективної зайнятості
 • Ткач Д.І. Трансформації поведінки домогосподарств Угорщини як результат економічних перетворень в 90-х роках
 • Баластрик Л.А., Чумаченко О.Г. Хозяйственный механизм природопользования

Розділ 2 Фінанси

 • Грушко В.І., Савсюк М.М. Аналіз операцій з покупцями та замовниками
 • Плетенецька С.М., Свертока Д.В. Доходи від діяльності фінансової компанії: аналіз та облік

Розділ 3 Економіка підприємства

 • Алькема В.Г., Кузуб С.В. Моніторинг загроз фінансово-економічної безпеки суб’єкта господарської діяльності
 • Кучмєєв О.О. Інтегрована система управління комерційними ризиками торгівельних підприємств
 • Сумець О.М., Короп А.В. Оцінка стану економічної безпеки підприємств різної галузевої приналежності

Розділ 4 Менеджмент і маркетинг

 • Азоян А.А., Охапіна В.Ю. Сучасні тенденції розвитку маркетингових досліджень та доцільність їх використання
 • Бойчук Я.Д., Шапоренко О.І., Гереджук І.І. Еколого-економічні аспекти космічної антропоекології
 • Кушніренко К.О. Концептуальна модель психологічних особливостей професіографії діяльності спеціалістів банківської сфери
 • Седляр Д.О. Проблема управління раціональним задоволенням потреб українців
 • Шапоренко О.І., Бойчук Я.Д. Землеустрій як основний важіль держави з управління земельними ресурсами
 • Футулуйчук В.М., Шапоренко О.І., Бойчук Я.Д. Принципи, завдання та методологічна основа землеустрою

Розділ 5 Менеджмент та економіка туризму

 • Гаврилюк С.П. Особливості ресторанного маркетингу в Україні
 • Лелюк О.О. Стратегія фінансування туристичних підприємств
 • Мелько Л.Ф. Туризм у контексті сталого розвитку

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово

Раздел 1 Экономическая теория

 • Вышиванюк М.М., Шапоренко О.И., Федорак В.И. Рынок земли в системе управления земельными ресурсами
 • Барановская И.В., Мильман Л.М. Влияние модернизационных процессов на экономическое поведение домохозяйств
 • Денисов О.Е. Научные подходы к исследованию концептов экономической безопасности отрасли
 • Захарова К.Ф. Приоритеты антикартельного регулирования в Украине
 • Кириченко О.С. Классификация угроз экономической безопасности украинской промышлености
 • Колядич А.И. Поведенческая экономическая теория в объяснении социально-трудовых отношений
 • Петрова И.Л., Штундер И.А. Императив социализации в концепции эффективной занятости
 • Ткач Д.И. Трансформации в поведении домохозяйств в Венгрии как результат экономических преобразований в 90-х годах
 • Баластрик Л.А., Чумаченко О.Г. Хозяйственный механизм природопользования

Раздел 2 Финансы

 • Грушко В.И., Савсюк М.М. Анализ операций с покупателями и заказчиками
 • Плетенецкая С.М., Свертока Д.В. Доходы от деятельности финансовой компании: анализ и учет

Раздел 3 Экономика предприятия

 • Алькема В.Г., Кузуб В.Г. Мониторинг угроз финансово-экономической безопасности субъекта хозяйственной деятельности
 • Кучмеев А.А. Интегрированная система управления коммерческими рисками торговых предприятий
 • Сумец А.М., Короп А.В. Оценка состояния экономической безопасности предприятий различной отраслевой принадлежности

Раздел 4 Менеджмент и маркетинг

 • Азоян А.А., Охапина В.Ю. Современные тенденции развития маркетинговых исследований и целесообразность их использования
 • Бойчук Я.Д., Шапоренко О.И., Гереджук И.И. Эколого-экономические аспекты космической антропоэкологии
 • Кушниренко Е.О. Концептуальная модель психологических особенностей профессиографии деятельности специалистов банковской сферы
 • Седляр Д.А. Проблема управления рациональным удовлетворением потребностей украинцев
 • Шапоренко О.И., Бойчук Я.Д. Землеустройство как основной рычаг государства по управлению земельными ресурсами
 • Футулуйчук В.Н., Шапоренко О.И., Бойчук Я.Д. Принципы, задачи и методологическая основа землеустройства в ходе реформирования земельных отношений

Раздел 5 Менеджмент и экономика туризма

 • Гаврилюк С.П. Особенности ресторанного маркетинга в Украине
 • Лелюк О.О. Стратегия финансирования туристических предприятий
 • Мелько Л.Ф. Туризм в контексте устойчивого развития

CONTENT

Introduction

Chapter 1 Economic Theory

 • Vyshyvaniuk M.M., Shaporenko O.I., Fedorak V.I. The land market in the land management system
 • Baranovska I.V., Milman L.M. Impact of modernization processes on the economic behavior of households
 • Deysov О.Ye. Scientifi c approaches to the study of the concepts of economic security industry
 • Zakharova К.F. Priorities of Anti-Cartel Regulation in Ukraine
 • Kyrychenko O.S. Classifi cation of threats to the economic security of Ukrainian industry
 • Koliadych O.I. Behavioral economic theory in explaining social and labor relations
 • Petrova I.L., Shtunder I.O. The imperative of socialization in the concept of effective employment
 • Tkach D.I. Transformation of the behavior of Hungarian households as a result of economic transformations in the 1990s
 • Balastryk L.O., Chumachenko O.H. Economic mechanism of the nature management

Chapter 2 Finance

 • Hrushko V.I., Savsiuk M.M. Аnalysis of transactions with buyers and customers
 • Pletenetska S.M., Svertoka D.V. Revenues from the fi nancial company: analysis and accounting

Chapter 3 Enterprise Economics

 • Alkema V.H., Kuzub S.V. Monitoring of threats of fi nancial and economic security of the subject of economic activity
 • Kuchmeyev O.O. Integrated commercial management system of trade enterprises
 • Sumets А.M., Korop A.V. Assessment of the state of economic security of enterprises of various branch affi liations

Chapter 4 Management and Marketing

 • Azoyan Artem, Okhapina Victoriia Modern trends in the development of marketing research and the expediency of their use
 • Boichuk Ya.D., Shaporenko O.I., Heredzhuk I.I. Ecological and economic aspects of space anthropoecology
 • Kushnirenko K.O. Conceptual model of psychological peculiarities of the job specifi cation of the of activity of banking professionals
 • Sedliar D.O. The problem of managing rational satisfaction of the needs of Ukrainians
 • Shaporenko O.I., Boichuk Ya.D. Land management as the main lever of the state on land management
 • Futuluichuk V.M., Shaporenko O.I., Boichuk Ya.D. Principles, tasks and methodological basis of land management

Chapter 5 Management and Economic Tourizm

 • Hаvryliuk S.P. The features of restaurant marketing in Ukraine
 • Leliuk O.O. The strategy of the tourism enterprises fi nancing
 • Melko L.F. Tourism in the context of sustainable development

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами