«Вчені записки Університету «КРОК» №49

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Маркетинг, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Менеджмент, Економічна теорія, Фінанси
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №49 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 220
 • ISBN: ISBN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33(082)
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 49. – К., 2018. – 220 с.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Зміст

Вступне слово

Розділ 1 Економічна теорія

 • Алімпієв Є.В. Макропруденційні умови національної безпеки
 • Ілюк В.Д., Шапоренко О.І., Соколова О.Г. Місце екологічного картографування в охороні навколишнього середовища та економіці
 • Кириченко О.С. Концептуальні засади формування системи забезпечення інформаційної безпеки держави
 • Лойко Д.М. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки на інноваційних засадах
 • Оцабрик І.І. Реформування оборонно-промислового комплексу України: ключові проблеми
 • Радіонова І.Ф., Мазуренко О.К. Статистична верифікація оцінювання стабільності публічного сектора національної економіки
 • Ткаленко С.І. Біоекономіка як пріоритетний напрям сталого розвитку
 • Ткач Д.І. Зміни у сфері споживання домашніх господарств у 1990-х роках в Угорщині
 • Шапоренко О.І., Соколова О.Г., Гуменюк О.Ю. Обґрунтування типу земель і режимів їх використання в еколого-економічній системі

Розділ 2 Фінанси

 • Андрєєва В.А. Визначення ринкової вартості цінних паперів (корпоративних прав): коментарі та висновки
 • Сова О.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку медичного страхування в Україні

Розділ 3 Міжнародна економіка

 • Любачівська Р.З. Етапи еволюції біоекономіки в Європейському Союзі
 • Степанкевич К.С. Моделювання країнової експорт-інтенсивності
 • Сімех Д.Р. Шляхи підвищення конкурентоспроможності українських підприємств в умовах євроінтеграції
 • Степенко А.В. Європерспективи для українського середнього бізнесу

Розділ 4 Економіка підприємства

 • Захаров О.І. Приватна детективна діяльність в системі економічної безпеки підприємства
 • Кучмєєв О.О. Моделювання системи управління логістичними ризиками на торговельних підприємствах
 • Федорак В.І., Ковальчук А.П., Остафійчук О.В. Стратегія інноваційного розвитку деревообробних підприємств Івано-Франківської області
 • Філатов С.А., Головченко Л.М. Вплив цифрових технологій на ефективність та розвиток агрологістики в Україні

Розділ 5 Менеджмент і маркетинг

 • Алькема В.Г., Фенканін О.А. Управління процесом формування контингенту учнів початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу
 • Копитко М.І., Прихідько С.М. Специфіка використання технологій управління в процесі діяльності приватних охоронних структур
 • Наумова О.О., Ципле М.М. Підвищення кваліфікації викладачів у сучасних умовах
 • Пекна Г.Б., Білокур Г.В. Бізнес-планування та його роль у сучасних умовах розвитку України
 • Чаюн Н.С., Фенканін О.А. Особистісно-орієнтовані технології навчання та специфіка їх реалізації в музичних вищих освітніх закладах

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово

Раздел 1 Экономическая теория

 • Алимпиев Е.В. Макропруденциальные условия национальной безопасности
 • Илюк В.Д., Шапоренко О.И., Соколова О.Г. Место экологического картографирования в охране окружающей среды и экономике
 • Кириченко О.С. Концептуальные основы формирования системы обеспечения информационной безопасности государства
 • Лойко Д.Н. Повышение конкурентоспособности национальной экономики на инновационных принципах
 • Оцабрик И.И. Реформирование военно-промышленного комплекса Украины: ключевые проблемы
 • Радионова И.Ф., Мазуренко О.К. Статистическая верификация оценивания стабильности публичного сектора национальной экономики
 • Ткаленко С.И. Биоэкономика как приоритетное направление устойчивого развития
 • Ткач Д.И. Изменения в сфере потребления домашних хозяйств в 1990-х годах в Венгрии
 • Шапоренко О.И., Соколова О.Г., Гуменюк О.Ю. Обоснование типа земель и режимов их использования в эколого-экономической системе

Раздел 2 Финансы

 • Андреева В.А. Определение рыночной стоимости ценных бумаг (корпоративных прав): комментарии и выводы
 • Сова Е.Ю. Современное состояние и перспективы развития медицинского страхования в Украине

Раздел 3 Международная экономика

 • Любачевская Р.З. Этапы эволюции биоэкономики в Европейском Союзе
 • Степанкевич К.С. Моделирование экспорт-интенсивности страны
 • Симех Д.Р. Пути повышения конкурентоспособности украинских предприятий в условиях евроинтеграции
 • Степенко А.В. Моделирование экспорт-интенсивности страны

Раздел 4 Экономика предприятия

 • Захаров А.И. Частная детективная деятельность в системе экономической безопасности предприятия
 • Кучмеев А.А. Моделирование системы управления логистическими рисками на торговых предприятиях
 • Федорак В.И., Ковальчук А.П., Остафийчук О.В. Стратегия инновационного развития деревообрабатывающих предприятий Ивано-Франковской области
 • Филатов С.А., Головченко Л.Н. Влияние цифровых технологий на эффективность и развитие агрологистики в Украине

Раздел 5 Менеджмент и маркетинг

 • Алькема В.Г., Фенканин О.А. Управление процессом формирования контингента учеников начального специализированного учебного заведения искусств
 • Гончарова О.В. Маркетинг на рынке образовательных услуг
 • Копытко М.И., Прыхидько С.М. Специфика использования технологий управления в процессе деятельности частных охранных структур
 • Наумова Е.А., Ципле М.Н. Повышение квалификации преподавателей в современных условиях
 • Пекна Г.Б., Белокур А.В. Бизнес-планирование и его роль в современных условиях развития Украины
 • Чаюн Н.С., Фенканин О.А. Личностно-ориентированные технологии обучения и специфика их реализации в музыкальных высших образовательных учреждениях

CONTENT

Introduction

Chapter 1 Economic Theory

 • Alimpiiev Ye.V. Macroprudential conditions of national security
 • Iliuk V.D., Shaporenko O.I., Sokolova O.H. The place of ecological mapping in the protection of the environment and the economy
 • Kyrychenko O.S. Conceptual principles of the formation of the state information security assurance system
 • Loiko D.M. Increasing the competitiveness of national economy on innovative basis
 • Otsabryk І.І. Reforming of the Ukrainian defense and industrial complex: key problems
 • Radionova I.F., Mazurenko OlgaStatistical verifi cation of the national economy public sector stability evaluation
 • Tkalenko S.I. Bioeconomy as a priority direction of sustainable development
 • Tkach D.I. Changes in households consumption in the 1990s in Hungary
 • Shaporenko O.I., Sokolova O.H., Humeniuk O.Yu. Justifi cation of the type of lands and modes of their use in the ecological and economic system

Chapter 2 Finance

 • Andrieieva V.A. The market value determining of securities (corporate rights): Comments and conclusions
 • Sova O.Yu. Current state and prospects of development of medical insurance in Ukraine

Chapter 3 International Economics

 • Liubachivska R.Z. The stages of bioeconomy evolution in the European Union
 • Stepankevych K.S. Modelling of Country’s Export-Intensity
 • Simekh D.R. Ways of increasing the competitiveness of ukrainian enterprises in the conditions of eurointegration
 • Stepenko A.V. European perspectives for the Ukrainian middlebusiness

Chapter 4 Enterprise Economics

 • Zakharov O.I. Private detective activity in the system of economic security of the enterprise
 • Kuchmieiev O.O. Modeling of logistics risks management system at trade enterprises
 • Fedorak V.I., Kovalchuk A.P., Оstafiichuk О.V. Strategy of wood-processing enterprises’ innovative development: the case study of Ivano-Frankivsk region
 • Filatov S.A., Golovchenko L.N. Infl uence of digital technologies on the effi ciency and development of agrologistics in Ukraine

Chapter 5 Management and Marketing

 • Alkema V.H., Fenkanin O.A. Management of the pupils contingent formation process of the primary specialized art educational institution
 • Honcharova O.V. Marketing at the education services market
 • Kopytko M.I., Pryhidko S.M. Specifi city of use of management technologies in process of private protecting units activity
 • Naumova O.O., Tsyple M.M. Teachers’ qualifi cations upgrading in the contemporary conditions
 • Pekna Н.B., Bilokur Н.V. Business planning and its’ role in modern conditions of development of Ukraine
 • Chayun N.S., Fenkanin O.A. Personal-oriented learning technologies and specifi city of their implementation in musical higher educational institutions

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами