«Вчені записки Університету «КРОК» №1 (53)

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Маркетинг, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Менеджмент, Економічна теорія, Фінанси
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №53(1) «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 230
 • ISBN: ISBN 2307-6968
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2019 - Вип. №1 (53). – 230 с.
 • uk-UA

 • en-GB

Зміст

Розділ 1 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

 • Паращенко Л.І., Одарчук К.М. Специфіка економічних механізмів управління освітою
 • Терон І.В. Оцінювання розвитку внутрішнього ринку праці у контексті безпеки та інклюзивності економічного зростання

Розділ 2 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 • Філатов С.А., Єрусланов А.А. Вплив міжнародних транспортних коридорів на розвиток інфраструктури України

Розділ 3 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

 • Августин Р.Р, Демків І.О. Стимули та інструменти детінізації підприємництва: секторальний аспект
 • Денисенко М.П., Шапошнікова О.М., Будякова О.Ю. Сутність та роль інвестиційного бізнес-планування в сучасних умовах господарювання

Розділ 4 ОБЛІК, АУДИТ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

 • Шепелюк В.А. Порядок формування інформації щодо корпоративних прав у фінансовій звітності підприємства

Розділ 5 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ І СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Зайченко В.В. Декомпонування технологічної конкурентоспроможності економіки в аспектах її оцінювання та забезпечення
 • Коваль Я.С. Державний інструментарій ідентифікації ризиків, як елемент попередження негативного впливу на економічний стан банківської системи
 • Шапоренко О.І., Фарзалієв Е.Е.О. Вплив державного управління на економіку: аналіз поглядів та роль знань
 • Штець Т.Ф. Світовий досвід впровадження механізмів державного регулювання розвитку сектора цифрової економіки

Розділ 6 МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 • Данченко О.Б., Бєлова О.І., Сафар Х.М. Забезпечення ефективного управління якістю діяльності підприємства торгівлі через використання концепції TQM
 • Васенко В.К. Принципи менеджменту та їх вплив на формування понятійного апарату
 • Гаман П.І., Гаман Н.О. Впровадження концепції керування підприємством, як засіб забезпечення ефективності діяльності підприємства
 • Джалал Е.Е. Використання інформаційних систем управління (MIS) для адміністрації вищих технічних інститутів в Лівії
 • Жосан Г.В., Кириченко Н.В. Сучасні тенденції формування ефективної системи оцінки персоналу на підприємстві
 • Наумова О. О., Бабенко А.В. Вплив зовнішнього вигляду упаковки товарів на поведінку покупця
 • Сумбаєва Л.П. Коледжі в системі національної освіти – шлях становлення та реформ
  • Розділ 7 МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

   • Мігус І.П. Механізм захисту акціонерних товариств від недружнього поглинання при публічній емісії акцій на фондових біржах

   Розділ 8 ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   • Белоусова І.А. Методологічні засади посилення економічної безпеки України в контексті формування продовольчої безпеки
   • Герасименко О.М. Шахрайства у вітчизняних компаніях: види, фактори виникнення, професійні схеми та заходи боротьби
   • Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С. Загроза діяльності підприємства як імперативне поняття економічної безпекології мікрорівня
   • Літвін Н.М., Ciчиокно Г.Б. Класифікація актуальних загроз економічній безпеці держави в контексті кризових тенденцій національної економіки
   • Слатвінський М.А. Оцінювання ефективності інвестицій в розвиток системи інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки
   • Терехов В.І. Економічна безпека в системі лізингових операцій
   • Токар В.В., Ткаленко С.І. Інвестиційна безпека в умовах фінансової глобалізації
    • Розділ 9 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

     • Бойко О.М. Основні засади інноваційного розвитку пріоритетних галузей переробної промисловості України
     • Цюцюпа С.В. Вплив конкуренції на інноваційну діяльність підприємства

CONTENT

Introduction

Chapter 1 ECONOMIC THEORY AND HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT

 • Paraschenko L., Odarchyk K. Specificity economic mechanism of management education
 • Teron I. Evaluation of the internal labor market development in the context of safety and inclusivity of economic growth

Chapter 2 INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

 • Filatov S,. Ieruslanov А. Influence of international transport corridors on the development of Ukraine's infrastructure

Chapter 3 FINANCE, BANKING AND INSURANCE

 • Avhustyn R., Demkiv I. Stimula and tools for deshadowing enterprise: sectoral aspect
 • Denisenko N., Shaposhnikova O., Budiakova О. The essence and role of investment business planning in modern economic conditions

Chapter 4 ACCOUNTING, AUDIT AND TAXATION

 • Shepeluk V. The order of formation of information on corporate rights in the financial statements of the company

Chapter 5 ECONOMY AND MANAGEMENT OF THE STATE AND ECONOMIC ENTITIES

 • Zaychenko V. Decomposition of technological competitiveness of economics in aspects of its evaluation and provision
 • Koval Y. State risk identification tool as a element of prevention of negative influence on the economic status of the banking system
 • Shaporenko O., Farzaliyev Е. The evolution of views on the role of the state in the economy
 • Shtests T. World experience of implementation of mechanisms of government regulation of the digital economy sector development

Chapter 6 MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

 • Danchenko O., Bielova O., Safar H. Ensuring of effective quality management in trading company through the use of tqm concept
 • Vasenko V. Principles of management and their influence on the formation of the conceptual apparatus
 • Haman P., Haman N. Implementation of the concept of management by the enterprise, as a means of providing efficiency of activity of enterprises
 • Jalal E. Implementing management information systems (MIS) for administration of higher technical institutes in Libya
 • Zhosan H., Kyrychenko N. Modern trends in the formation of an effective system of staff assessment at the enterprise
 • Naumova O., Babenko A. Influence of external view of packaging goods on personal behavior of buyer
 • Sumbayeva L. Collagations in the system of national education - ways of development and reform

Chapter 7 MARKETING, ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND STOCK EXCHANGES

 • Mihus I. Mehanizm of defence of joint-stock companies is from unfriendly absorption at public emission of shares
  • Chapter 8 ECONOMIC SECURITY OF THE STATE AND ECONOMIC ENTITIES

   • Belousova I. Methodological principles of enhancing economic security of Ukraine in the context of formation of food safety
   • Herasymenko O. Fraud in domestic companies: types, factors of origin, professional schemes and measures of struggle
   • Kozachenko G., Pogorelov Y. Threat to an enterprise activity as an imperative notion in economic security studies at the micro level
   • Litvin N., Sichyokno G. Classification of actual threats to the economic security of the state in the context of crisis trends of the national economy of Ukraine
   • Slatvinskyi M. Evaluation of the efficiency of investments in the information and analytical support for financial and economic security
   • Terekhov V. Economic security in the leasing operations system
   • Tokar V., Tkalenko S. Investment security within the framework of financial globalization

   Chapter 9 INNOVATIVE ACTIVITIES

   • Boiko O. The basic principles of innovative development of priority sectors of the processing industry of Ukraine
   • Tsiutsiupa S. Influence of competition on innovative activity of enterprise

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами