«Вчені записки Університету «КРОК» №2 (54)

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Маркетинг, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Менеджмент, Економічна теорія, Фінанси
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №54(2) «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 237
 • ISBN: ISBN 2307-6968
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2019 - Вип. №2 (54). – 237 с.
 • uk-UA

 • en-GB

Зміст

Розділ 1 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

 • Вікторов Б.В. Соціально-економічна сутність мережевих підприємств
 • Жосан Г.В., Кириченко Н.В. Визначення місця формальних організацій в теорії бірюзових організацій
 • Паращенко Л.І., Одарчук К.М. Освітня послуга як «організаційна молекула» механізмів управління освітою

Розділ 2 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 • Бусарєва Т.Г. Корпоративна глобалізація знань
 • Кузьменко О.В., Мусульбес К.O. Розвиток України в умовах глобальних інформаційних трансформацій світової економіки

Розділ 3 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

 • Лойко Д.М. Динаміка структурних зрушень кількості працівників у споживчому секторі економіки України
 • Мошляк І.О. Інвестиційний клімат в Україні та напрями його покращення

Розділ 4 ОБЛІК, АУДИТ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

 • Гевчук А.В. Внутрішній контроль обліку розрахункових операцій на підприємстві
 • Шепелюк В.А., Юнацький М.О. Дисконтування як фінансовий інструмент вартісної оцінки об'єктів обліку: проблеми реалізації в умовах МСФЗ

Розділ 5 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ І СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Пархоменко-Куцевіл О.І. Сучасні підходи до проблем реформування антикорупційних державних органів в Україні
 • Сак Ю.А. Систематизація наукових підходів до проблеми політико-адміністративного реформування системи публічного управління
 • Кириченко О.С. Реалізація структурної політики держави та її промислового розвитку в контексті забезпечення економічної безпеки
 • Рокоча В.В., Горбачук О.І. Місце економічної дипломатії в системі економічної безпеки держави
 • Шапоренко О.І. Механізми державного регулювання зовнішньої трудової міграції
 • Розділ 6 МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

  • Алькема В.Г. Реінжиніринг бізнес-процесів логістичного комплексу компанії
  • Денисенко М.П., Будякова О.Ю., Волощук Ю.В. Зарубіжний досвід управління персоналом
  • Панченко В.А., Панченко О.П. Управління кадровим потенціалом торгового підприємства в умовах кризового стану
  • Сумбаєва Л.П. Сучасний стан розвитку коледжів в Україні та їх фінансування
  • Черненко О.В. Застосування коучинг-методу в системі управління персоналом торгової організації для підвищення продуктивності праці
  • Данченко О.Б., Бєлова О.І., Сафар Х.М. Основні аспекти управління якістю діяльності підприємства торгівлі
  • Вінська О.Й., Токар В.В.Впив посилення жіночого представництва на політичній арені на економічну гендерну рівність у країнах причорноморського регіону
   • Розділ 7 МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

    • Мігус І.П. Особливості здійснення ІРО на зарубіжних фондових біржах

    Розділ 8 ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

    • Алімпієв Є.В. Оцінка стану економічної безпеки за змінами макроекономічної рівноваги
    • Белоусова І.А., Сугак Т.О. Пріоритетні напрямки удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємств
    • Живко З.Б., Кухарська Л.В. Освіта в системі національної безпеки країни
    • Коваль Я.С. Вдосконалення інформаційно-аналітичної системи економічної безпеки банків на державному рівні
    • Цюцюпа С.В. Забезпечення економічної безпеки підприємства під впливом конкурентного середовища
     • Розділ 9 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

      • Федорак В.І. Сучасні тенденції інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості в умовах глобалізації

CONTENT

Introduction

Chapter 1 ECONOMIC THEORY AND HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT

 • Viktorov B. Socio-economic essence of network enterprises
 • Zhosan H., Kyrychenko N. Determination of the place of formal organizations in the theory of turquoise organizations
 • Paraschenko L., Odarchyk K. Educational services as a "organizational molecula" of education management mechanisms

Chapter 2 INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

 • Busarievа T. Corporate globalization of knowledge
 • Kuzmenko O., Musulbs K. Development of Ukraine in the conditions of global information transformations of the world economy

Chapter 3 FINANCE, BANKING AND INSURANCE

 • Loiko D. Dynamics of structural distribution of number of employees in the consumer sector of economy of Ukraine
 • Moshlyak I. Investment climate in Ukraine and its directions improvements

Chapter 4 ACCOUNTING, AUDIT AND TAXATION

 • Hevchuk A. Internal control of accounting of calculation operations in the enterprise
 • Shepeluk V., Iunatskyi M. Discounting as a financial tool for the valuation of accounting objects: problems of implementation in TERMS

Chapter 5 ECONOMY AND MANAGEMENT OF THE STATE AND ECONOMIC ENTITIES

 • Parkhomenko-Kutsevil O.I. Modern approaches to problems of anticorruption public authorities reform in Ukraine
 • Sak Y. Systematization of scientific attitudes to the problem of political and administrative reformation of public administration management system
 • Kirichenko O. Implementation of the structural policy and its industrial development in the context of maintenance of economic safety
 • Rokocha V., Horbachuk O. Location of economic diplomacy in the system of economic security of the state
 • Shaporenko O. Mechanisms of state regulation of external labor migration

Chapter 6 MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

 • Alkema V. Rehining business processes of the company's logistics complex
 • Denisenko M., Budiakova О., Voloshchuk Y. Foreign experience of personnel management
 • Panchenko V., Panchenko O. Managing the personal potential of the trading enterprise in the conditions of the crisis situation
 • Sumbayeva L. The modern collage development in ukraine and their financing
 • Chernenko А. Сoaching method application in the personnel management system of the trade organization for growth of productivity of labor
 • Danchenko O., Bielova O., Safar H. General aspects of quality management in trading companies
 • Vinska O., Tokar V. The impact of female political empowerment on economic gender equity in the black sea region countries

Chapter 7 MARKETING, ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND STOCK EXCHANGES

 • Mihus I. Features of the implementation of IPO at external stock exchange
  • Chapter 8 ECONOMIC SECURITY OF THE STATE AND ECONOMIC ENTITIES

   • Alimpiev Y. Assessment of the state of economic security by changes in macroeconomic equilibrium
   • Belousova I., Sugak T. Priority directions of improvement of informational and analytical support of the financial component of the system of economic security of enterprises
   • Zhyvko Z., Kukharska L. Education in the system of national security of the country
   • Koval Y. Improvement of the information and analytical system of economic security of banks on the state level
   • Tsiutsiupa S. Providing the economic safety of the company under the effect of the competitive environment

   Chapter 9 INNOVATIVE ACTIVITIES

   • Fedorak V. Modern trends innovative development of light industry enterprises in globalization conditions

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами