«Вчені записки Університету «КРОК» №1 (57)

 • Автор: , , , , , , ,
 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Маркетинг, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Менеджмент, Економічна теорія, Фінанси
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №57(1) «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 173
 • ISBN: ISBN 2307-6968
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2020 - Вип. №1 (57). – 173 с.
 • uk-UA

 • en-GB

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

 • Пилипенко А.І., Умнова А.В., Гомон О.В., Крот К.О. Оцінка практичної ефективності статистичного інструментарію в соціологічних дослідженнях на прикладі виявлення стресових ситуацій в житті українців
 • Цюцюпа С.В. Конкурентні переваги підприємства у ринковому середовищі: формування та забезпечення

РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 • Бобров Є.А. Поточний стан розвитку відновлювальних джерел енергії в країнах ЄС
 • Крампот В., Гайдобранський О. Стратегічне управління як умова економічного розвитку Республіки Сербія
 • Савельєв Є.В., Шарова О.С. Просування цінностей і стандартів ЄС у сфері молодіжної політики в країнах Європи

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

 • Денисенко М.П., Селіверстова Л.С.Моделювання інституційної інфраструктури формування фінансового забезпечення суб’єктів господарювання легкої промисловості

РОЗДІЛ 4. ОБЛІК, АУДИТ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

 • Шепелюк В.А. Фіктивне підприємництво в Україні як спосіб ухиляння від сплати податків
 • Шуневич А.С. Фіскальна ефективність податку на додану вартість в контексті оптимізації непрямого оподаткування

РОЗДІЛ 5. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 • Кононова О.Є. Напрями державної підтримки стратегій розвитку будівельної галузі
 • Сабадош Г.О., Сивак Є.І., Харченко О.В. Умови застосування ефективної публічної служби в Україні
  • РОЗДІЛ 6. МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ

   • Абдалхард А., Мігус І.П. Навчальні заклади та розвиток концепції соціальної відповідальності
   • Даниленко В.В. Управління плануванням оцінки потреб при розробці інвестиційного проекту сільськогосподарської організації
   • Ельгувірі Х. Роль принципів управління якістю в господарській діяльності підприємства
   • Осташевський Б.В. Управління знаннями як інструмент формалізації процесів проекту в умовах невизначеності
    • РОЗДІЛ 7. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

     • Алькема В.Г., Гричик Т.М. Реінжиніринг бізнес процесів постачання в каналах поставок медичного обладнання
     • Андрєєва В.А. Ринок земель сільськогосподарського призначення як інструмент залучення інвестицій

     РОЗДІЛ 8. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

     • Дмитренко В.І. Структура та основні суб’єкти будівельної галузі: безпековий аспект
     • Рокоча В.В., Горбачук О.І. дипломатична складова економічної безпеки держави
      • РОЗДІЛ 9. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

CONTENT

Introduction

CHAPTER 1. ECONOMIC THEORY AND HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT

 • Pylypenko A., Umnova A., Gomon O., Krot K. Evaluation of the practical effectiveness of statistical tools in sociological research on the example of identifying stressful situations in life of Ukrainians
 • Tsiutsiupa S. Competitive advantages of the enterprise in the market environment: formation and provision

CHAPTER 2. INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

 • Bobrov Y.Current status of renewable energy in the EU
 • Krmpot V., Gajdobranski A.Strategic management as a condition of economic development of the Republic of Serbia
 • Saveliev Y., Sharova O. Promoting the values and standards of the European Union in the field of youth policy in European countries

CHAPTER 3. FINANCE, BANKING AND INSURANCE

 • Denisenko M., Seliverstovа L.Modeling of institutional infrastructure for the formation of financial support for light industry entities

CHAPTER 4. ACCOUNTING, AUDIT AND TAXATION

 • Shepeluk V.Fictitious entrepreneurship in Ukraine as a way of tax evasion
 • Shunevych A.Fiscal efficiency of value added tax in the context of optimization of indirect taxation

CHAPTER 5. РUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

 • Kononova O. The aspects of state support for development strategies of the construction industry
 • Sabadosh H., Syvak Y., Kharchenko O. Conditions for establishing an effective public service in Ukraine

CHAPTER 6. MANAGEMENT AND MARKETING

 • Abdalqhadr A., Mihus I. Educational institutions and the development of the concept of social responsibility
 • Danylenko V.Management of the needs assessment`s planning process in the investment project development of an agricultural organization
 • Elguviri H.The role of quality management principles in the economic activity of the enterprise
 • Ostashevskyi B.Knowledge management as a tool for the formalization of project processes under uncertainty

CHAPTER 7. ENTREPRENEUSHIP, TRADE AND STOCK EXCHANGES

 • Alkema V., Hrychyk T. Reengineering of supply business processes in medical equipment supply channels
 • Andrieieva V. Agricultural land market as a tool for attracting investment
  • CHAPTER 8. ECONOMIC SECURITY OF THE STATE AND ECONOMIC ENTITIES

   • Dmytrenko V.The structure and main actors of the construction industry: the security aspect
   • Rokocha V., Horbachuk O. Political and diplomatic component of the economic security of the state

   CHAPTER 9. INNOVATIVE ACTIVITIES

   • Kalina I.Methodological fundamentals of digitalization development in the context of strategic priorities of the national economy

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами