«Вчені записки Університету «КРОК» №4 (52)

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Маркетинг, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Менеджмент, Економічна теорія, Фінанси
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №52(4) «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 239
 • ISBN: ISBN 2307-6968
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2018 - Вип. №4 (52). – 239 с.
 • uk-UA

 • en-GB

Зміст

Розділ 1 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

 • Васенко В.К. Економічний націоналізм в політекономії Ф. Ліста та його актуальність для сучасної України

Розділ 2 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 • Даценко Ю.М. Світовий досвід реалізації конкурентної політики та законодавства держав
 • Лойко Д.М. Динаміка структурних зрушень споживчих сукупних витрат домогосподарств України та Чехії
 • Терехов В.І., Одягайло Б.М. Роль інформаційного фактора у формуванні переваг на європейських конкурентних ринках
 • Ткач Д.К. Сучасний стан паливно-енергетичного комплексу України
 • Обушний С.М., Мельник О.О. Сучасні тенденції залучення іноземних інвестицій в економіку України

Розділ 3 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

 • Січевлюк Л.В. Досвід створення та функціонування та функціонування українського державного банку та його значення для формування компетентностей сучасних банкірів
 • Гаман П.І., Гаман Н.О. Державне фінансове забезпечення закладів вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи

Розділ 4 ОБЛІК, АУДИТ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

 • Лисюк В.С. Недоліки та тенденції розвитку податкової системи України

Розділ 5 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ І СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Рамський А.Ю., Лойко В.В. Проблема бідності працюючого населення в Україні
 • Бєлова О.І. Формування конкурентної стратегії підприємства торгівлі
 • Карюк В.І., Білокур Г.В. Аналіз факторів впливу на рівень безробіття в Україні за сучасних умов
 • Гребень С.Є. Удосконалення механізму фінансового контролю за розподілом бюджетних коштів в залежності від результатів наукової діяльності закладу вищої освіти
 • Глевацька Н.М. Дослідження динаміки безробіття у Кіровоградській області та розробка шляхів його зниження
 • Кормишкін Ю.А., Бовкун О.А. Бізнес-інфраструктура аграрного підприємництва

Розділ 6 МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 • Денисенко М.П., Хаустова Є.Б. Стан та перспективи розвитку науки та освіти в Україні на поточному етапі їх реформування
 • Хішам Сафар, Джалал Елбруні, Ессам Еласта Вимірювання та показники якості в технічних закладах
 • Шапоренко О.І., Паращенко Л.І. Механізми державного регулювання фінансово-економічної діяльності вищих навчальних закладів
 • Алькема В.Г., Кучмєєв О.О. Інструментарій вдосконалення механізму управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємств
 • Мельничук Д.П., Хом’як Л.І. Модернізація системи управління закладами охорони здоров’я: аналіз проблеми з позицій поліпшення якості життя осіб літнього віку
  • Розділ 7 МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

   • Кофанов О.Є. Маркетингове стратегічне планування й управління процесом реалізації стартап-проектів

   Розділ 8 ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   • Терон І.В. Вплив соціального капіталу на стабільність розвитку ринку праці: контекст безпеки
   • Коваль Я.С. Державне регулювання економічною безпекою банківських установ України
   • Яровой Т.С. Технології лобіювання інтересів громадянського суспільства на основі принципу більшості
   • Денисов О.Є. Формування та розвиток механізму забезпечення економічної безпеки галузі
   • Січиокно Г.Б. Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки України
   • Мігус І.П. Створення системи управління кадровою безпекою на підприємстві
    • Розділ 9 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

     • Бобров Є.А. Вплив цифрових технологій в секторах попиту та пропозиції енергії
     • Денисенко М.П., Будякова О.Ю. Кадрова політика як основа формування інноваційної стратегії управління персоналом підприємств

CONTENT

Introduction

Chapter 1 ECONOMIC THEORY AND HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT

 • Vasenko V. Economic nationalism in polyeteconomics F. Lista and its actuality for modern Ukraine

Chapter 2 INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

 • Datsenko Y. The world experience of realization of competitive policy and legislation of the state
 • Loiko D. Dynamics of the structure of consumption of comprehensive expenditure of households in Ukraine and Czech Republic
 • Terekhov V., Odyagaylo B. Role information factors in shaping advantages in competitive markets
 • Tkach D. The current state of the fuel and energy complex of Ukraine
 • Obushnyi S., Melnik O. Current trends of investigation of foreign investments in the economy of Ukraine

Chapter 3 FINANCE, BANKING AND INSURANCE

 • Sichevliuk L. Experience of creation and functioning of the Ukrainian state bank and its importance for the formation of competencies of modern bankers
 • Haman P., Haman N. State financial support of higher education institutions in Ukraine: problems and perspectives

Chapter 4 ACCOUNTING, AUDIT AND TAXATION

 • Lysyuk V. Disadvantages and trends of the tax system in Ukraine

Chapter 5 ECONOMY AND MANAGEMENT OF THE STATE AND ECONOMIC ENTITIES

 • Ramskyi A., Loiko V. The problem of poverty of the working population in Ukraine
 • Bielova O. Formation of competitive strategy for trading enterprise
 • Karyuk V., Bilokur Н. Analysis of factors influencing unemployment in Ukraine under current conditions
 • Greben S. Improvement of the financial control mechanism under distribution of budget funds in dependence on results of scientific activities of higher education
 • Hlevatskaya N. Research of dynamics of unemployment is inkirovohrad area and development of ways of hisdecline
 • Kormishkin Y., Bovkun О. Business infrastructure of agrarian entrepreneurship

Chapter 6 MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

 • Denisenko N., Khaustova Ye. The state and prospects of development of science and education in Ukraine at the current stage of their reform
 • Hisham Safar, Jalal Elbaruni, Essam ElostaMeasurements and indicators of quality in technical institutions
 • Shaporenko O., Parаsсhenko L. Mechanisms of state regulation of financial and economic activity of higher educational institutions
 • Alkema V., Kuchmyeyev O. Instrument for improving the mechanism of risk management in logistic systems of trade enterprises
 • Melnychuk D., Homyak L. Modernization of the system of governance of health care institutions: analysis of problem on positions for improving the quality of the elderly people life

Chapter 7 MARKETING, ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND STOCK EXCHANGES

 • Kofanov O. Marketing strategic planning and managing the process of the startup development
  • Chapter 8 ECONOMIC SECURITY OF THE STATE AND ECONOMIC ENTITIES

   • Teron I. Effect of social capital on stability of labor market development : security aspect
   • Koval Y. State regulation of economic security of banking institutions of Ukraine
   • Yarovoy T. Echnologies of lobbying interests of civil society based on the principle of fundamentality
   • Denysov O. Formation and development of economic security providing mechanism
   • Sichyokno G. Methodical approaches to the assessment of Ukraine's economic security
   • Mihus I. Creating a system of staff security management at the enterprise

   Chapter 9 INNOVATIVE ACTIVITIES

   • Bobrov Y. Influence of digital technologies and digitalization in the sectors of energy demand and supply
   • Denysenko M., Budiakova O. Personnel policy as the basis for the innovative formation of the enterprise personnel management strategy

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами