«Вчені записки Університету «КРОК» №4 (56)

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Маркетинг, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Менеджмент, Економічна теорія, Фінанси
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №56(4) «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 219
 • ISBN: ISBN 2307-6968
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2019 - Вип. №4 (56). – 219 с.
 • uk-UA

 • en-GB

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

 • Анделковіч М., Радосавлієв Д., Лілік В. Необхідність перетворення політичного в економічний стан
 • Нікішин Е.В. Закони регуляції економічних систем
 • Нестеренко О.П. Австрійська традиція економічного аналізу: філософсько-методологічні імперативи

РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 • Гіжевський В.К., Бабенко В.В. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: історія і сучасність
 • Денисенко М.П., Ольшанська О.В., Григорчук Д.В. Розвиток міжнародного туризму в контексті прогнозів всесвітньої туристичної організації
 • Підлісна О.А, Коновалова Н.С. Систематизація факторів сучасної міграції промислових підприємств

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

 • Дешко А.Л. Узгодженість фіскальної та монетарної політики для забезпечення фінансової стабільності в Україні
 • Кришталь Г.О. Принципи роботи банківського сектора в забезпеченні соціально-економічного розвитку країни
 • Румик І.І. Стратегія фінансової підтримки продовольчого виробництва

РОЗДІЛ 4. ОБЛІК, АУДИТ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

 • Ельгувірі Х. Вимірювання та облік витрат на якість продукції як складова забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства

РОЗДІЛ 5. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 • Сисоліна Н.П., Савеленко Г.В., Нісфоян С.С. Управління ресурсним потенціалом підприємства з використанням методу побудови дерева прийняття рішень
 • Панченко В.А. Теоретичні засади оцінювання кадрової безпеки підприємства як складова антикризового управління персоналом
  • РОЗДІЛ 6. МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ

   • Бойко І.В., Літвін Н.М. Розробка та впровадження показників маркетингової безпеки для зменшення ризиків при просуванні інноваційного продукту
   • Заблоцька А.В. Глобалізаційні виклики для української освіти як однієї з цілей сталого розвитку
   • Мельохін С.П., Терехов В.І. Роль соціальних ЗМІ у підвищенні ефективності реклами
    • РОЗДІЛ 7. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

     • Віткін Л.М., Сингаївська О.О. Моделі інтеграції ризик-орієнтованого мислення у діяльність випробувальної лабораторії легкої промисловості
     • Маринович В.В. Зміни в рамкових умовах використання конкурентного бенчмаркінгу
     • Шацька З.Я. Класифікація інтеграційних форм підприємницьких структур в глобалізованому просторі

     РОЗДІЛ 8. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

     • Герасименко О.М., Пасєка С.Р. Концептуальні основи ризик-орієнтованого підходу до управління у процесі забезпечення системи економічної безпеки підприємств різних галузей народного господарства
     • Дмитренко В.І. Система економічної безпеки підприємств будівельної галузі
     • Єгорова-Гудкова Т.І., Кригін А.С., Кригін Д.С., Звірков О.Є. Економічна безпека держави: вплив фундаментальних факторів та пріоритети розвитку
     • Лойко В.В., Лойко Д.М.Динаміка розвитку промисловості України як чинника забезпечення економічної безпеки національної економіки
      • РОЗДІЛ 9. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

       • Кириченко О.С. Удосконалення інвестиційно-інноваційного забезпечення модернізації промисловості України в умовах переходу до технологій четвертої промислової революції
       • Медведовський Д.Г. Складнощі впровадженні інноваційних фінансових інструментів на макроекономічному рівні
       • Моргачов І.В. Специфіка оцінювання регіональних інноваційних процесів
       • Орджі Л.Ч. Інноваційно-інвестиційні складові забезпечення привабливості та конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва
       • Тіпанов В.В., Ткаленко С.І. Ключові чинники формування національних інноваційних систем

CONTENT

Introduction

CHAPTER 1. ECONOMIC THEORY AND HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT

 • Anđelković M., Radosavljević D., Lilić V. Necessity of transformation political into the economic state
 • Nikishin E. The laws of the regulation of economic systems
 • Nesterenko O. Austrian tradition of economic analysis: рhilosophical and methodological imperatives

CHAPTER 2. INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

 • Hizhevskyy V., Babenko V.Customs regulation of foreign economic activities in Ukraine: history and modernity
 • Denisenco M., Olshanscka О., Hryhorchuk D. Development of international tourism in the context of forecasts of the world tourism organization
 • Pidlisna O., Konovalova N. Modern migration of industrial enterprises: systematization of the factors

CHAPTER 3. FINANCE, BANKING AND INSURANCE

 • Deshko A.Consistency of fiscal and monetary policy to ensure financial stability in Ukraine
 • Kryshtal H.Principles of work of the banking sector in providing socio-economic development of the country
 • Rumyk I.A strategy for financial support for food production

CHAPTER 4. ACCOUNTING, AUDIT AND TAXATION

 • Elguviri H. Measurement and accounting of product quality costs as a component of ensuring the international competitiveness of the enterprise

CHAPTER 5. РUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

 • Sysolina N., Savelenko H., Nisfoyan S. Enterprise resource management with application of the method of constructing a decision tree
 • Panchenko V. Theoretical principles of assessment of entrepreneurship security as a component of anti-crisis management of personnel

CHAPTER 6. MANAGEMENT AND MARKETING

 • Boyko I., Litvin N. Developing and implementing marketing security metrics to reduce risk while promoting an innovative product
 • Zablotska A.The globalization challenges for ukrainian education as one of the sustainable development goals
 • Melokhin S., Terekhov V.The role of social media in an increase of the effectiveness of advertising

CHAPTER 7. ENTREPRENEUSHIP, TRADE AND STOCK EXCHANGES

 • Vitkin L., Sinhaivska O. Models of integration of risk-oriented thinking in the activity of the test industry laboratory
 • Marynovych V. Changes in the framework of competitive benchmarking
 • Shatska Z.Classification of integrating forms of business structures
  • CHAPTER 8. ECONOMIC SECURITY OF THE STATE AND ECONOMIC ENTITIES

   • Herasymenko O., Pasieka S.Conceptual basis of risk-oriented approach to management in the process of providing economic security of enterprises of different branches of the national economy
   • Dmytrenko V. System of economic security of construction enterprises
   • Yegorova-Gudkova T., Krygin A., Krygin D., Zvrіkоv O. Economic security of the state: influence of fundamental factors and priorities of development
   • Loiko V., Loiko D. Dynamics of Ukraine industry development as an integrated provision of economic security of national economy

   CHAPTER 9. INNOVATIVE ACTIVITIES

   • Kirichenko O.Improvement of investment and innovation provision of modernization of Ukrainian industry under transition to technology of the fourth industrial revolution
   • Medvedovskyi D.Difficulties in implementing innovative financial instruments at the macroeconomic level
   • Morhachov I.Specificity of evaluation of regional innovation processes
   • Orgy L.Innovation-investment components of ensuring the attractiveness and competitiveness of agricultural production
   • Tipanov V., Tkalenko S.Key factors for the formation of national innovation systems

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами