«Вчені записки Університету «КРОК» №3 (55)

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Маркетинг, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Менеджмент, Економічна теорія, Фінанси
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №55(3) «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 240
 • ISBN: ISBN 2307-6968
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2019 - Вип. №3 (55). – 240 с.
 • uk-UA

 • en-GB

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

 • Манн Р.В., Потапенко Т.П Місцевий розвиток у контексті забезпечення умов функціонування малого підприємництва: досвід Черкаського регіону

РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 • Андрєєва В.А. Експортна стратегія України: реалії та перспективи
 • Гарін Б.Б. Місце та роль України у світовому господарстві
 • Пазєєва Г.М., Чижевський Д.В. Планування міжнародних морських контейнерних перевезень товарів
 • Ткач Д.І., Ткач Д.К Ринок землі в Угорщині – уроки для України

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

 • Сова О.Ю Роль достатності капіталу банків у зміцненні банківського нагляду

РОЗДІЛ 4. ОБЛІК, АУДИТ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

 • Брадул О.М. Класифікація та принципи побудови системи державного фінансового аудиту в Україні

РОЗДІЛ 5. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 • Коваль Я.С. Комплексна система управління державною економічною безпекою банків
 • Кузьменко Г.О. Формування та використання людського потенціалу в процесі реформування державного управління в Україні
  • РОЗДІЛ 6. МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ

   • Брич В.Я., Перит І.О. Основи управління бізнесом вітчизняних суб’єктів господарювання
   • Денисенко М.П., Мельник Л.С. Міжнародний досвід мотивації персоналу в умовах сучасної економіки
   • Денчик О.Р., Круль К.Я. Модель «4 сезони» для управління ризиками в проектах агропромисловго комплексу
   • Коломицева О.В., Чепурда Л.М., Васильченко Л.С. Комунікаційна підтримка у формуванні регіонального ринку освітніх послуг
   • Поскрипко Ю.А., Данченко О.Б. Компетенція і компетентність: консенсус
   • Сеек А.М.А., Тесленко П.О., Бєлова О.І. Ціннісно-орієнтований підхід управління проектами як джерело виникнення ризиків
   • Шапоренко О.І Інноваційна стратегія управління університетом, як стейкхолдер-компанії
    • РОЗДІЛ 7. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

     • Бакуліч О.О., Севост’янова А.В Концептуальна модель балансу ризиків (можливостей та загроз) стейкхолдерів проектів вітроенергетики
     • Божанова В.Ю., Кононова О.Є. Аналіз емпіричної бази дослідження оцінки рівня ефективності стратегій розвитку
     • Віткін Л.М., Хімічева Г.І., Михалко А.О. Побудова багатофакторної моделі для оцінювання рівня якості комплексної туристичної послуги
     • Каліна І.І Концепція побудови активізації аграрного підприємства в умовах цифрової економіки

     РОЗДІЛ 8. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

     • Герасименко О.М Ідентифікація ризиків енергетичних та енергопродукуючих компаній в Україні з використанням fishbone diagram
     • Дмитренко В.І. Організація кадрового аудиту на будівельних підприємствах з позицій управління якістю та забезпечення економічної безпеки
     • Копитко М.І., Керницький І.С., Ільків Ю.І. Аналіз функціонування закладів вищої освіти з позиції впливу на національну безпеку України
     • Марков Р.В. Фінансові запобіжники економічної безпеки аграрних підприємств
     • Цюцюпа С.В. Теоретичні аспекти формування економічної безпеки підприємства задля забезпечення його конкурентоспроможності
      • РОЗДІЛ 9. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

       • Вовченко О.В. Модернізація стратегії національної безпеки України в умовах інноваційного розвитку з акцентом на економічній безпеці
       • Терехов В.І., Одягайло Б.М. Сучасні методи підвищення ефективності інноваційної системи Європейського Союзу

CONTENT

Introduction

CHAPTER 1. ECONOMIC THEORY AND HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT

 • Mann R., Potapenko T Local development in the context of environmental small business environments: experience of Cherkas region

CHAPTER 2. INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

 • Andrieieva VUkraine's export strategy: realities and prospects
 • Garin B. Place and role of Ukraine in the world economy
 • Pazieieva A., Chyzhevskyi D. Planning of international marine containertraffics of commodities
 • Tkach D., Tkach D. The land market in Hungary - lessons for Ukraine

CHAPTER 3. FINANCE, BANKING AND INSURANCE

 • Sova O. A role of capital adequacy of banks in strengthening banking supervision

CHAPTER 4. ACCOUNTING, AUDIT AND TAXATION

 • Bradul A. Classification and principles of the system state financial audit in Ukraine

CHAPTER 5. РUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

 • Koval Y. Complex system of management of state economic security of banking institutions of Ukraine
 • Kuzmenko G Formation and use of human potential in the process of reforming public administration in Ukraine

CHAPTER 6. MANAGEMENT AND MARKETING

 • Brych V., Peryt I Basics of business management of domestic enterprises
 • Denisenko M., Melnyk L. The international experience of motivation of the personnel in the conditions of modern economy
 • Denchyk O., Krol K ―4 seasons‖ model for risk management in agroindustrial projects
 • Kolomytseva O., Chepurda L., Vasilchenko L . Communication support in the formation of regional market of educational services
 • Poskrypko Y., Danchenko O. Competence and competency: consensus
 • Seek A., Teslenko P., Bielova O. Value-oriented project management approach as a source of risk
 • Shaporenko O. Innovative management strategy for university as a stakeholder in the company

CHAPTER 7. ENTREPRENEUSHIP, TRADE AND STOCK EXCHANGES

 • Bakulich O., Sevostianova A. Conceptual model of risk balance (chance and dangers) of stakeholders in wind power projects
 • Bozhanova V., Kononova O. The empirical basis analysis of the study of assessing level of development strategies effectiveness
 • Vitkin L., Khimicheva G., Mykhalko A. Construction of a multi-factor model for assessing the quality of integrated tourism services
 • Kalina I Creating a revitalization concept for an agricultural enterprise in the age of digital economy
  • CHAPTER 8. ECONOMIC SECURITY OF THE STATE AND ECONOMIC ENTITIES

   • Herasymenko O.Identifying risks of energy and energy companies in Ukraine using a fishbone diagram
   • Dmytrenko V Organization of personnel audit at construction enterprises from the positions of quality management and economic security
   • Kopytko M., Kernytskyy I., Ilkiv J Analysis of the functioning of universities from the positions of influence on national security of Ukraine
   • Markov R Financial fuses of economic security of agricultural enterprises
   • Tsiutsiupa S. Theoretical aspects of forming of economic security of enterprise are for the sake of providing of his competitiveness

   CHAPTER 9. INNOVATIVE ACTIVITIES

   • Vovchenko OModernization of the national security strategy in Ukraine in the conditions of innovative development with an emphasis on economic security
   • Terekhov V., Odyagaylo BModern methods of increasing the efficiency of the innovation system of the European Union

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами